MISJA I STRATEGIA WYDZIAŁU

budynek.jpg

WSTĘP

Wstęp

Strategia rozwoju Wydziału Ekonomiczno-Społecznego na lata 2017-2020 jest dokumentem wydziałowym przedstawiającym uwarunkowania rozwoju, będące podstawą wyznaczenia wizji, misji i celów rozwoju, do osiągnięcia których władze i społeczność Wydziału zamierzają dążyć. Strategia określa kierunki rozwoju w czterech priorytetowych obszarach: 

 • badaniach naukowych, 
 • kształceniu, 
 • rozwoju kadr,
 • strukturze i organizacji Wydziału. 

Jej przygotowanie oparto na strategicznej analizie i diagnozie stanu obecnego oraz otoczenia Wydziału, uwzględniając procesy zachodzące w kraju i na świecie. Diagnozy strategicznej dokonano według metodologii SWOT, a w oparciu o jej wyniki opracowano cele strategiczne i operacyjne. Proces przygotowania Strategii przebiegał metodą partycypacyjną, obejmującą konsultacje wśród pracowników Wydziału i studentów, przy zaangażowaniu władz Wydziału i Zespołu ds. Strategii rozwoju Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, który w okresie listopad – grudzień 2016 r. prowadził prace nad Strategią.

Perspektywa czasowa Strategii, lata 2017 - 2020, uwzględnia zasadę ciągłości planowania rozwoju Wydziału Ekonomiczno-Społecznego i nawiązuje do Strategii realizowanej  w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jej realizacja wymaga aktywnego zarządzania oraz skupienia całej społeczności Wydziału na osiągnięciu założonych w Strategii celów.

Strategia, po konsultacjach ze społecznością Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i opiniach stałych komisji Rady Wydziału, została uchwalona przez Radę Wydziału Ekonomiczno-Społecznego na V posiedzeniu (4 kadencji) Rady Wydziału dnia 27 stycznia 2017 roku.

UWARUNKOWANIA ROZWOJU WYDZIAŁU

1. Uwarunkowania rozwoju Wydziału Ekonomiczno-Społecznego 

Wydział Ekonomiczno-Społeczny został utworzony decyzją Senatu Akademii Rolniczej  w Poznaniu 25 października 2006 roku. Prowadzi działalność edukacyjną i badawczą, wychodzi naprzeciw potrzebom współpracy z otoczeniem ekonomicznym, społecznym i politycznym, zarówno w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. 

Wydział Ekonomiczno-Społeczny ma uprawnienia w zakresie nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Wydział zatrudnia 99 osób (01.01.2017 r.), w tym 20 samodzielnych pracowników naukowych, a wśród nich 6 profesorów tytularnych. Pracownicy Wydziału EkonomicznoSpołecznego prowadzą oryginalne i unikatowe badania dotyczące problematyki ukierunkowanej na zagadnienia ekonomiczno-społeczne w sektorze rolno-żywnościowym oraz na obszarach wiejskich. Pracownicy Wydziału prowadzą zajęcia na studiach I i II stopnia na kierunku ekonomia, finanse i rachunkowość oraz polityka społeczna. Z oferty dydaktycznej Wydziału  w zakresie wiedzy ekonomicznej, prawnej i społeczno-humanistycznej korzystają też inne wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Proces dydaktyczny skupia się na przekazaniu wiedzy oraz wyposażeniu studentów  w umiejętności związane z problematyką ekonomiczną, a także społeczną. Posiadany przez nich zasób wiadomości, których nie można uzyskać na uczelniach niesprofilowanych, wyposaża ich  w wiedzę i kompetencje niezbędne na rynku pracy, głównie w sektorze rolno-żywnościowym. Programy studiów są zgodne z obowiązującymi wytycznymi w zakresie efektów kształcenia  w obszarze nauk ekonomicznych. 

Wydział Ekonomiczno-Społeczny wydaje dwa czasopisma naukowe – Journal of Agribusiness and Rural Development oraz Intercathedra, w których publikowane są badania poświęcone problematyce ekonomicznej i społecznej w sektorze rolno-żywnościowym oraz na obszarach wiejskich, a także z zakresu ekonomiki drzewnictwa.

Strategia wyznacza cele na podstawie analizy wewnętrznego potencjału, a także szans oraz zagrożeń zewnętrznych (analiza SWOT). Obserwacja otoczenia i współcześnie zachodzących procesów demograficznych, zmian dotyczących kształcenia, rozwoju kierunków badań  oraz poziomu finansowania szkolnictwa wyższego, stały się podstawą określenia Strategii rozwoju Wydziału Ekonomiczno-Społecznego na lata 2017-2020.

 Analiza SWOT Wydziału Ekonomiczno-Społecznego

Mocne strony

Słabe strony

 • Uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia
 • Wzrost liczby pracowników naukowych ze stopniem doktora i doktora habilitowanego
 • Znaczący dorobek publikacyjny zamieszczany w wysoko punktowanych czasopismach naukowych 
 • Wysoka rozpoznawalność Wydziału w środowisku naukowym 
 • Wydawanie dwóch własnych            czasopism naukowych
 • Kierunki studiów odpowiadające wymaganiom krajowego i międzynarodowego rynku pracy
 • Szeroka oferta staży oraz praktyk krajowych i zagranicznych dla studentów
 • Funkcjonujące od wielu lat studia podyplomowe
 • Prężnie działające koła naukowe
 • Realizacja licznych ekspertyz na rzecz administracji publicznej i praktyki gospodarczej

 

 • Niewielka liczba publikacji w czasopismach z bazy Journal Citation Reports (JCR)
 • Niewielka liczba osób posiadających tytuł  naukowy profesora
 • Mała aktywność w zakresie współpracy  z zagranicznymi ośrodkami naukowobadawczymi
 • Nierównomierny udział pracowników naukowo dydaktycznych w zakresie działalności naukowej i organizacyjnej
 • Mała aktywność i skuteczność w pozyskiwaniu środków na badania
 • Niska mobilność naukowa pracowników na stanowiskach adiunktów 
 • Brak    stałego                wydziałowego              seminarium naukowego

Szanse

Zagrożenia

 • Spodziewane promocje doktorskie i habilitacyjne w dyscyplinie ekonomia oraz finanse 
 • Uruchomienie studiów doktoranckich
 • Możliwość wprowadzenia nowych kierunków studiów I i II stopnia
 • Możliwość pozyskania środków zewnętrznych z             krajowych          i               międzynarodowych             funduszy na badania (NCN, NCBiR, Horyzont 2020)
 • Pozyskanie     środków              w            ramach             programów naukowo-dydaktycznych z MNiSW i UE

 

 • Spadek liczby osób z tytułem naukowym profesora
 • Rosnąca konkurencja w pozyskiwaniu zewnętrznych środków na badania 
 • Konkurencja na rynku usług edukacyjnych 
 • Niż demograficzny 
 • Zmienność regulacji obejmujących sferę B+R

 

WIZJA WYDZIAŁU

2. Wizja Wydziału Ekonomiczno-Społecznego

Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest nowoczesną jednostką naukową oraz dydaktyczną ukierunkowaną na badania i kształcenie w dziedzinie nauk ekonomicznych. Wydział Ekonomiczno-Społeczny to silna jednostka, w której prowadzone badania wnoszą wkład do nauk ekonomicznych, gdzie studenci chcą studiować, a uzyskane wykształcenie zapewnia pracę odpowiadającą ich aspiracjom. 

Domeną badawczą Wydziału są badania naukowe na poziomie makro-, mezo- i mikro- dotyczące zagadnień ekonomicznych i społecznych, związanych z procesami rozwoju gospodarczego w skali międzynarodowej, krajowej, regionalnej i lokalnej. Ważną częścią aktywności badawczo-rozwojowej są zagadnienia konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju rolnictwa, przemysłu spożywczego, obszarów wiejskich, sektora leśno-drzewnego, bioekonomii, a także krajowego oraz zagranicznego handlu i konsumpcji żywności, zróżnicowania regionalnego oraz otoczenia politycznego i instytucjonalnego agrobiznesu.

W zakresie dydaktyki Wydział kształci specjalistów na kierunkach studiów z zakresu dziedzin nauk ekonomicznych i nauk społecznych na poziomie odpowiadającym europejskim  i światowym standardom nauczania. Wykształcenie to jest uzupełniane unikatową wiedzą specjalizacyjną podnoszącą konkurencyjność absolwentów Wydziału na krajowym i europejskim rynku pracy. Wydział doskonali ofertę dydaktyczną w zakresie wiedzy ekonomicznej, prawnej  i społeczno-humanistycznej dla pozostałych kierunków studiów. 

Rozwój kadry jest podstawą twórczego procesu badawczego, a także dydaktycznego,  co stawia Wydział w gronie liczących się w kraju oraz Europie jednostek naukowych  i opiniotwórczych, mających wpływ na kształtowanie ekonomiczno-społecznych uwarunkowań rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich.

MISJA WYDZIAŁU

3. Misja Wydziału Ekonomiczno-Społecznego 

Hominum natura novitatis avida est  natura ludzka łaknie nowości   

                                                                                                                                              Horacy

Misją Wydziału Ekonomiczno-Społecznego jest prowadzenie badań w dziedzinie nauk ekonomicznych, wzbogacanie wiedzy i wnoszenie nowych wartości do nauki, przy uwzględnieniu zachodzących zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych. Wydział będzie prowadzić badania wnoszące wkład do teorii nauk ekonomicznych, obejmujące zwłaszcza szeroko rozumiany sektor rolno-żywnościowy, obszary wiejskie oraz związane z nimi kwestie zrównoważonego rozwoju. Będzie wspierać pozostałe dziedziny nauki rozwijane w Uniwersytecie Przyrodniczym  w Poznaniu.

Wykorzystując najnowsze osiągnięcia naukowe i własne badania, podnosząc innowacyjność metod dydaktycznych oraz rozszerzając zasięg oddziaływania, Wydział będzie kształcić studentów z kraju i z zagranicy na najwyższym poziomie teoretycznym, wzbogacając naukę o umiejętności praktyczne. Absolwenci Wydziału będą posiadać specjalistyczne kwalifikacje, pozwalające sprostać współczesnym wyzwaniom życia społeczno-gospodarczego. Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje w sposób szczególny będą predysponować absolwentów Wydziału do pełnienia funkcji kierowniczych w gospodarce żywnościowej.

CELE STRATEGICZNE

4. Cele strategiczne 

Wizja i misja Wydziału Ekonomiczno-Społecznego były podstawą do określenia celów strategicznych i operacyjnych, które są zgodne z celami strategicznymi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Misja Wydziału Ekonomiczno-Społecznego jest realizowana poprzez cele strategiczne: 
 
I. Nauka: Zwiększenie znaczenia Wydziału dla rozwoju nauki w skali krajowej  i międzynarodowej  
II. Dydaktyka: Doskonalenie jakości kształcenia 
III. Kadry: Wzmocnienie potencjału naukowego 
IV. Struktura i organizacja Wydziału: Dostosowanie do potrzeb nauki i dydaktyki 
 

 

Nauka: Zwiększenie znaczenia Wydziału dla rozwoju nauki w skali krajowej i międzynarodowej

Cele operacyjne

Zadania

C1 Umiędzynarodowienie nauki 

Z1 Wzrost współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi

Z2 Przygotowanie i wdrożenie systemu zapraszania do współpracy pracowników naukowych z zagranicy

C2 Podnoszenie jakości badań naukowych 

Z3 Wzrost aktywności publikacyjnej pracowników  

Z4 Zwiększenie aktywności w zakresie współpracy z ośrodkami krajowymi 

Z5 Zintensyfikowanie działań na rzecz uzyskania kategorii naukowej A

Z6 Wzrost liczby projektów interdyscyplinarnych, realizowanych we współpracy z innymi wydziałami UP w Poznaniu

C3 Sieci nauki i współpracy 

Z7 Wzrost aktywności pracowników w instytucjach i organizacjach naukowych

Z8 Podjęcie działań zmierzających do umieszczenia JARD oraz Intercathedra w bazie Journal Citation Reports (JCR) 

Z9 Zwiększenie liczby organizowanych seminariów i konferencji naukowych 

Z10 Rozwój współpracy z otoczeniem biznesowym

C4 Promocja

Z11 Popularyzacja wyników badań naukowych

Dydaktyka: Doskonalenie jakości kształcenia

Cele operacyjne

Zadania

C5 Umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego

Z12 Tworzenie i utrzymywanie szerokiej oferty zajęć w ramach programu Erasmus+ i CEEPUS

Z13 Poszerzenie i utrzymywanie oferty dydaktycznej w ramach studiów dla studentów zagranicznych

Z14 Organizacja systemu zapraszania do współpracy wykładowców z zagranicy

Z15 Rozwój systemu praktyk i staży zagranicznych 

C6 Rozwój nowych kierunków kształcenia

Z16 Uruchomienie studiów III stopnia na kierunku ekonomia 

Z17 Wprowadzenie kształcenia na II stopniu na kierunku finanse i rachunkowość oraz polityka społeczna

Z18 Wprowadzanie nowych kierunków lub specjalności kształcenia z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy oraz rozwoju własnych zasobów kadrowych 

C7 Podnoszenie jakości kształcenia

Z19 Doskonalenie metod dydaktycznych 

Z20 Doskonalenie współpracy z praktyką 

Z21 Rozwijanie systemu konsultacji z interesariuszami w kształtowaniu procesu dydaktycznego

Z22 Upowszechnienie modułów lub przedmiotów obcojęzycznych w programach studiów 

Z23 Prowadzenie kursów uzupełniających i wyrównawczych 

C8 Promocja oferty dydaktycznej 

Z24 Kontynuacja wybranych form promocji i rozwój nowych kanałów marketingowych

Z25 Działania marketingowe związane z ofertą studiów dla cudzoziemców 

Z26 Usprawnienie komunikacji i przepływu informacji na temat ważnych wydarzeń na Wydziale 

 

Kadry: Wzmocnienie potencjału naukowego

Cele operacyjne

Zadania

C9 Rozwój współpracy i wymiany międzynarodowej pracowników WES

Z27 Wzrost udziału pracowników w badaniach zespołów międzynarodowych 

Z28 Zwiększenie aktywności kadry naukowo-dydaktycznej w średnio i długookresowych stażach zagranicznych 

Z29 Wprowadzenie wymogu stażu pracowników w zagranicznych ośrodkach naukowych w powiązaniu z awansami pracowników

Z30 Wzrost aktywności pracowników na międzynarodowych konferencjach zagranicznych

Z31 Podniesienie aktywności publikacyjnej w czasopismach z IF 

C10 Rozwój współpracy krajowej

Z32 Wzrost udziału pracowników w badaniach zespołowych finansowanych z zewnętrznych środków

Z33 Wzrost udziału pracowników w projektach interdyscyplinarnych, realizowanych we współpracy z innymi wydziałami UP w Poznaniu oraz innymi ośrodkami naukowymi

Z34 Zwiększenie współpracy z biznesem i instytucjami otoczenia rynkowego 

Z35 Zwiększenie współpracy z instytucjami samorządowymi, rządowymi i społecznymi

Z36 Zwiększenie aktywności pracowników w instytucjach i organizacjach naukowych

C11 Podnoszenie jakości kadr 

Z37 Zwiększenie aktywność pracowników w pozyskiwaniu środków na badania naukowe ze źródeł zewnętrznych

Z38 Dalszy przyrost liczby doktorów i doktorów habilitowanych w dyscyplinie ekonomia

Z39 Wypromowanie doktorów i doktorów habilitowanych w dyscyplinie finanse 

Z40 Przyrost liczby pracowników z tytułem profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych

C12 Promocja

Z41 Przygotowanie oferty promującej wyniki badań naukowych pracowników 

Struktura i organizacja Wydziału: Dostosowana do potrzeb nauki i dydaktyki 

Cele operacyjne

Zadania

C13 Reorganizacja struktury WES

Z42 Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału

Z43 Przygotowanie do sprawnego wprowadzenia decentralizacji

C14 Poprawa infrastruktury materialnej

Z44 Pozyskanie pomieszczeń i ich przystosowanie do potrzeb Wydziału

ZałącznikRozmiar
PDF icon Strategia Rozwoju WES 2017-2020.pdf920.69 KB