Problematyka badań prowadzonych przez pracowników Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie

Polityka gospodarcza, polityka rolna i polityka żywnościowa

 • Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego,
 • Polityka fiskalna a rozwój sektora rolno-żywnościowego,
 • Polityka pieniężna a rozwój sektora rolno-żywnościowego,
 • Rozwój agrobiznesu jako subsystemu gospodarki narodowej w Polsce i UE,
 • Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego,
 • Wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich,
 • Sytuacja dochodowa i polityka społeczna wobec obszarów wiejskich i ludności rolniczej.

Geografia ekonomiczna, polityka regionalna i polityka rozwoju obszarów wiejskich

 • Polityka regionalna na obszarach wiejskich,
 • Przestrzenne uwarunkowania aktywności ekonomicznej na obszarach wiejskich i rozwój MSP,
 • Regionalne zróżnicowanie rozwoju sektora rolno-żywnościowego,
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • Finanse Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym i lokalnym,
 • Problemy rozwoju obszarów wiejskich po akcesji Polski do UE - wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój obszarów wiejskich,
 • Determinanty rozwoju agroturystyki.

Ekonomia międzynarodowa

 • Modele równowagi ogólnej i cząstkowej w badaniach konkurencyjności międzynarodowej i budowie scenariuszy rozwoju,
 • Handel zagraniczny i metody pomiaru konkurencyjności międzynarodowej,
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce (krajach UE, na świecie),
 • Finanse międzynarodowe,
 • Badania wpływu liberalizacji światowego handlu rolnego na sytuację rolnictwa w skali globalnej, europejskiej i krajowej,
 • Globalne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego,
 • Sytuacja wyżywieniowa (bezpieczeństwo żywnościowe, straty i marnotrawstwo żywności) w skali globalnej i regionalnej.

Ekonomia integracji europejskiej

 • Problemy rozwoju sektora rolno-żywnościowego po akcesji Polski do UE,
 • Sytuacja strukturalna, produkcyjna i efektywnościowa rolnictwa polskiego po integracji z Unią Europejską,
 • Sektor rolny w krajach członkowskich UE, krajach kandydujących do UE oraz krajach Partnerstwa Wschodniego,
 • Polityka strukturalna Unii Europejskiej w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
 • Modelowanie optymalizacji rozdysponowania środków finansowych na rozwój agrobiznesu i obszarów wiejskich w Polsce,
 • Zmiany Wspólnej Polityki Rolnej pod wpływem procesów globalnych i ich konsekwencje regionalne.

Marketing i ekonomika konsumpcji

 • Zachowania konsumenta (modele i wzorce zachowań, determinanty zachowań, proces decyzyjny),
 • Marketing młodzieżowy oraz marketing w sporcie (zachowania rynkowe, aktywność rynkowa, komunikacja marketingowa, determinanty zachowań, segmentacja rynku, sponsoring, produkt i usługa w sporcie),
 • Neuromarketing,
 • Analizy marketingowe (otoczenie marketingowe, strategie marketingowe, plan marketingowy),
 • Ekonomika konsumpcji (ilościowe i jakościowe wzorce spożycia, uwarunkowania konsumpcji, ekonomiczne determinanty i prawidłowości konsumpcji).

Analizy rynkowe

 • Rynki branżowe np. zbożowy, olejarski, mleczarski, piekarski, owocowo-warzywny, gastronomiczny.

Handel detaliczny

 • Zmiany w handlu, postrzeganie placówek handlowych, zwyczaje zakupowe, modele zakupu, kanały dystrybucji produktów żywnościowych.

Ekonomika przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

 • Zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwach,
 • Systemy jakości,
 • E-biznes,
 • Sprawność innowacyjna przedsiębiorstwa (innovation fitness),
 • Ekonomika mleczarstwa.

Agroturystyka

 • Ekonomika agroturystyki, zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym, popyt na usługi agroturystyczne, agroturystyka w świecie, nowe tendencje w agroturystyce.

Problematyka starzenia się społeczeństwa w Polsce, innych krajach Basenu Morza Bałtyckiego oraz w Unii Europejskiej

 • Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych osób starszych, charakterystyka gospodarstw domowych, warunków mieszkaniowych, sytuacji demograficznej, zdrowotnej, dochodowej seniorów, standard ich życia i wzorce konsumpcji.

Ekonomia behawioralna