STUDIA II STOPNIA

1. KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA

Wydział: Wydział Ekonomiczny
Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Typ studiów: II stopnia (magisterskie)
Czas trwania: 4 semestry (2 lata)

Opis kierunku

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu studiów na kierunku Ekonomia uzyskują wszechstronną i pogłębioną wiedzę na temat ekonomii, gospodarowania zasobami finansowymi, zarządzania zasobami ludzkimi i materialnymi, marketingu, polityki rolno-żywnościowej oraz prawa gospodarczego. W programie studiów, w ofercie przedmiotów do wyboru, można realizować także przedmioty w języku angielskim. Kierunek wyróżnia się przede  wszystkim  uniwersalnością, szeroki profil kształcenia pozwala na uzyskanie - oprócz wykształcania  ekonomicznego -  również  unikalnej wiedzy specjalistycznej z zakresu szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej i rozwoju terenów wiejskich. Uzyskane wykształcenie jest elitarne, niedostępne na innych uczelniach o ogólnoekonomicznych profilach. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają naszym absolwentom z powodzeniem sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia.

Perspektywy po studiach:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe,
 • instytucje administracji centralnej i lokalnej, agencje płatnicze,
 • jednostki doradcze i konsultingowe,
 • instytucje finansowe i rachunkowe,
 • prowadzenie własnego biznesu.
   

Informacje rekrutacyjne

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Ekonomia powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej I stopnia.

 • na kierunku Ekonomia (kierunek zgodny); 
 • na innych pokrewnych kierunkach studiów, które gwarantują osiągnięcie co najmniej 70% 
 • zakładanych efektów uczenia się określonych w uchwale Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dla kierunku Ekonomia studiów I stopnia prowadzonych w UPP (poniżej wymienione);
 • na innych kierunkach (niepokrewnych). 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Ekonomia.

Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Ekonomia odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie), przy czym - na podstawie obowiązującej uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na dany rok akademicki:

1/ 90% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia: Ekonomia. 
2/ Uzupełnienie w/w limitu następuje na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej efekty uczenia się dla kierunku studiów Ekonomia I stopnia (dla kandydatów z tzw. kierunków niepokrewnych). Podstawę rozmowy kwalifikacyjnej stanowią zagadnienia obowiązujące na egzaminie licencjackim dla kierunku Ekonomia prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
3/ Kwalifikacja na podstawie wyników rozmowy weryfikującej może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia – Ekonomia;

4) Dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów uczenia się, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się dla danego kierunku studiów I stopnia. Za tzw. kierunki pokrewne, których ukończenie uprawnia kandydata do podjęcia studiów II stopnia w w/w trybie uznaje się kierunki: Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Polityka Społeczna, Towaroznawstwo, Gospodarka Przestrzenna, Informatyka i Ekonometria, Logistyka, Stosunki Międzynarodowe, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz ew. inne kierunki z warunkiem co najmniej 70% zgodności efektów uczenia się określonych dla kierunku Ekonomia (I stopień).
Kandydat, który skorzysta z prawa do potwierdzenia efektów uczenia się, będzie podlegał określonemu przez Uczelnię formalnemu procesowi weryfikacji posiadanych efektów uczenia się, mającemu na celu przyjęcie na studia.

Pozostałe informacje

 • Limit przyjęć na studia stacjonarne – 60 osób.
 • Początek zajęć – semestr zimowy.
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele.
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1700 zł/semestr.

2. KIERUNEK STUDIÓW: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Wydział: Wydział Ekonomiczny
Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Typ studiów: II stopnia (magisterskie)
Czas trwania: 4 semestry (2 lata)

Opis kierunku

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu studiów na kierunku Finanse i rachunkowość uzyskują wszechstronną i pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomii i finansów oraz wiedzy specjalistycznej dotyczącej zasad funkcjonowania i prawidłowości rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich, z uwzględnieniem celów i narzędzi polityki w tych obszarach. Absolwenci tego kierunku potrafią identyfikować zjawiska i problemy występujące w przedsiębiorstwach i na rynkach finansowych, przeprowadzać analizy finansowe i interpretować ich wyniki. Są przygotowani do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz mają świadomość ich skutków dla finansów organizacji, której dotyczą. Są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia.
Kierunek Finanse i rachunkowość wyróżnia się uniwersalnością, szeroki profil kształcenia pozwala na uzyskanie – oprócz wykształcania ogólnego w zakresie finansów i rachunkowości – również unikalnej wiedzy specjalistycznej w kontekście mechanizmów funkcjonowania agrobiznesu. W programie studiów realizowane są przedmioty do wyboru - także zajęcia w języku angielskim. Uzyskane wykształcenie jest elitarne, niedostępne na innych uczelniach o ogólnoekonomicznych profilach. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają absolwentom z powodzeniem sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy.

Perspektywy po studiach

 • przedsiębiorstwa (działy: finansowe, księgowe, analityczne),
 • banki i inne instytucje finansowe,
 • biura rachunkowe,
 • firmy konsultingowe,
 • jednostki administracji państwowej (lokalnej i centralnej),
 • własna działalność gospodarcza i inne.

Informacje rekrutacyjne

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej I stopnia.

 • na kierunku Finanse i rachunkowość (kierunek zgodny); 
 • na innych pokrewnych kierunkach studiów, które gwarantują osiągnięcie co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się określonych w uchwale Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dla kierunku Finanse i rachunkowość studiów I stopnia prowadzonych w UPP (poniżej wymienione);
 • na innych kierunkach (niepokrewnych). 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość.

Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie), przy czym - na podstawie obowiązującej uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na dany rok akademicki:

1/ 90% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia: Finanse i rachunkowość.
 
2/ Uzupełnienie w/w limitu następuje na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej efekty uczenia się dla kierunku studiów Finanse i rachunkowość I stopnia (dla kandydatów z tzw. kierunków niepokrewnych). Podstawę rozmowy kwalifikacyjnej stanowią zagadnienia obowiązujące na egzaminie licencjackim dla kierunku Finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

3/ Kwalifikacja na podstawie wyników rozmowy weryfikującej może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów  kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia – Finanse i rachunkowość;

4) Dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów uczenia się, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się dla danego kierunku studiów I stopnia.  Za tzw. kierunki pokrewne, których ukończenie uprawnia kandydata do podjęcia studiów II stopnia w w/w trybie uznaje się kierunki: Ekonomia, Zarządzanie, Polityka Społeczna, Towaroznawstwo, Gospodarka Przestrzenna, Informatyka i Ekonometria, Logistyka, Stosunki Międzynarodowe, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz ew. inne kierunki z warunkiem co najmniej 70% zgodności efektów uczenia się określonych dla kierunku FiR (I stopień).

Kandydat, który skorzysta z prawa do potwierdzenia efektów uczenia się, będzie podlegał określonemu przez Uczelnię formalnemu procesowi weryfikacji posiadanych efektów uczenia się, mającemu na celu przyjęcie na studia.

Pozostałe informacje

 • Limit przyjęć na studia stacjonarne – 60 osób.
 • Początek zajęć – semestr zimowy.
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się tylko w soboty i niedziele (maksymalnie w trakcie 10 zjazdów w semestrze).
 • Odpłatność za studia niestacjonarne wynosi 1700 zł/semestr.

Zobacz także