Interreg Central Europe 2021-2027: Food4CE (ID: CE0100281)

Tytuł projektu

Strengthening Innovation Capacities Among Central European Alternative Food Networks 
Wzmacnianie potencjału innowacyjnego alternatywnych środkowoeuropejskich sieci żywności 

Podstawowe informacje o projekcie

 • Akronim projektu: Food4CE (ID: CE0100281)
 • Rodzaj konkursu: Interreg Central Europe 2021-2027
 • Priorytetowy cel szczegółowy programu SO1.1- Strengthening innovation capacities in Central Europe
 • Okres realizacji projektu 36 miesięcy od podpisania umowy (03.2023 – 02.2026)
 • Budżet Projektu w EUR: 2 103 681,00 
 • Witryna Projektu:  https://www.interreg-central.eu/food4ce/ 
   

Uzasadnienie podjętej w projekcie problematyki

Alternatywne sieci żywnościowe (AFN) są jednym z fundamentów zrównoważonego i odpornego (elastycznego) systemu dostaw żywności w Europie. Drastyczne zmiany w produkcji i konsumpcji, które są również konsekwencją wybuchu epidemii COVID 19, stawiają wiele wyzwań przed małymi lokalnymi przedsiębiorstwami spożywczymi i wymagają ich szybkiego dostosowania i reorganizacji. 
AFN przede wszystkim mają problemy z wiedzą na temat współpracy logistycznej, digitalizacji i systemów dystrybucji/dostaw. Mimo, że organizatorzy AFN wydają się być innowacyjni w tworzeniu nowych form krótkich łańcuchów dostaw żywności, wiele z ich prób kończy się niepowodzeniem. Potrzebne jest zatem systemowe wsparcie polityczne w celu zainicjowania współpracy, wymiany wiedzy i poprawy trwałości działań innowacyjnych AFN.

Ogólny cel projektu i główne produkty i rezultaty

Głównym celem Food4CE jest utworzenie 5 regionalnych/lokalnych i 1 Ponadnarodowego Huba Innowacji (IH), które skupią podmioty z różnych sfer nauki i biznesu (naukowców, ekspertów biznesowych, producentów żywności, operatorów logistycznych i transportowych oraz decydentów) w celu zwiększenia efektywności logistycznej AFN. 
Zadaniem Ponadnarodowego Huba Innowacji będzie wspieranie międzynarodowej wymiany wiedzy, transferu i/lub wykorzystanie nowych praktyk, technologii i rozwiązań pomiędzy Regionalnymi Hubami Innowacji (w krajach uczestniczących w Projekcie) i utworzenie unikalnej sieci wzajemnego wsparcia dla CE AFNs. 
W ramach projektu wspólnie opracowywane będą dwa innowacyjne narzędzia wspierające IH: Knowledge Transfer Platform (do dzielenia się najlepszymi praktykami i rozwiązaniami logistycznymi) oraz 
Matchmaking Platform (do tworzenia nowych rozwiązań i usług logistycznych B2B i B2C).

Planowane działania po zakończeniu projektu

Po zakończeniu projektu Food4CE, zostaną udostępnione, wspólnie opracowane, regionalne plany działania (dla każdego z uczestniczących regionów) oraz ponadnarodowe (CE) wytyczne polityki dla wsparcia AFN. Cały proces tworzenia Hubów Innowacji na poziomie lokalnym oraz integracja Ponadnarodowego Huba Innowacji z istniejącą Europejską Siecią Centrów Kompetencji Logistycznych, przyczyni się do powstania trwałych i zrównoważonych mechanizmów wsparcia AFN, które mają funkcjonować również po zakończeniu projektu.

Projekt będzie realizowany przez Konsorcjum:

 • University of Maribor LP Slovenija (SI) – Lider Projektu
 • Regional Development Agency for Podravje – Maribor PP Slovenija (SI)
 • Institute for Transport and Logistics Foundation PP Italia (IT) 
 • Hungarian University of Agriculture and Life Sciences PP Magyarország (H)
 • Łukasiewicz Research Network – Poznań Institute of Technology PP Polska (PL)
 • Poznań University of Life Sciences PP Polska (PL) 
 • ECONSULT PP Österreich (AT)
 • UAS BFI Vienna PP Österreich (AT)
 • European Network of Logistics Competence Centres PP Belgique/België (BE)

Osoba kierująca pracami w projekcie z ramienia UPP

Dr inż. Karol Wajszczuk z Katedry Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie na Wydziale Ekonomicznym.

Dokumenty i publikacje

Newsletter 01_2023
Newsletter 02_2024