Tematyka prac dyplomowych realizowanych w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie

Polityka gospodarcza, polityka rolna i polityka żywnościowa
• Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego
• Polityka fiskalna a rozwój sektora rolno-żywnościowego
• Polityka pieniężna a rozwój sektora rolno-żywnościowego
• Finansowanie działalności gospodarczej w sektorze rolno-żywnościowym z uwzględnieniem środków unijnych i innych środków publicznych
• Rola bankowości spółdzielczej w finansowaniu rozwoju lokalnych form aktywności ekonomicznej
• Analiza wybranych elementów sytuacji finansowej przedsiębiorstw (analiza ekonomiczna, strategiczna przedsiębiorstw)
• Rozwój agrobiznesu jako subsystemu gospodarki narodowej w Polsce i UE
• Strategie rozwoju przedsiębiorstw sektora rolno-żywnościowego (agrobiznesu)
• Rozwój sfery usług w agrobiznesie
• Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego
• Wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
• Sytuacja dochodowa i polityka społeczna wobec obszarów wiejskich i ludności rolniczej
• Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych: dochody, wydatki, spożycie i wyposażenie gospodarstw domowych w wybrane dobra trwałego użytkowania (na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych)
• Zmiany w wolumenie i strukturze wydatków na żywność oraz poziomie spożycia artykułów żywnościowych w gospodarstwach domowych w Polsce (na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych)
• Produkcja i spożycie podstawowych artykułów żywnościowych w Polsce na tle krajów UE – analiza przestrzenna i dynamiczna

Geografia ekonomiczna, polityka regionalna i polityka rozwoju obszarów wiejskich
• Polityka regionalna na obszarach wiejskich
• Przestrzenne uwarunkowania aktywności ekonomicznej na obszarach wiejskich rozwój MSP
• Regionalne zróżnicowanie rozwoju sektora rolno-żywnościowego
• Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
• Konkurencyjność jednostek terytorialnych
• Procesy migracji ludności w wymiarze lokalnym i regionalnym
• Problemy zrównoważonego rozwoju gospodarczego
• Finanse Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym i lokalnym
• Finansowanie działalności samorządów – analiza wpływów i wydatków budżetów gminnych lub powiatowych – studium przypadku
• Problemy rozwoju obszarów wiejskich w warunkach akcesji Polski do UE - wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój obszarów wiejskich
• Determinanty rozwoju agroturystyki

Ekonomia międzynarodowa
• Modele równowagi ogólnej i cząstkowej w badaniach skutków zmian polityki gospodarczej i handlowej oraz integracji rynków
• Zmiany w handlu zagranicznym produktami rolno-żywnościowymi wybranych krajów lub ugrupowań regionalnych
• Konkurencyjność międzynarodowa sektora rolno-spożywczego wybranych krajów lub ugrupowań regionalnych
• Finanse międzynarodowe
• Globalne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego
• Sytuacja wyżywieniowa bezpieczeństwo żywnościowe w skali globalnej, regionalnej i narodowej
• Problematyka żywności GMO
• Problematyka rolnictwa światowego – zagadnienia produkcyjne, ekonomiczne, rozwojowe
• Procesy globalizacji gospodarki światowej a sytuacja rolnictwa europejskiego;

Ekonomia integracji europejskiej
• Dynamiczne i statyczne efekty integracji na przykładzie funkcjonowanie UE
• Ewolucja WPR i jej wpływ na rolnictwo, agrobiznes i obszary wiejskie
• Finansowanie WPR, budżet rolny i UE
• Fundusze wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich– analiza systemu, jego skuteczności i efektów
• Mechanizmy regulacji i organizacji rynków rolnych w UE: rynek mleka, zbóż, owoców i warzyw, wołowiny, wieprzowiny, cukru
• Pozyskiwanie środków z funduszy rolnych UE: dopłaty bezpośrednie, środki z funduszy rolnych UE
• Stan sektora rolno-żywnościowego w krajach UE
• Potencjał produkcyjny rolnictwa polskiego w UE – analiza struktur gospodarczych oraz poziomu zasobów i nakładów
• Produkcja oraz dochody w rolnictwie polskim i in. krajach UE
• Analiza porównawcza efektywności wytwarzania w rolnictwie UE
• Poziom, struktura i relacje na rynku cen środków produkcji dla rolnictwa, produktów rolnych i produktów spożywczych
• Analiza techniczno-ekonomiczna gospodarstw rolnych
• Polityka strukturalna Unii Europejskiej w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
• Modelowanie optymalizacji rozdysponowania środków finansowych na rozwój agrobiznesu i obszarów wiejskich w Polsce
• Zmiany Wspólnej Polityki Rolnej pod wpływem procesów globalnych i ich konsekwencje regionalne.

V.   Zachowania konsumentów
• Modele i wzorce zachowań konsumentów
• Determinanty zachowań (ekonomiczne, społeczne, kulturowe)
• Zachowania konsumentów na rynkach branżowych (m.in. żywnościowym, finansowym, turystycznym)
• Marketing terytorialny (wizerunek regionu/miasta, identyfikacja i rozwój, strategie promocji miast/regionów).

VI.   Marketing i ekonomika konsumpcji
• Analizy marketingowe oraz strategiczne przedsiębiorstw
• Rola wybranych elementów marketingu miks (produktu, opakowania, ceny, promocji) w działalności przedsiębiorstw, promocji gmin i powiatów itp.
• Marka produktu- tożsamość, wizerunek marki, rola marki w procesie komunikacji marketingowej, marka jako determinanta wyborów konsumenta
• Ekonomika konsumpcji (ilościowe i jakościowe wzorce spożycia, uwarunkowania konsumpcji, ekonomiczne determinanty i prawidłowości konsumpcji, analiza sektora usług żywieniowych).

UWAGA
Przedstawione powyżej zakresy tematyczne mają charakter propozycji i mogą być modyfikowane w zależności od oczekiwań studentów i możliwości realizacyjnych badań. Istnieje także możliwość przedkładania przez studentów własnych propozycji tematyki prac magisterskich.