PROBLEMATYKA BADAŃ PROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

Wykorzystanie metod ekonometrycznych, statystycznych, taksonomicznych i decyzyjnych do ceny, modelowania i identyfikacji uwarunkowań zjawisk społeczno-ekonomicznych

• sytuacja społeczna, ekonomiczna i finansowa jednostek samorzadu terytorialnego,
• zrównoważony rozwój jednostek terytorialnych,
• poziom i jakość życia mieszkańców w układzie jednostek terytorialnych,
• sytuacja finansowa gospodarstw domowych klasyfikowanych według różnych kryteriów,
• nierówności dochodowe gospodarstw domowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej.

Sytuacja ekonomiczno-finansowa gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw przemysłu spożywczego i banków w kontekście ogólnych warunków gospodarczych w Polsce na tle innych krajów UE

• identyfikacja sytuacji ekonomicznej i finansowej gospodarstw rolnych w Polsce w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej według wybranych przekrojów,
• analiza dochodów rolników w kontekście integracji europejskiej i globalizacji,
• analiza bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw przemysłu spożywczego,
• ocena kondycji finansowej banków spółdzielczych.

Badanie rynkowych instrumentów stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie

• określenie mikro i makroekonomicznych czynników umożliwiających funkcjonowanie instrumentów pochodnych w rolnictwie,
• analiza finansowa i ocena poziomu ryzyka gospodarczego w gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstwach przetwórstwa rolnego,
• ocena poziomu ryzyka cenowego w rolnictwie,
• identyfikacja stosowanych w rolnictwie metod i technik zabezpieczania przed ryzykiem niekorzystnej zmiany ceny,
• organizacja i funkcjonowanie instytucji rynkowych zabezpieczających ceny towarów w transakcjach przyszłych tj. giełdy towarowe, domy składowe.

Wycena aktywów biologicznych w rolnictwie i w gospodarstwach rolnych

• wycena aktywów biologicznych według kosztu historycznego i wartości godziwej,
• wycena produktów nietowarowych w rolnictwie.