mgr Krzysztof Różański

Magister nauk politycznych (2011) - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister prawa (2012)  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Asystent w Katedrze Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Problematyka badań naukowych: prawo żywnościowe, prawo rolne, prawo ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa żywnościowego,prawnych aspektów prowadzenia działalności pszczelarskiej, terminologią prawniczą z zakresu języka angielskiego i hiszpańskiego. Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim w stopniu zaawansowanym. Uczestnik licznych konferencji i seminariów krajowych i międzynarodowych. Uczestnik programu Erasmus + . Stypendysta Programu Erasmus + na Uniwersytecie Jaén w Hiszpanii. Kierownik projektu badawczego pt. Status prawny oraz ochrona i wsparcie działalności pszczelarskiej w Polsce w świetle prawa Unii Europejskiej (Konkurs: PRELUDIUM 13 Narodowego Centrum Nauki , panel: HS5). 

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 
 • Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne. 
 • ​Specjalności naukowe: prawo żywnościowe, prawo rolne, prawo ochrony środowiska gospodarcze, prawo handlowe, prawo cywilne. 
Prowadzone przedmioty: 
 • Prawo żywnościowe
 • Prawo rolne
 • Prawo gospodarcze
 • Economic Law
Wybrane publikacje: 
 • Budzinowski R., Różański K. (2019), recenzja monografii: E. Muniz Espada, Derecho Agroalimentario y Ciberseguridad, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2(25)/2019, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 215-217, recenzja monografii obcojęzycznej.
 • Budzinowski R., Różański K. (2019), recenzja monografii: E. Muniz Espada, Tratado de Derecho Agrario, Przegląd Prawa Rolnego nr 1(24)/2019, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 193- 197, recenzja monografii obcojęzycznej.
 • Różański K. (2018), Selected legal issues related with conducting apicultural activity in Poland w: R. Budzinowski (red.), XV World Congress of Agricultural Law, Contemporary Challenges of Agricultural Law: among Globalization, Regionalization and Locality, s. 253-259, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ISBN: 978-83-232-3360-2.
 • Różański K. (2018), Działalność pszczelarska we włoskim systemie prawnym, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2(23)/2018, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 170-181, ISSN: 1897-7626.
 • Różański K. (2017), Status prawny działalności pszczelarskiej w Hiszpanii, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1 (20) 2017, s. 253-269,Wydawnictwo Naukowe UAM, ISSN: 1897-7626.
 • Różański K. (2017), Prawne formy wsparcia działalności pszczelarskiej w świetle rozporządzenia nr 1308/2013 ustanawiającego wspólną organizację rynku produktów rolnych, artykuł naukowy w: „Studia Iuridica Lublinensia” nr 1 Vol XXVI, s. 445-454, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej ISSN: 1731-6375.
 • Różański K. (2017), Wyrok Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości Narodu Argentyńskiego z 29 grudnia 2015 r. w sprawie C. C. 1442, L. XLVIII – Komisja Regulacyjna Kwalifikowanej Nazwy
 • Pochodzenia „La Rioja” i inni przeciwko Narodowemu Instytutowi Uprawy Winorośli (autor: L. Pastorino), „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2 (21) 2017, s. 221-230, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISSN: 1897-7626.
 • Różański K. (2017), Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty Prawne, P. Litwiniuk (red.), Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa, ISBN 978-83-919260-4-8, autor przekładu rozdziałów w monografii wieloautorskiej z języka hiszpańskiego na język polski.
 • Różański K. (2017), Streszczenia wybranych artykułów naukowych zawartych w czasopiśmie naukowym „Revista de Derecho Agrario y Alimentario” publikowanych cyklicznie w każdym numerze Przeglądu Prawa Rolnego (2 razy w ciągu roku kalendarzowego), Wydawnictwo Naukowe UAM, ISSN: 1897-7626, autor przekładu z języka hiszpańskiego na język polski.
 • Różański K. (2016). Wpływ wybranych regulacji prawnych na funkcjonowanie sektora pszczelarskiego w Hiszpanii. [w:] E. M. Szymański, D. Dyrda red. nauk.: "Ochrona pszczół i pszczelarstwo w badaniach nowych naukowców", rozdział w monografii naukowej (188 s.), s. 40-49,  ISBN 978-83-944317-1-6, Zgorzelec, Wydawca: Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w  Zgorzelcu.
 • Różański K. (2016). Food Safety and Food Security in the light of the European Court of Justice Judgment concerning the presence of GMO`s pollen in honey and its influence on the Honey Directive and Relevant Existing Legislation. [w:] I. Hartel. R. Budzinowski red. nauk.: "Food Security, Food Safety, Food Quality. Current Developments and Challenges in European Union Law", rozdział w monografii naukowej (281 s.), s. 115-126, ISBN: 978-1-50991-131-8, Baden-Baden, Niemcy, Wydawca: HB. Hart Publishing.
 • Różański K. (2016). The significance of determining the legal status of apicultural activity for its protection and support in the light of European Union and Polish legal framework. [w:] E. N. Ulate Chacón red. nauk: "14 Congreso Munidal de Derecho Agrario. Fuentes, Política Agraria y Desarrollo Rural, Justicia Agraria y Paz Social", rozdział w monografii naukowej (642 s.), s. 305-315, ISBN: 978-993—520-23-9, Kostaryka, Wydawca: Editorial Juridica Continental, Union Mundial de Agraristas Universitarios.
 • Różański K. (2016) Introduction to Polish Competition Law from the perspective of agro-alimentary sector. Revista de Estudios Juridicos nr 16 (2016), s. 1-11, Wydawnictwo Uniwersytetu w Jaen, Andaluzja, Hiszpania, ISSN 2340-5066.
Projekty badawcze: 
 • Kierownik projektu badawczego pt. Status prawny oraz ochrona i wsparcie działalności pszczelarskiej w Polsce w świetle prawa Unii Europejskiej (Konkurs: PRELUDIUM 13 Narodowego Centrum Nauki, panel: HS5). Rozpoczęcie projektu: 2018-02-22. Czas trwania projektu: 36 miesięcy. Status projektu: Projekt w realizacji.
Funkcje i stanowiska: 

• Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów.