dr inż. Krzysztof Pawłowski

Pok. 513, V piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618467122 
E-mail: krzysztof.pawlowski@up.poznan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7194-4779
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Pawlowski3

...

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: ekonomika rolnictwa, proinwestycyjne mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej, ewaluacja unijnych programów wsparcia rolnictwa, rachunkowość rolna FADN.

Prowadzone przedmioty: 

• Ekonomika Gospodarki Żywnościowej
• Ekonomia Integracji Europejskiej
• Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wybrane publikacje: 

• Czubak W., Pawłowski K. P. (2020): Sustainable development of farms in Central and Eastern European countries driven by pro-investment mechanisms of the Common Agricultural Policy, Agriculture, 10, 93.
• Pawłowski K. P., Czubak W. (2019): The role of pro-investment mechanisms of the Common Agricultural Policy in asset reproduction of farms in Central and Eastern Europe, Proceedings of the 2019 International Scientific Conference ‘Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy’ No 3, Warsaw, 5–7 June 2019, pp. 103-111.
• Pawłowski K. P., Czubak W. (2019): Mikroekonomiczne efekty proinwestycyjnych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, Materiały X Kongresu Ekonomistów Polskich „Ekonomiści dla rozwoju”, Warszawa, 28-29 listopada 2019, s. 368-376.
• Czubak W., Pawłowski K. P., Wiza P. L., Arion F. (2019): Polish and romanian dairy farms using UE investment support: a comperative study, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Volume XXI, 4, s. 64-75.
• Czubak W., Pawłowski K. P. (2019): Inwestycje w Polskim rolnictwie po akcesji do UE, Materiały X Kongresu Ekonomistów Polskich „Ekonomiści dla rozwoju”, Warszawa, 28-29 listopada 2019, s. 116-124
• Pawłowski K. P., Czubak W. (2018): Identyfikacja sposobów implementacji II filaru WPR w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 124 (2018), s.109–123.
• Pawłowski K. P. (2018): Rola środków pochodzących z Unii Europejskiej w rozwoju pszczelarstwa na przykładzie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18(33), nr 4, s. 382-394.
• Pawłowski K. P. (2018): Regulacja zachwaszczenia jako czynnik wpływający na opłacalność produkcji łubinu wąskolistnego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XX (6) s. 205-211.
• Pawłowski K. P. (2017): Sytuacja ekonomiczna gospodarstw pasiecznych województwa wielkopolskiego [w:] Gospodarka żywnościowa i obszary wiejskie w Polsce oraz na świecie wobec współczesnych wyzwań ekonomiczno-społecznych (red. Czubak W., Grzelak A.), Bydgoszcz, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, s. 89-100.

Projekty badawcze: 

• Ocena skuteczności proinwestycyjnych mechanizmów interwencyjnych w rozwoju gospodarstw rolnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Kierownik Projektu, grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 16.