Tematyka prac dyplomowych realizowanych w Katedrze Finansów i Rachunkowości

Problematyka prac magisterskich i licencjackich w roku akademickim 2023/2024

1. Rachunkowość finansowa

 • Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR) i międzynarodowymi standardami sprawozdań finansowych (MSSF)
 • Wycena w rachunkowości finansowej wg regulacji prawa bilansowego oraz MSR i MSSF
 • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
 • Organizacja rachunkowości w wybranych przedsiębiorstwach w tym systemy
 • informatyczne w rachunkowości i organizacja ewidencji księgowej
 • Rachunkowość zarządcza w podejmowaniu decyzji gospodarczych
 • Zarządczy rachunek wyników

2. Podatki w działalności gospodarczej

 • Wybór formy opodatkowania na przykładzie wybranej działalności gospodarczej
 • Rozliczenia podatkowe małych i średnich przedsiębiorstw
 • Optymalizacja obciążeń podatkowych
 • Podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie oraz w rolnictwie
 • Podatki i opłaty lokalne gmin
 • Porównanie form opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w MSP

3. Finanse przedsiębiorstw

 • Ocena kondycji finansowej wybranych przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego, usługowych oraz handlowych w agrobiznesie
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw rolnych
 • Ocena rentowności i sprawności działania podmiotów agrobiznesu
 • Ocena płynności finansowej wybranych jednostek gospodarczych
 • Ocena kontynuacji działalności przedsiębiorstw
 • Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw na wybranym przykładzie
 • Bezpieczeństwo finansowe wybranych przedsiębiorstw branży spożywczej
 • Prognozowanie cen na wybranych rynkach rolnych (np. owoców i warzyw)

4. Finanse publiczne

 • Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego
 • Kondycja finansowa wybranych jednostek samorządu terytorialnego (np. gmin)
 • Znaczenie inwestycji dla rozwoju lokalnego wybranych gmin
 • Specjalne Strefy Ekonomiczne i ich rola w rozwoju gmin
 • Zjawisko zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
 • Autonomia finansowa jednostek samorządu terytorialnego
 • Atrakcyjność finansowa jednostek samorządu terytorialnego
 • Potencjał dochodowy/inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego
 • Rola środków pochodzących z UE w kreowaniu rozwoju lokalnego jednostek samorządu terytorialnego

5. Finanse gospodarstw domowych

 • Ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych
 • Dochody i wydatki gospodarstw domowych
 • Ubóstwo, zamożność i nierówności dochodowe
 • Zadłużenie gospodarstw domowych
 • Oszczędności gospodarstw domowych

6. Warunki, poziom życia i poziom rozwoju społeczno-gospodarczego

 • Poziom życia ludności w wybranych jednostkach terytorialnych (gminach, powiatach, województwach, krajach UE)
 • Warunki mieszkaniowe wybranych grup ludności
 • Poziom rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej w wybranych jednostkach terytorialnych (gminach lub powiatach)
 • Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek terytorialnych (gmin, miast, powiatów, województw, państw UE)
 • Kierunki rozwoju wybranych jednostek terytorialnych (gmin, miast, powiatów)

7. Bankowość

 • Działalność kredytowa wybranych banków komercyjnych
 • Działalność depozytowa wybranych banków komercyjnych
 • Bankowa ocena zdolności kredytowej osób fizycznych na lokalnym rynku usług bankowych
 • Bankowe aplikacje mobilne, ich rola znaczenie i postrzeganie przez usługobiorców
 • Finansowanie działalności przedsiębiorstw w Polsce przez sektor bankowy
 • Finansowanie gospodarstw domowych przez sektor bankowy w Polsce
 • Finansowanie potrzeb mieszkaniowych przez sektor bankowy w Polsce
 • Leasing, factoring , venture capital jako źródło finansowania przedsiębiorstw
 • Percepcja zjawiska wykluczenia finansowego przez mieszkańców wybranego obszaru

8. Ekonomia konsumpcji

 • Zachowania konsumpcyjne wybranych grup społecznych w oparciu o badania ankietowe
 • Konsumpcja żywności w gospodarstwach domowych (różnych grup ludności, w państwach UE)
 • Prosumpcja w zakresie energii odnawialnej
 • Zrównoważona konsumpcja

9. Ryzyko w działalności gospodarczej

 • Zarządzanie ryzykiem kursowym w obrocie towarowym przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych na przykładzie wybranych firm
 • Modelowanie rynków finansowych i ryzyka
 • Optymalizacja decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych
 • Identyfikacja i ocena wykorzystania instrumentów zarządzania ryzykiem i stabilizowania dochodów gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw
 • Ocena poziomu ryzyka działalności gospodarczej w gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstwach
 • Ocena poziomu ryzyka cenowego na wybranych rynkach rolnych

10. Efektywność działalności przedsiębiorstw

 • Efektywność ekonomiczna funkcjonowania przedsiębiorstw obrotu towarowego na przykładzie wybranych firm agrobiznesu
 • Efektywność działania wybranych jednostek gospodarczych w tym przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, dyrekcji lasów państwowych

 

Uwaga
Przedstawione wyżej zagadnienia mają charakter ogólnych propozycji tematycznych ułatwiających studentom wybór problematyki pracy. Ostateczny temat będzie szczegółowo doprecyzowany i uzgodniony z promotorem.