Pozostałe wybrane projekty

Miejsce obszarów wiejskich w polityce lokalnej - od zrozumienia do działania

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Partner KSOW, realizuje operację pn. Miejsce obszarów wiejskich w polityce lokalnej. Od zrozumienia do działania na podstawie umowy z dnia 24 kwietnia 2023 r., podpisanej  z Samorządem Województwa Wielkopolskiego (DOW/7/2023). Celem planowanych badań było rozpoznanie kierunków rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego, na podstawie zidentyfikowanego potencjału rozwoju lokalnego. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Ekspertyza zawiera wyniki badań obrazujące zróżnicowanie uwarunkowań rozwoju i rozwoju obszarów wiejskich, które jest wyrazem uruchamianych potencjałów przez władze lokalne, wspólnoty samorządowe i inne podmioty (m.in. przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe). Badania pozwoliły na przedstawienie sytuacji obszarów wiejskich, szczególnie wyznaczenie kierunków rozwoju na podstawie zgromadzonych danych i zebranych opinii władz lokalnych, a także zachodzących zmian w kontekście potencjału lokalnego. Ekspertyza może stanowić płaszczyznę wymiany wiedzy i wsparcia podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego.    
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią otrzymanych wyników badań zamieszczonych w ekspertyzie autorstwa dr Natalii Bartkowiak-Bakun, pracownika Wydziału Ekonomicznego.

---------------------------

Instytucjonalny wymiar zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Partner KSOW realizuje operację pn. Instytucjonalny wymiar zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce,  na podstawie umowy z dnia 20.07.2022 r. podpisanej z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie (KSOW/4/2020/055).
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem podjętych w ramach operacji badań było rozpoznanie roli wybranych instytucji (gmin) w procesie realizacji zadań rozwoju lokalnego w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Efektem realizacji operacji jest książka. 
Książka jest odpowiedzią na potrzebę zrozumienia zjawisk i procesów oddziałujących na realizację zadań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu lokalnego, jego roli, możliwości i ograniczeń wpływających na powodzenie realizacji wytyczonych zadań i przedsięwzięć. 
Zawarte analizy i wnioski mogą być wykorzystane przez administrację rządową, jak i regionalne i lokalne samorządy do podjęcia nie tylko diagnozy sytuacji, ale także jako instrument wzmocnienia procesu planowania czy projektowania zadań rozwoju.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią otrzymanych wyników badań, zawartych w książce autorstwa dr Natalii Bartkowiak-Bakun, pracownika Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

---------------------------

Ścieżki rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego – lokalny wymiar wielofunkcyjności

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Partner KSOW, realizuje operację pn.  Ścieżki rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego – lokalny wymiar wielofunkcyjności na podstawie umowy z dn. 21.06.2022 r., podpisanej  z Samorządem Województwa Wielkopolskiego (DOW/8/2022). Celem badań jest rozpoznanie funkcji obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego, wraz z pomiarem wielofunkcyjności dla wzmocnienia planowania rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wynikami badań, zawartymi w ekspertyzie autorstwa dr Natalii Bartkowiak-Bakun, pracownika Wydziału Ekonomicznego. Publikacja zawiera informacje obrazujące zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich, które jest wyrazem potencjałów uruchamianych przez władze lokalne, wspólnoty samorządowe i inne podmioty (m.in. przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe). Badania pozwoliły na przedstawienie sytuacji obszarów wiejskich, szczególnie zmian zachodzących w kontekście wielofunkcyjności. Może stanowić płaszczyznę wymiany wiedzy i wsparcia podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego.  

Raport z badania można pobrać tutaj

---------------------------

Projekt Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey (GUESSS)

W tym roku pracownicy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mają zaszczyt pełnić funkcję koordynatora i wykonawcy międzynarodowego projektu GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey). Koordynatorami międzynarodowym projektu są pracownicy Uniwersytet St. Gallen i University of Bern w Szwajcarii, wspierani przez koncern Ernst & Young. W Polsce natomiast koordynatorami są prof. dr hab. Walenty Poczta, prof. UPP dr hab. Joanna Kosmaczewska i dr Mariusz Malinowski.

Projekt ten bada zamiary studentów związane z karierą zawodową w 54 krajach i na ponad 3000 uczelniach wyższych na całym świecie. Głównym przedmiotem badań są intencje i działania studentów w zakresie przedsiębiorczości, w tym temat sukcesji firmy rodzinnej. Jest on jednym z największych na świecie projektów badawczych w zakresie przedsiębiorczości. Realizowany jest systematycznie od 2003 r., a co 2-3 lata odbywa się próba globalnego gromadzenia danych.

Tegoroczne badania odbywały się od początku marca i trwały do końca czerwca. Udzielanie odpowiedzi możliwe było za pomocą ankiety online. W badaniu mogli brać udział studenci, zarówno pierwszego, drugiego, jak i trzeciego stopnia, zarówno krajowi, jak i zagraniczni studiujący w Polsce. Aktywne działania zespołu badawczego spowodowały, że uzyskano ponad 6000 wypełnionych kompletnie ankiet. Nie byłoby to jednak możliwe bez wsparcia nauczycieli akademickich w całej Polsce, którzy zostali poproszeni o zaangażowanie się w rozpowszechnienie wśród swoich studentów informacji o realizowanym projekcie. 

Raport z badania można pobrać tutaj.

---------------------------

Badanie uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego w kontekście kryzysu wywołanego przez COVID-19 (w poszukiwaniu innowacji organizacyjnych i społecznych)

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Partner KSOW, realizuje operację pn. "Badanie uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego w kontekście kryzysu wywołanego przez COVID-19 (w poszukiwaniu innowacji organizacyjnych i społecznych)" na podstawie umowy z dnia 27 maja 2021 r. podpisanej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego (DOW/12/2021). Celem planowanych badań jest rozpoznanie zmian uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego, wywołanych pandemią COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem powstałych innowacji organizacyjnych i społecznych. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ekspertyza zawiera wyniki badań obrazujących zmiany uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego powstałe w wyniku pandemii COVID-19 wraz z oceną wybranych elementów środowiska innowacyjnego urzędów gmin. Może stanowić płaszczyznę wymiany wiedzy i wsparcia podmiotów zaangażowanych z jednej strony w rozwój obszarów wiejskich, a z drugiej działających w nowych okolicznościach pandemii COVID-19.     

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią otrzymanych wyników badań zamieszczonych w ekspertyzie autorstwa dr Natalii Bartkowiak-Bakun, pracownika Wydziału Ekonomicznego.

---------------------------

Ocena oddziaływania wybranych działań PROW 2014-2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Analiza regionalna – II etap badań

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Partner KSOW realizuje operację pn. "Ocena oddziaływania wybranych działań PROW 2014-2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Analiza regionalna – II etap badań", na podstawie umowy z dnia 19.08.2020 r. podpisanej z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie (KSOW/4/2020/055).

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Efektem realizacji operacji jest monografia, która jest odpowiedzią na potrzebę pogłębionej analizy zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych oddziałujących na rozwój obszarów wiejskich, przede wszystkim określenia wpływu instrumentów PROW 2014-2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Badania stanowią próbę dążenia do lepszego zrozumienia uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich, których różnorodność i umiejętność ich rozpoznania jest istotna dla wdrażania idei zrównoważonego rozwoju. W konsekwencji prowadząc do lepszego dopasowania polityki rolnej do różnorodności tych obszarów i wypełnienia istniejącej luki informacyjnej.

Zawarte analizy i wnioski mogą być wykorzystane przez administrację rządową, jak i regionalne i lokalne samorządy do podjęcia nie tylko diagnozy sytuacji, ale także jako instrument wzmocnienia procesu planowania czy projektowania zadań rozwoju.

Autorem opracowania jest dr Natalia Bartkowiak-Bakun, pracownik Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

---------------------------

Identyfikacja potencjału rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego na poziomie lokalnym w celu lepszego i zrównoważonego wykorzystania posiadanych zasobów

Zachęcamy do zapoznania się z ekspertyzą pt.: Identyfikacja potencjału rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego na poziomie lokalnym w celu lepszego i zrównoważonego wykorzystania posiadanych zasobów (11,4 MB), wykonaną przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Partnera KSOW na podstawie umowy z dnia 10 września 2020 roku,  podpisanej  z Samorządem Województwa Wielkopolskiego (DOW/37/2020).