STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU

Strategia Rozwoju Wydziału Ekonomicznego (WE) na lata 2023-2027 jest dokumentem wydziałowym, przedstawiającym uwarunkowania rozwoju, będące podstawą wyznaczenia wizji, misji i celów rozwoju, do osiągnięcia których władze i społeczność Wydziału zamierzają dążyć. Strategia określa kierunki rozwoju w czterech priorytetowych obszarach:

  • badania naukowe,
  • kształcenie,
  • rozwój kadr,
  • struktura i organizacja Wydziału.

Strategia Rozwoju WE wpisuje się w cele Strategii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na lata 2022-2027, w zakresie osiągnięcia wysokiego poziomu rozpoznawalności i wdrożenia unikatowej propozycji wartości (cel 1), wykorzystania potencjału i dobrego zarządzania (cel 2 i 6) oraz współpracy z interesariuszami otoczenia społeczno-gospodarczego (cel 3), a także wzmocnienia współpracy międzynarodowej (cel 4) i zapewnienia rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej (cel 5). Odpowiada również zawartej tam Misji i Wizji oraz celom zrównoważonego rozwoju, a także strategiom zawartym w załącznikach do Strategii rozwoju UPP. Strategia WE nawiązuje i uwzględnia zapisy Doraźnej strategii rozwoju dyscypliny Ekonomia i Finanse na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w zakresie Wizji i Misji oraz celu strategicznego, a także wynikających z niej, celów operacyjnych. Jej przygotowanie oparto na strategicznej analizie i diagnozie stanu obecnego oraz otoczenia Wydziału, uwzględniając procesy zachodzące w kraju i na świecie. Diagnozę strategiczną podsumowano analizą SWOT, co umożliwiło opracowanie celów strategicznych i operacyjnych.

Perspektywa czasowa Strategii, lata 2023-2027, uwzględnia zasadę ciągłości planowania rozwoju Wydziału Ekonomicznego i nawiązuje do Strategii realizowanej w latach 2017-2020. Jej obecny zakres uwzględnia osiągnięte w poprzedniej perspektywie cele, a jednocześnie odnosi się do nowych wyzwań i współczesnych uwarunkowań rozwoju. Obecnie Strategia ma być aktywnym narzędziem systemu zarządzania, w którym istotne będzie wypracowanie systemu monitorowania i ewaluacji, w celu podniesienia efektywności zarządzania strategicznego. Jej realizacja wymaga aktywnego działania całej społeczności Wydziału dla osiągnięcia założonych w Strategii celów.

ZałącznikRozmiar
PDF icon Strategia rozwoju WE 2023-2027.pdf332.25 KB