Problematyka badań prowadzonych przez pracowników Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie

Polityka gospodarcza, polityka rolna i polityka żywnościowa

• Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego,
• Polityka fiskalna a rozwój sektora rolno-żywnościowego,
• Polityka pieniężna a rozwój sektora rolno-żywnościowego,
• Rozwój agrobiznesu jako subsystemu gospodarki narodowej w Polsce i UE,
• Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego,
• Wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich,
• Sytuacja dochodowa i polityka społeczna wobec obszarów wiejskich i ludności rolniczej;

Geografia ekonomiczna, polityka regionalna i polityka rozwoju obszarów wiejskich

• Polityka regionalna na obszarach wiejskich,
• Przestrzenne uwarunkowania aktywności ekonomicznej na obszarach wiejskich i rozwój MSP,
• Regionalne zróżnicowanie rozwoju sektora rolno-żywnościowego,
• Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego,
• Finanse Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym i lokalnym,
• Problemy rozwoju obszarów wiejskich po akcesji Polski do UE - wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój obszarów wiejskich,
• Determinanty rozwoju agroturystyki;

Ekonomia międzynarodowa

• Modele równowagi ogólnej i cząstkowej w badaniach konkurencyjności międzynarodowej i budowie scenariuszy rozwoju,
• Handel zagraniczny i metody pomiaru konkurencyjności międzynarodowej,
• Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce (krajach UE, na świecie),
• Finanse międzynarodowe,
• Badania wpływu liberalizacji światowego handlu rolnego na sytuację rolnictwa w skali globalnej, europejskiej i krajowej,
• Globalne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego,
• Sytuacja wyżywieniowa (bezpieczeństwo żywnościowe, straty i marnotrawstwo żywności) w skali globalnej i regionalnej;

Ekonomia integracji europejskiej

• Problemy rozwoju sektora rolno-żywnościowego po akcesji Polski do UE,
• Sytuacja strukturalna, produkcyjna i efektywnościowa rolnictwa polskiego po integracji z Unią Europejską,
• Sektor rolny w krajach członkowskich UE, krajach kandydujących do UE oraz krajach Partnerstwa Wschodniego,
• Polityka strukturalna Unii Europejskiej w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
• Modelowanie optymalizacji rozdysponowania środków finansowych na rozwój agrobiznesu i obszarów wiejskich w Polsce,
• Zmiany Wspólnej Polityki Rolnej pod wpływem procesów globalnych i ich konsekwencje regionalne;

Marketing i ekonomika konsumpcji

• Zachowania konsumenta (modele i wzorce zachowań, determinanty zachowań, proces decyzyjny),
• Marketing młodzieżowy oraz marketing w sporcie (zachowania rynkowe, aktywność rynkowa, komunikacja marketingowa, determinanty zachowań, segmentacja rynku, sponsoring, produkt i usługa w sporcie),
• Neuromarketing,
• Analizy marketingowe (otoczenie marketingowe, strategie marketingowe, plan marketingowy),
• Ekonomika konsumpcji (ilościowe i jakościowe wzorce spożycia, uwarunkowania konsumpcji, ekonomiczne determinanty i prawidłowości konsumpcji);

Analizy rynkowe

• Rynki branżowe np. zbożowy, olejarski, mleczarski, piekarski, owocowo-warzywny, gastronomiczny.

Handel detaliczny

• Zmiany w handlu, postrzeganie placówek handlowych, zwyczaje zakupowe, modele zakupu, kanały dystrybucji produktów żywnościowych.

Ekonomika przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

• Zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwach,
• Systemy jakości,
• E-biznes,
• Sprawność innowacyjna przedsiębiorstwa (innovation fitness),
• Ekonomika mleczarstwa,

Agroturystyka

• Ekonomika agroturystyki, zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym, popyt na usługi agroturystyczne, agroturystyka w świecie, nowe tendencje w agroturystyce.

Ekonomia behawioralna

Problematyka starzenia sie społeczeństwa w Polsce, innych krajach Basenu Morza Bałtyckiego oraz w Unii Europejskiej

• Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych osób starszych, charakterystyka gospodarstw domowych, warunków mieszkaniowych, sytuacji demograficznej, zdrowotnej, dochodowej seniorów, standard ich życia i wzorce konsumpcji.