Vysegrad Grant 22220149

Logo Corporate Social Responsibility in Business Practice of the Visegrad RegionLogo Vysegrad Grant

 

Od 1 października 2022 roku pracownicy Wydziału Ekonomicznego z Katedry Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie biorą udział w  międzynarodowym projekcie Vysegrad Grant 22220149.    
Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest propagowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Tytuł projektu  

Corporate Social Responsibility in Business Practice of the Visegrad Region
(Społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce biznesowej Regionu Wyszehradzkiego)

Czas trwania projektu

01/10/2022–31/03/2024 

Uczestnicy projektu

Koordynator

  • Słowacja: dr inż. Jana Kozáková, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Instytut Ekonomii i Zarządzania 

Partnerzy 

  • Czechy: dr inż.  Renata Skýpalová, Uniwersytet AMBIS w Brnie

  • Polska: mgr inż. Alina Nowotarska, prof. UPP dr hab. Rafał Baum oraz prof. UPP dr hab. Dariusz Pieńkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie 

Obszar tematyczny/cel projektu

Entrepreneurship, Innovation and Research/Tackling economic challenges and improving the ecosystem for businesses and social enterprises through joint lobbying, common policy solutions and exchange of best practices
(Przedsiębiorczość, innowacje i badania/Stawianie czoła wyzwaniom gospodarczym i poprawa ekosystemu dla biznesu i przedsiębiorstw społecznych  poprzez wspólną politykę,  lobbing i wymianę najlepszych praktyk)

Krótki opis projektu

Projekt diagnozuje obecny stan wdrażania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) przez trzy podmioty gospodarcze regionu wyszehradzkiego (Słowacja, Czechy, Polska), ocenia ich gotowość do obowiązkowego raportowania CSR wymaganego przez Komisję Europejską, opisuje realizowane przez nie działania CSR (z uwzględnieniem podejścia Tripple Bottom Line) oraz formułuje ogólne charakterystyki  poszczególnych krajów i regionów oraz  dokonuje porównań pomiędzy badanymi krajami. Na tej podstawie formułowane są rekomendacje dla ustawodawców, praktyki gospodarczej i kadry zarządzającej. 

Szczegółowe informacje na temat projektu

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej projektu: https://csrvysegradproject.pageride.eu/