Studia doktoranckie w ramach programu "PO WER"

stud_doktoranckie_ue2018.jpg

 

Studia doktoranckie w ramach programu "PO WER"

Studia doktoranckie realizowane są w ramach Modułu studiów doktoranckich w projekcie „Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 na Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka II, wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucji Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Oferta studiów doktoranckich z ekonomii

Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019 uruchamia studia doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Studia doktoranckie trwają 4 lata, są prowadzone w trybie stacjonarnym, przygotowują do obrony pracy doktorskiej i uzyskania stopnia naukowego doktora ekonomii. Prace doktorskie mają mieć interdyscyplinarny charakter i nawiązywać do innych dyscyplin naukowych.

 

Rekrutacja

Na studia zapraszamy osoby, które chcą zaangażować się w projekty naukowo-badawcze realizowane na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym oraz w życie społeczne i organizacyjne Uczelni. Rekrutacja na studia doktoranckie trwa od 4 czerwca 2018 r. do 9 lipca 2018 r.

Rekrutacja na studia doktoranckie przeprowadzana jest na podstawie:

► przedstawionych dokumentów,

► rozmowy z kandydatem,

► egzaminu z języka obcego lub certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego.

Szczegóły rekrutacji są dostępne na stronie http://www1.up.poznan.pl/wes/pl/doktorant/rekrutacja-na-studia-doktoranckie

 

Stypendium

Dla zakwalifikowanych kandydatów na studia doktoranckie oferujemy podstawowe stypendium naukowe w wysokości 1 680 zł miesięczne.

 

Kontakt

Informacji na temat projektu studiów doktoranckich udziela Jakub Hadyński, tel.(061)848 71 07, e-mail: hadynski@up.poznan.pl

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia doktoranckie oraz kształcenia zawierają strony:

Informacja dotycząca procedur związanych ze studiami

Uchwała nr 171/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 252/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  

Ulotka informacyjna - studia doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych finansowane ze środków programu PO WER 2014-2020