dr inż. Paulina Wiza-Augustyniak

Pok. 810 , VIII piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 61 846 63 78
E-mail: paulina.wiza@up.poznan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2355-9811
Research Gate:https://www.researchgate.net/profile/Paulina_Wiza
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=8_AcqC4AAAAJ&hl=en

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Pracę doktorską pt. Sektor mleczarski w województwie wielkopolskim – analiza konkurencyjności na tle kraju obroniła 19 maja 2023 r. Absolwentka Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Odbyła zagraniczny staż naukowy  w Vytautas Magnus University Agriculture Academy w Kownie, Faculty of Bioeconomy Development Business and Rural Development Research Institute. W prowadzonych badaniach naukowych koncentruje się na tematyce konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego, analizie rynków rolno-spożywczych, a także kosztów jakości, towaroznawstwa i logistyki.

Doctor of social sciences in the discipline of economics and finance. She defended her doctoral thesis entitled "The dairy sector in Wielkopolska region - analysis of competitiveness against the background of the country" on 19 May 2023. Graduate of the Faculty of Food and Nutrition Sciences and the Faculty of Economics at the Poznań University of Life Sciences. Member of the Polish Economic Society. She completed a foreign research internship at the Vytautas Magnus University Agriculture Academy in Kaunas, Faculty of Bioeconomy Development Business and Rural Development Research Institute. In her scientific research, she focuses on the competitiveness of agricultural holdings and enterprises in the agri-food sector, analysis of agri-food markets, as well as quality and commodity costs.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 
 • Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
 • Dziedzina nauk rolniczych,, dyscyplina: technologia żywności i żywienia.
 • Zainteresowania badawcze: towaroznawstwo, technologia żywności i żywienie człowieka systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, przemysł spożywczy oraz jego wyzwania i współczesne problemy, zagadnienia związanie z bezpieczeństwem żywności oraz jakością, ekonomiczne uwarunkowania jakości, koszty jakości, marketing, kreowanie i tworzenie firmy, analiza rynku (mleczarski, mięsny), terroryzm żywnościowy, marnotrawstwo żywności, alternatywne źródła białka w aspekcie technologicznym i ekonomicznym, konkurencyjność gospodarstw rolnych/przedsiębiorstw, społeczna odpowiedzialność biznesu w przedsiębiorstwach, zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych.
Prowadzone przedmioty: 
 • Kosztów jakości
 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych
 • Logistyka w gospodarce żywnościowej
 • Logistyka w przedsiębiorstwie agrobiznesu
Wybrane publikacje: 
 • Wiza P. L. 2022: Determinants of competitiveness of dairy enterprises on the example of the Wielkopolska region. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, XXIV (1): 300-321, DOI: 10.5604/01.3001.0015.7118 
 • Wiza P. L. 2022: Regional variation of milk production in Poland in the years 1998–2019. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, nr 1: 15-24.
 • Wiza P. L. 2022: Consumption of milk and milk products in Poland in the years 2004–2020. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, nr 2: 5-10.
 • Wiza P. L. 2021: Funkcjonowanie Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania jako przykład kreowania rozwoju lokalnego w województwie wielkopolskim, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 55: 111–140, DOI: https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.55.08 
 • Wiza P. L. 2021. Rynek mleka w województwie wielkopolskim w latach 2004–2020. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 57: 69–90 https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.57.06>, ISSN:  2353-1428. 
 • Wiza P. L. 2021. The phenomenon of food terrorism - a contemporary challenge for ensuring global food security. Postęy Techniki Przetwórstwa Spożywczego,Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, nr 2. ISSN. 2719-3683, s. 114-119.
 • Przezbórska-Skobiej, L.; Wiza, P. L., 2021.. Food Waste in Households in Poland—Attitudes of Young and Older Consumers towards the Phenomenon of Food Waste as Demonstrated by Students and Lecturers of PULS. Sustainability, 13, 3601. https://doi.org/10.3390/su13073601.
 • Wiza P. L. 2020: Znaczenie konkurencyjności produkcji mleka w ujęciu regionalnym na przykładzie wielkopolskich gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 52: 197–217 DOI: https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.12
 • Wiza P. L., Styburski W., Nowotarska A., Spych K. 2020: Idea kształtowania przewagi konkurencyjnej i pozytywnego wizerunku przez firmę DANONE przy pomocy CSR [w] Implementacja zasady zrównoważonego rozwoju do gospodarki i sektora instytucji publicznych (red) M. Pisz, R. Chęciński, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 338-362.
 • Wiza P. L., 2020: Kształtowanie przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw mleczarskich z zastosowaniem narzędzi CSR na przykładzie firmy Mlekovita [w] Innowacje młodych naukowców a Cele Zrównoważonego Rozwoju (red) O. Jankowska, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,  Kraków, s. 35-50.
 • Czubak W., Wiza P.L., Pawłowski K.,  Arion F.:  Polish and Romanian dairy farms using EU investment support: a comparative study,  Roczniki Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Vol. XXI, No. (4), 2019,  DOI: 10.5604/01.3001.0013.6094 
 • Wiza P.L, Szalaty N., Jabkowski D.: Poziom świadomości konsumentów w zakresie terroryzmu żywnościowego jako przykład współczesnego zagrożenia dla przemysłu rolno-spożywczego, Turystyka i rozwój lokalny, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, nr 12/2019, ISSN 2353-917820, DOI 10.22630/TIRR.2019.12.24 
 • Wiza P.L., 2019: Charakterystyka owadów jadalnych jako alternatywnego źródła białka w ujęciu żywieniowym, środowiskowym oraz gospodarczym, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, nr 1, s. 98-102.
 • Wiza P.L., 2019:  Znaczenie wdrażanych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w sektorze mleczarskim dla poprawy jakości produktów i konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, nr 2, s. 91-97.
 • Pauter P., Różańska M., Wiza P. L., Dworczak S., Grobelna N., Sarbak P.,  Kowalczewski P.Ł., 2018: Effect of flour replacement with cricket powder on muffins characteristics,  ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria 17 (3), s. 227-233. https://doi.org/10.17306/J.AFS.2018.0570
Funkcje i stanowiska: 
 • Członek Towarzystwa Ekonomicznego
 • Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
 • Członek Rady Programowej kierunku studiów Agri-Food Economics and Trade
 • Sekretarz  5th International Forum on Agri-Food Logistics