INFORMACJE OGÓLNE

Studia doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym zostały utworzone na mocy Zarządzenia nr 30/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 16 marca 2017 roku.

W roku akademickim 2018/2019 Studia Doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prowadzone będą w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia, w formie 4-letnich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Na kierownika studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych powołany został prof. dr hab. Feliks Wysocki ( na okres od 1.04.2017-30.09.2019).

Liczba przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich uzależniona jest od możliwości kadrowych Wydziału, możliwości finansowania badań naukowych i przewodu doktorskiego oraz posiadania godzin dydaktycznych przez jednostkę, w której będzie realizowana rozprawa doktorska.

Stacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata i są bezpłatne. Kandydaci na stacjonarne studia doktoranckie mogą ubiegać się o stypendium doktoranckie. Liczba stypendiów jest limitowana, decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor. Stypendia na studiach doktoranckich przyznawane są na dany rok akademicki. Doktoranci studiów stacjonarnych otrzymujący stypendium doktoranckie zobowiązani są w roku akademickim 2018/2019 do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w ramach praktyk zawodowych, w wymiarze 60 godzin w danym roku akademickim, a pozostali doktoranci w wymiarze 30 godzin. Osoby przyjęte na stacjonarne studia doktoranckie podpisują umowę z Uczelnią regulującą wysokość i warunki ponoszenia opłat za usługi edukacyjne.

Niestacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata i są odpłatne. Wysokość opłaty ustala Rektor w terminie do 31 maja 2018 r. Doktoranci zobowiązani są do podpisywania umowy z Uniwersytetem, regulującej sprawy wysokości i zasad wnoszenia opłat za niestacjonarne studia doktoranckie. Doktoranci studiów niestacjonarnych zobowiązani są w roku akademickim 2018/2019 do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w ramach praktyk zawodowych, w wymiarze 10 godzin w danym roku akademickim.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w zakładce REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE.