dr Olga Grabowska-Chenczke

Pok. 811, VIII piętro, Collegium Maximum    
Numer telefonu: 618487137
E-mail: olga.grabowska-chenczke@up.poznan.pl​    
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1154-667XP

Doktor psychologii. Adiunkt w Katedrze Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie. Praca doktorska w nurcie psychologii poznawczej i eksperymentalnej w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL (grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: N 106 033 31/2895). Praca magisterska dotycząca problematyki psychologii pracy i organizacji ("Szachowa metafora organizacji"). Laureatka stypendium z wyróżnieniem w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS i Budżetu Państwa. W latach 2006-2008 laureatka naukowego stypendium doktoranckiego Instytutu Psychologii KUL. W latach 2009-2011 laureatka Oskarów Psychologicznych - nagrody przyznawanej wyróżniającym się nauczycielom akademickim przez studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stażystka w Centre for Research on Language, Mind and Brain (McGill University, Montreal, Kanada) w ramach projektu „Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki” dla pracowników naukowo-dydaktycznych KUL. Stażystka i uczestniczka szkoleń z zakresu zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji wyników prac badawczych w Projekcie „B+R dla Wielkopolski” w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Uczestniczka projektów ERASMUS + (The Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Grecja, 2018; University of Debrecen, Węgry, 2022). Staż naukowy w Berlin Mobile Brain/Body Imaging Lab (BeMoBIL) w sierpniu 2023 (Berlin/Niemcy). Staż naukowy w Laboratorium EEG w Univeristy of Twente (Enschede/Holandia) we wrześniu 2023.

Doctor of Psychology. Assistant professor at the Department of Law and Enterprise Management in Agribusiness. PhD thesis at the Department of Experimental Psychology at the Catholic University of Lublin, in the field of cognitive and experimental psychology (psychology of learning and psycholinguistics). The doctoral thesis was carried out under the supervisor's research grant (N 106 033 31/2895) from the Ministry of Science and Higher Education. Master's thesis, on work and organizational psychology ("The chess metaphor of organization"). Winner of a scholarship in the project "Scientific scholarships for doctoral students" implemented under the Human Capital Operational Program (EFS) and the State Budget. In 2006-2008, a doctoral scholarship of the Institute of Psychology at the Catholic University of Lublin. In 2009-2011, awarded the Psychological Oscars - a prize awarded to outstanding academic teachers by students of the Catholic University of Lublin. Intern at the Center for Research on Language, Mind and Brain (McGill University, Montreal, Canada) as part of the project "Modern ICT in the dissemination of science achievements" for research and teaching staff at KUL. Intern and participant in training courses in the field of research project management and commercialization of research results in the Project "R&D for Wielkopolska" at the Institute for Western Affairs in Poznań. ERASMUS + participant: (The Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece, 2018; University of Debrecen, Hungary, 2022). Internship in Berlin Mobile Brain/Body Imaging Lab (BeMoBIL) in August 2023 (Berlin/Germany). Internship in the EEG Lab at the Univeristy of Twente (Enschede/Netherlands) in September 2023.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: psychologia.
Specjalności naukowe: psychologia poznawcza/eksperymentalna, psychologia pozytywna, psychologia biznesu.

Prowadzone przedmioty: 
 • Psychologia i sztuka negocjacji w biznesie
 • Psychology and negotiation in business
 • Dialog i negocjacje w zakresie finansów
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Pedagogics for PhD students
Wybrane publikacje: 
 • Grabowska-Chenczke, O.; Francuz P.; Bałaj B.  Role of Visual Speech Cues (Cued Speech) in Foreign Language Learning by Hearing School-Age Children. Roczniki Psychologiczne 2023, 26(3):215-240, 10.18290/rpsych2023.0013
 • Wajchman-Świtalska, S.; Grabowska-Chenczke, O.; Woźniak, M. Exploring the Patterns of Recreational Activity among Urban Green Spaces in Poland. Sustainability 2023, 15, 5425. https://doi.org/10.3390/su15065425
 • Wajchman-Świtalska, S.; Grabowska-Chenczke, O.; Woźniak, M.; Bałaj, B. (2022). Psychosocial Determinants of Recreational Activity within Urban Green Spaces during the COVID-19 Pandemic in Poland. Forests13, 1569. https://doi.org/10.3390/f13101569
 • Grabowska-Chenczke, O.; Wajchman-Świtalska, S.; Woźniak, M. (2022). Psychological Well-Being and Nature Relatedness. Forests13, 1048. https://doi.org/10.3390/f13071048
 • Wiśniewska-Paluszak J.,Koszela K., Lipińska I., Przezbórska-Skobiej L., Wielicka-Regulska A., Sadowski A., Grabowska-Chenczke O.  (2020): Cooperation of agri-food clusters with universities: The case study for Poland. Agrofor International Journal 5(2), str. 130-141.
 • Grabowska-Chenczke O.M., Kozera-Kowalska M., Maćkowiak M. (2018): A contribution to research on the socio-economic profile of female residents of rural farming areas, Poznań: Intercathedra, no. 34/1, 13-20.
 • Grabowska-Chenczke O.M., Uzar-Szcześniak K., Kozera-Kowalska M. (2018): Relacje międzypokoleniowe w przestrzeni nowych technologii – perspektywa młodych osób, Poznań: Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla bezpieczeństwa, R. 11, 2 (39), 373-388.
 • Grabowska-Chenczke O.M., Uzar-Szcześniak K. (2015): Poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego osób starszych, Poznań: Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla bezpieczeństwa, R. 8, 3 (28), 337-354.
 • Grabowska-Chenczke O.M., Matysiak P.A. (2015): Seniorzy wobec współczesnych wyzwań technologii informacyjnych i komunikacyjnych, Poznań: Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla bezpieczeństwa, R. 8, 4 (29), 337-354.
 • Kozera M., Grabowska-Chenczke O.M. (2014): Training services in a perspective of labor market crisis, Poznań: Intercathedra, no. 30/3, 46-54.
 • Kozera M., Grabowska-Chenczke O.M. (2014): Rola usług szkoleniowych w sytuacji pogłębiającego się kryzysu pracy na świecie, Poznań: Zeszyty Naukowe WSHiU w Poznaniu, nr 29, 221-223.
 • Grabowska O. (2011). Zastosowanie metody fonogestów w nauczaniu języków obcych – podejście eksperymentalne [w:] red. K. Krakowiak, Nie głos, ale słowo... Ku wspólnocie komunikacyjnej niesłyszących i słyszących. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Grabowska O. (2005). Szachowa metafora organizacji – nowy instrument zarządzania strategicznego [w:] B. Kożusznik (red.). Zarządzanie kapitałem ludzkim wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Grabowska O. (2004). Budowanie kariery zawodowej w wymiarze międzynarodowym” [w:] E. Madej (red.). Polak na europejskim rynku pracy, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
 • Grabowska O. (2004). Psychologiczne aspekty samozatrudnienia [w:] S. Smyczek (red.) Samozatrudnienie – szansa dla każdego. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Funkcje i stanowiska: 
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej (PTPP), koordynator sekcji ds. badan i projektów naukowych PTPP
 • Honorowy członek Center for Academic & Professional Career Development and Research (CAPCDR) - międzynarodowego konsorcjum badawczego i think tank'u 
 • Psycholog-konsultant w Centrum Wsparcia i Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • Konsultant kryzysowy Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu (nr certyfikatu KK11/04/IPTK/2020).
 • Terapeuta I stopnia w nurcie Racjonalnej Terapii Zachowania.
 • Członek zespołu realizującego z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu projekt „Enhancing Capacity of Universities to Initiate and to Participate in Clusters Development on Innovation and Sustainability Principles” (609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP; Erasmus+ CBHE action; Grant agreement 2020-0023/001-001).
 • Członek zespołu badawczego w ramach grantu „Znaczenie społecznej wartości pracy w decyzjach zawodowych ludzi” (NCN SONATA 5 nr 51104-1-76; Kierownik: Magdalena Andrałojć, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).
 • Do 2018 roku: członek zespołu badawczego realizującego umowę grantową z Ministerstwem Zdrowia w ramach zadania „Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego". Tytuł grantu (nr 304/HE/2018): „Funkcjonowanie mechanizmu samokontroli w uzależnieniu od zakupów".
 • Członek Zespołu ds. działań profilaktycznych miasta Poznania wobec zagrożeń bezpieczeństwa ludzi spowodowanych migracją dzików na tereny zurbanizowane, powołanego przez Prezydenta Miasta Poznania