REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ogłasza dodatkowy nabór na czteroletnie Studia Doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym realizowane w trybie niestacjonarnym w roku akademickim 2018/2019.

Termin składania dokumentów  - do 27.09.2018 r. (przyjmowanie dokumentów od 21.09.2018 r.),

Rozmowy kwalifikacyjne na niestacjonarne studia doktoranckie odbędą się 28 września 2018 r.

 Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się poniżej.

-----

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ogłasza dodatkowy nabór na czteroletnie Studia Doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym realizowane w trybie niestacjonarnym w roku akademickim 2018/2019.

Termin składania dokumentów  - do 17.09.2018 r. (przyjmowanie dokumentów od 3.09.2018 r.),

Rozmowy kwalifikacyjne na niestacjonarne studia doktoranckie odbędą się w terminie do 28 września 2018 r.

 Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się poniżej.

-------

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ogłasza nabór na czteroletnie Studia Doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w roku akademickim 2018/2019.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

 

Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie przeprowadzana jest na podstawie:

1. przedłożonych przez kandydata dokumentów,

2. przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej przyszłej pracy doktorskiej, ogólnej orientacji kandydata w problematyce ekonomii oraz znajomości języka kongresowego (w przypadku braku certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego).

 

O przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy:

1. posiadają dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

2. złożą następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie skierowane do Rektora UP w Poznaniu (wg wzoru),

b) odpis dyplomu magisterskiego lub dokument poświadczający uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego lub decyzję ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie udziału kandydata w programie „Diamentowy Grant”,

c) kwestionariusz osobowy (wg wzoru),

d) życiorys,

e) trzy zdjęcia (o wymiarach ok. 4,5 cm ´ 6 cm),

f) dokument poświadczający średnią ocen ze studiów magisterskich wraz z kopią indeksu,

g) opinia promotora pracy magisterskiej,

h) przedstawią deklarację opiekuna naukowego i kierownika katedry zawierającą zobowiązanie o finansowaniu badań ze środków będących w dyspozycji jednostki oraz o możliwości wykonania przez doktoranta zajęć dydaktycznych w wymiarze 60 godzin rocznie, dla doktorantów ubiegających się o stypendium doktoranckie, 30 godzin dla doktorantów studiów stacjonarnych bez stypendium i 10 godzin dla doktorantów studiów niestacjonarnych (wg wzoru),

i) przedłożą pisemną zgodę przyszłego opiekuna naukowego na objęcie opieką naukową kandydata na doktoranta; onauk ekonomicznych (wg wzoru),

j) autoreferat i dokumenty poświadczające aktywność naukową kandydata (udział w pracach studenckiego ruchu naukowego, udział w olimpiadach i kursach, działalność publikacyjną, udział w konferencjach i sympozjach naukowych, odbyte staże, kursy i praktyki),

k) przedłożą podanie zawierające informację, jaki język obcy kongresowy (angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski) wybiera kandydat do oceny podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby posiadające dokumenty ukończenia kursów językowych zakończone egzaminem mogą być zwolnione ze sprawdzianu znajomości języka obcego podczas rozmowy kwalifikacyjnej (kopię certyfikatu należy dołączyć do dokumentacji) (wg wzoru),

l) przedstawią uzgodniony z kierownikiem katedry i przyszłym opiekunem naukowym temat pracy doktorskiej (roboczy temat); przedłożą konspekt, uzgodniony z przyszłym opiekunem – ogólny zarys problematyki pracy doktorskiej w oparciu o literaturę przedmiotu z uwzględnieniem celu, ogólnych założeń metodycznych i wskazaniem źródeł danych (wg wzoru),

m) kandydaci ubiegający się o stypendium muszą złożyć stosowne podanie skierowane do Rektora UP w Poznaniu o przyznanie stypendium doktoranckiego (dot. kandydatów na studia stacjonarne) (wg wzoru),

n) podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim (zainteresowani kandydaci).

 

Warunkiem przyjęcia kandydatów na studia doktoranckie jest:

1. złożenie w dziekanacie Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego 28, w terminie do 9 lipca 2018 r. wymaganych dokumentów (rozpoczęcie rekrutacji nastąpi z dniem 4.06.2018 r.),

2. uzyskanie co najmniej oceny dobrej z ukończonych studiów,

3. dobra znajomość języka kongresowego,

4. uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Rozmowy odbędą się w terminie do 20 lipca 2018 r. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni osobnym komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Wydziału Ekonomiczno-Społecznego w zakładce „Studia doktoranckie”.

O wynikach postępowania rekrutacyjnego na Studia Doktoranckie kandydaci zostaną poinformowani pisemnie. Osoby zakwalifikowane podejmą studia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Od decyzji Komisji rekrutacyjnej istnieje możliwość odwołania się w ciągu 2 tygodni do Rektora UP w Poznaniu. Ostateczną decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie podejmuje Rektor.

Niestacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata i są odpłatne. Wysokość opłaty ustala Rektor w terminie do 31 maja 2018 r.

Uchwała nr 171/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ogłasza nabór na czteroletnie Studia Doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w roku akademickim 2017/2018.
Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.
Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie przeprowadzana jest na podstawie:
1) przedłożonych przez kandydata dokumentów,
2) przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej przyszłej pracy doktorskiej, ogólnej orientacji kandydata w problematyce ekonomii oraz znajomości języka kongresowego (w przypadku braku certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego).
 
O przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy:
1) posiadają dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
2) złożą następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie skierowane do Rektora UP w Poznaniu (wg wzoru),
b) odpis dyplomu magisterskiego wraz z dołączoną opinią promotora pracy magisterskiej,
c) kwestionariusz osobowy (wg wzoru),
d) życiorys,
e) trzy zdjęcia (o wymiarach ok. 4,5 cm ´ 6 cm),
f) dokument poświadczający średnią ocen ze studiów wraz z kopią indeksu,
g) przedstawią uzgodniony z kierownikiem katedry i przyszłym opiekunem naukowym temat pracy doktorskiej (roboczy temat); przedłożą konspekt, uzgodniony z przyszłym opiekunem – ogólny zarys problematyki pracy doktorskiej w oparciu o literaturę przedmiotu z uwzględnieniem celu, ogólnych założeń metodycznych i wskazaniem źródeł danych (wg wzoru),
h) autoreferat i dokumenty poświadczające aktywność naukową kandydata (udział w pracach studenckiego ruchu naukowego, udział w olimpiadach i kursach, działalność publikacyjną, udział w konferencjach i sympozjach naukowych, odbyte staże, kursy i praktyki),
i) przedłożą pisemną zgodę przyszłego opiekuna naukowego na objęcie opieką naukową kandydata na doktoranta; opiekun naukowy powinien legitymować się dyplomem profesora lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych (wg wzoru),
j) przedstawią deklarację opiekuna naukowego i kierownika katedry zawierającą zobowiązanie o finansowaniu badań ze środków będących w dyspozycji jednostki oraz o możliwości wykonania przez doktoranta zajęć dydaktycznych w wymiarze 60 godzin rocznie, dla doktorantów ubiegających się o stypendium doktoranckie, 30 godzin dla doktorantów studiów stacjonarnych bez stypendium i 10 godzin dla doktorantów studiów niestacjonarnych (wg wzoru),
k) kandydaci ubiegający się o stypendium muszą złożyć stosowne podanie skierowane do Rektora UP w Poznaniu o przyznanie stypendium doktoranckiego (dot. kandydatów na studia stacjonarne) (wg wzoru),
l) przedłożą podanie zawierające informację, jaki język obcy kongresowy (angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski) wybiera kandydat do oceny podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby posiadające dokumenty ukończenia kursów językowych zakończone egzaminem mogą być zwolnione ze sprawdzianu znajomości języka obcego podczas rozmowy kwalifikacyjnej (kopię certyfikatu należy dołączyć do dokumentacji) (wg wzoru),
m) podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim (zainteresowani kandydaci).
 
Warunkiem przyjęcia kandydatów na studia doktoranckie jest:
1) złożenie w dziekanacie Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego 28, w terminie do 10 lipca 2017 r. wymaganych dokumentów,
2) uzyskanie co najmniej oceny dobrej z ukończonych studiów,
3) dobra znajomość języka kongresowego,
4) uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Rozmowy odbędą się w terminie do 20 lipca 2017 r. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani pisemnie a także powiadomieni osobnym komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Wydziału Ekonomiczno-Społecznego w zakładce „Studia doktoranckie”.
O wynikach postępowania rekrutacyjnego na Studia Doktoranckie kandydaci zostaną poinformowani pisemnie. Osoby zakwalifikowane podejmą studia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Od decyzji Komisji rekrutacyjnej istnieje możliwość odwołania się w ciągu 2 tygodni do Rektora UP w Poznaniu. Ostateczną decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie podejmuje Rektor.
Niestacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata i są odpłatne. Wysokość opłaty ustala Rektor w terminie do 31 maja 2017 r.
 
Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego
prof. dr hab. Walenty Poczta

Procedury, załączniki i inne dokumenty