Tematyka prac dyplomowych realizowanych w Katedrze Finansów i Rachunkowości

Problematyka prac magisterskich i licencjackich w roku akademickim 2020/2021

1. Rachunkowość finansowa
• Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR) i międzynarodowymi standardami sprawozdań finansowych (MSSF)
• Wycena w rachunkowości finansowej wg regulacji prawa bilansowego oraz MSR i MSSF
• Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
• Organizacja rachunkowości w wybranych przedsiębiorstwach w tym systemy
informatyczne w rachunkowości i organizacja ewidencji księgowej
• Rachunkowość zarządcza w podejmowaniu decyzji gospodarczych
• Zarządczy rachunek wyników

2. Podatki w działalności gospodarczej
• Wybór formy opodatkowania na przykładzie wybranej działalności gospodarczej
• Rozliczenia podatkowe małych i średnich przedsiębiorstw
• Optymalizacja obciążeń podatkowych
• Podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie oraz w rolnictwie
• Podatki i opłaty lokalne gmin
• Porównanie form opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w MSP

3. Finanse przedsiębiorstw
• Ocena kondycji finansowej wybranych przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego, usługowych oraz handlowych w agrobiznesie
• Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw rolnych
• Ocena rentowności i sprawności działania podmiotów agrobiznesu
• Ocena płynności finansowej wybranych jednostek gospodarczych
• Ocena kontynuacji działalności przedsiębiorstw
• Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw na wybranym przykładzie
• Bezpieczeństwo finansowe wybranych przedsiębiorstw branży spożywczej
• Prognozowanie cen na wybranych rynkach rolnych (np. owoców i warzyw)

4. Finanse publiczne
• Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego
• Kondycja finansowa wybranych jednostek samorządu terytorialnego (np. gmin)
• Znaczenie inwestycji dla rozwoju lokalnego wybranych gmin
• Specjalne Strefy Ekonomiczne i ich rola w rozwoju gmin
• Zjawisko zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
• Autonomia finansowa jednostek samorządu terytorialnego
• Atrakcyjność finansowa jednostek samorządu terytorialnego
• Potencjał dochodowy/inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego
• Rola środków pochodzących z UE w kreowaniu rozwoju lokalnego jednostek samorządu terytorialnego

5. Finanse gospodarstw domowych
• Ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych
• Dochody i wydatki gospodarstw domowych
• Ubóstwo, zamożność i nierówności dochodowe
• Zadłużenie gospodarstw domowych
• Oszczędności gospodarstw domowych

6. Warunki, poziom życia i poziom rozwoju społeczno-gospodarczego
• Poziom życia ludności w wybranych jednostkach terytorialnych (gminach, powiatach, województwach, krajach UE)
• Warunki mieszkaniowe wybranych grup ludności
• Poziom rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej w wybranych jednostkach terytorialnych (gminach lub powiatach)
• Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek terytorialnych (gmin, miast, powiatów, województw, państw UE)
• Kierunki rozwoju wybranych jednostek terytorialnych (gmin, miast, powiatów)

7. Bankowość
• Działalność kredytowa wybranych banków komercyjnych
• Działalność depozytowa wybranych banków komercyjnych
• Bankowa ocena zdolności kredytowej osób fizycznych na lokalnym rynku usług bankowych
• Bankowe aplikacje mobilne, ich rola znaczenie i postrzeganie przez usługobiorców
• Finansowanie działalności przedsiębiorstw w Polsce przez sektor bankowy
• Finansowanie gospodarstw domowych przez sektor bankowy w Polsce
• Finansowanie potrzeb mieszkaniowych przez sektor bankowy w Polsce
• Leasing, factoring , venture capital jako źródło finansowania przedsiębiorstw
• Percepcja zjawiska wykluczenia finansowego przez mieszkańców wybranego obszaru

8. Ekonomia konsumpcji
• Zachowania konsumpcyjne wybranych grup społecznych w oparciu o badania ankietowe
• Konsumpcja żywności w gospodarstwach domowych (różnych grup ludności, w państwach UE)
• Prosumpcja w zakresie energii odnawialnej
• Zrównoważona konsumpcja

9. Ryzyko w działalności gospodarczej
• Zarządzanie ryzykiem kursowym w obrocie towarowym przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych na przykładzie wybranych firm
• Modelowanie rynków finansowych i ryzyka
• Optymalizacja decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych
• Identyfikacja i ocena wykorzystania instrumentów zarządzania ryzykiem i stabilizowania dochodów gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw
• Ocena poziomu ryzyka działalności gospodarczej w gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstwach
• Ocena poziomu ryzyka cenowego na wybranych rynkach rolnych

10. Efektywność działalności przedsiębiorstw
• Efektywność ekonomiczna funkcjonowania przedsiębiorstw obrotu towarowego na przykładzie wybranych firm agrobiznesu
• Efektywność działania wybranych jednostek gospodarczych w tym przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, dyrekcji lasów państwowych

 

Uwaga
Przedstawione wyżej zagadnienia mają charakter ogólnych propozycji tematycznych ułatwiających studentom wybór problematyki pracy. Ostateczny temat będzie szczegółowo doprecyzowany i uzgodniony z promotorem.