COVID-19 information and procedures

STUDIA I STOPNIA

EKONOMIA

Wydział: Wydział Ekonomiczny
Rodzaj studiów: stacjonarne I niestacjonarne
Typ studiów: licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)

Opis kierunku

Studenci podejmujący studia na kierunku Ekonomia zdobywają wiedzę w zakresie mikro- i makroekonomii, polityki gospodarczej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, prawa gospodarczego, gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, badań marketingowych oraz modelowania zjawisk i procesów gospodarczych. Uniwersalne wykształcenie ekonomiczne jest uzupełniane unikatową wiedzą specjalnościową, podnoszącą konkurencyjność absolwentów kierunku na krajowym i europejskim rynku pracy. Rzadki w skali kraju profil kształcenia realizowany na kierunku Ekonomia łączy wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych z rozumieniem specyficznych zagadnień dotyczących rolnictwa, jego otoczenia, przemysłu rolno-spożywczego, obrotu i konsumpcji żywności oraz rozwoju obszarów wiejskich. Wykorzystując najnowsze osiągnięcia naukowe i innowacyjne metody dydaktyczne na kierunku Ekonomia kształci się specjalistów, którzy posiadają gruntowną wiedzę i kwalifikacje praktyczne, odpowiadające potrzebom pracodawców i wyzwaniom życia społeczno-gospodarczego.

Podstawowe informacje rekrutacyjne

► rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz podjęcia decyzji o przyjęciu na studia (wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne)

► podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania: wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego przedmiotu kierunkowego – stanowiącego 80% punktów oraz wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego – 20% punktów

► przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego to biologia, historia, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

► minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych wynosi 30 punktów, maksymalny natomiast 100 pkt.

► laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, bez postępowania kwalifikacyjnego z maksymalna liczbą punktów (100 pkt.)

► na studia stacjonarne i niestacjonarne, bez postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani ogólnopolskiego konkursu "Zostań Ekonomistą" organizowanego przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego UPP,

► rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie od 1 czerwca do 20 września 2019 roku.

► limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 150 osób

► początek zajęć – semestr zimowy

► zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele (maksymalnie 10 zjazdów w semestrze)

 ► odpłatność za studia niestacjonarne – 1500 zł/semestr

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Jest przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) – na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych – w kraju i za granicą. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Umie poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Perspektywy po studiach

► Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe

► Instytucje administracji centralnej i lokalnej, agencje płatnicze

 ► Jednostki doradcze i konsultingowe

► Instytucje finansowe i rachunkowe

► Prowadzenie własnego biznesu

Zobacz także

Vademecum Kandydata

Efekty kształcenia

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Wydział: Wydział Ekonomiczny
Rodzaj studiów: stacjonarne I niestacjonarne
Typ studiów: licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)

 

Opis kierunku

Studenci podejmujący studia tym kierunku zdobywają wykształcenie w dziedzinie finansów i rachunkowości, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, bankowości, ubezpieczeń, analiz finansowych oraz prawnych, rzeczowych i finansowych uwarunkowań działalności gospodarczej. Studia na tym kierunku to połączenie uniwersalności a jednocześnie unikatowości. Uzyskane wykształcenie jest niedostępne w innych uczelniach o ogólnoekonomicznych profilach kształcenia. Studenci otrzymują wartość dodaną w postaci wiedzy finansowej i rachunkowej uwzględniającej specyfikę gospodarki żywnościowej. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają absolwentom sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy. 

               

Studia na tym kierunku to połączenie uniwersalności a jednocześnie unikatowości. Studenci otrzymują wartość dodaną w postaci wiedzy finansowej i rachunkowej uwzględniającej specyfikę gospodarki żywnościowej.

Podstawowe informacje rekrutacyjne

► rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz podjęcia decyzji o przyjęciu na studia (wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne)

► podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania: wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego przedmiotu kierunkowego – stanowiącego 80% punktów oraz wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego – 20% punktów

► przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego to biologia, historia, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

► minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych wynosi 30 punktów, maksymalny natomiast 100 pkt.

► laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, bez postępowania kwalifikacyjnego z maksymalna liczbą punktów (100 pkt.)

► na studia stacjonarne i niestacjonarne, bez postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani ogólnopolskiego konkursu "Zostań Ekonomistą" organizowanego przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego UPP,

► rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie od 1 czerwca do 20 września 2019 roku.

► limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 120 osób

► początek zajęć – semestr zimowy

► zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele (maksymalnie 10 zjazdów w semestrze)

► odpłatność za studia niestacjonarne – 1500 zł/semestr

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Absolwent rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Umie znajdować materiały źródłowe z zakresu finansów rachunkowości, rozumieć je oraz umieć je analizować Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych.

Perspektywy po studiach

► Przedsiębiorstwa (szczególnie działy księgowości)

► Banki i instytucje finansowe (agencje płatnicze)

► Firmy ubezpieczeniowe

► Firmy konsultingowe

► Doradztwo finansowe

► Własna działalność gospodarcza

Zobacz także

Vademecum Kandydata

Efekty kształcenia

Prezentacja oferty edukacyjnej na studiach I stopnia

ZAPRASZAMY NA STUDIA!