Tematyka prac dyplomowych realizowanych w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie

Polityka gospodarcza, polityka rolna i polityka żywnościowa

 • Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego
 • Polityka fiskalna a rozwój sektora rolno-żywnościowego
 • Polityka pieniężna a rozwój sektora rolno-żywnościowego
 • Finansowanie działalności gospodarczej w sektorze rolno-żywnościowym z uwzględnieniem środków unijnych i innych środków publicznych
 • Rola bankowości spółdzielczej w finansowaniu rozwoju lokalnych form aktywności ekonomicznej
 • Analiza wybranych elementów sytuacji finansowej przedsiębiorstw (analiza ekonomiczna, strategiczna przedsiębiorstw)
 • Rozwój agrobiznesu jako subsystemu gospodarki narodowej w Polsce i UE
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw sektora rolno-żywnościowego (agrobiznesu)
 • Rozwój sfery usług w agrobiznesie
 • Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego
 • Wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
 • Sytuacja dochodowa i polityka społeczna wobec obszarów wiejskich i ludności rolniczej
 • Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych: dochody, wydatki, spożycie i wyposażenie gospodarstw domowych w wybrane dobra trwałego użytkowania (na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych)
 • Zmiany w wolumenie i strukturze wydatków na żywność oraz poziomie spożycia artykułów żywnościowych w gospodarstwach domowych w Polsce (na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych)
 • Produkcja i spożycie podstawowych artykułów żywnościowych w Polsce na tle krajów UE – analiza przestrzenna i dynamiczna.

Geografia ekonomiczna, polityka regionalna i polityka rozwoju obszarów wiejskich

 • Polityka regionalna na obszarach wiejskich
 • Przestrzenne uwarunkowania aktywności ekonomicznej na obszarach wiejskich rozwój MSP
 • Regionalne zróżnicowanie rozwoju sektora rolno-żywnościowego
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Konkurencyjność jednostek terytorialnych
 • Procesy migracji ludności w wymiarze lokalnym i regionalnym
 • Problemy zrównoważonego rozwoju gospodarczego
 • Finanse Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym i lokalnym
 • Finansowanie działalności samorządów – analiza wpływów i wydatków budżetów gminnych lub powiatowych – studium przypadku
 • Problemy rozwoju obszarów wiejskich w warunkach akcesji Polski do UE - wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój obszarów wiejskich
 • Determinanty rozwoju agroturystyki

Ekonomia międzynarodowa

 • Modele równowagi ogólnej i cząstkowej w badaniach skutków zmian polityki gospodarczej i handlowej oraz integracji rynków
 • Zmiany w handlu zagranicznym produktami rolno-żywnościowymi wybranych krajów lub ugrupowań regionalnych
 • Konkurencyjność międzynarodowa sektora rolno-spożywczego wybranych krajów lub ugrupowań regionalnych
 • Finanse międzynarodowe
 • Globalne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego
 • Sytuacja wyżywieniowa bezpieczeństwo żywnościowe w skali globalnej, regionalnej i narodowej
 • Problematyka żywności GMO
 • Problematyka rolnictwa światowego – zagadnienia produkcyjne, ekonomiczne, rozwojowe
 • Procesy globalizacji gospodarki światowej a sytuacja rolnictwa europejskiego.

Ekonomia integracji europejskiej

 • Dynamiczne i statyczne efekty integracji na przykładzie funkcjonowanie UE
 • Ewolucja WPR i jej wpływ na rolnictwo, agrobiznes i obszary wiejskie
 • Finansowanie WPR, budżet rolny i UE
 • Fundusze wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich– analiza systemu, jego skuteczności i efektów
 • Mechanizmy regulacji i organizacji rynków rolnych w UE: rynek mleka, zbóż, owoców i warzyw, wołowiny, wieprzowiny, cukru
 • Pozyskiwanie środków z funduszy rolnych UE: dopłaty bezpośrednie, środki z funduszy rolnych UE
 • Stan sektora rolno-żywnościowego w krajach UE
 • Potencjał produkcyjny rolnictwa polskiego w UE – analiza struktur gospodarczych oraz poziomu zasobów i nakładów
 • Produkcja oraz dochody w rolnictwie polskim i in. krajach UE
 • Analiza porównawcza efektywności wytwarzania w rolnictwie UE
 • Poziom, struktura i relacje na rynku cen środków produkcji dla rolnictwa, produktów rolnych i produktów spożywczych
 • Analiza techniczno-ekonomiczna gospodarstw rolnych
 • Polityka strukturalna Unii Europejskiej w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
 • Modelowanie optymalizacji rozdysponowania środków finansowych na rozwój agrobiznesu i obszarów wiejskich w Polsce
 • Zmiany Wspólnej Polityki Rolnej pod wpływem procesów globalnych i ich konsekwencje regionalne.

Zachowania konsumentów

 • Modele i wzorce zachowań konsumentów
 • Determinanty zachowań (ekonomiczne, społeczne, kulturowe)
 • Zachowania konsumentów na rynkach branżowych (m.in. żywnościowym, finansowym, turystycznym)
 • Marketing terytorialny (wizerunek regionu/miasta, identyfikacja i rozwój, strategie promocji miast/regionów).

Marketing i ekonomika konsumpcji

 • Analizy marketingowe oraz strategiczne przedsiębiorstw
 • Rola wybranych elementów marketingu miks (produktu, opakowania, ceny, promocji) w działalności przedsiębiorstw, promocji gmin i powiatów itp.
 • Marka produktu- tożsamość, wizerunek marki, rola marki w procesie komunikacji marketingowej, marka jako determinanta wyborów konsumenta
 • Ekonomika konsumpcji (ilościowe i jakościowe wzorce spożycia, uwarunkowania konsumpcji, ekonomiczne determinanty i prawidłowości konsumpcji, analiza sektora usług żywieniowych).

Uwaga
Przedstawione powyżej zakresy tematyczne mają charakter propozycji i mogą być modyfikowane w zależności od oczekiwań studentów i możliwości realizacyjnych badań. Istnieje także możliwość przedkładania przez studentów własnych propozycji tematyki prac magisterskich.