dr Karolina Jąder

Pok. 805, VIII piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618466357
E-mail: karolina.jader@up.poznan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4047-7386
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Karolina_Jader 

Doktor nauk rolniczych w zakresie ekonomiki gospodarki żywnościowej. Od 2006 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta, obecnie w Katedrze Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie. Prowadzi wykłady i ćwiczenia na Wydziale Ekonomicznym oraz Rolnictwa i Bioinżynierii. Jest autorką i współautorką dwóch książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych w języku polskim, angielskim i niemieckim w recenzowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ekonomiki ogrodnictwa oraz rynku ogrodniczego. Prowadzone badania dotyczą trendów i uwarunkowań konsumpcji artykułów spożywczych, w tym głównie produktów ogrodniczych a także problemów etnocentryzmu konsumenckiego.

PhD in agricultural sciences in the field of economics of food economy. Since 2006, she has been practiced as an assistant professor, currently at the Department of Law and Organization of Enterprises in Agribusiness. She lectures and exercises at the Faculties of Economics and Agriculture and Bioengineering. She is the author and co-author of two books and several dozen articles in Polish, English and German in peer-reviewed national and international journals. Her research focuses on the economics of horticulture and the horticultural market. Conducted critical and determinant studies of the consumption of food products, including garden products, as well as the problems of consumer ethnocentrism.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: ekonomika i organizacja ogrodnictwa, ekonomika konsumpcji, ekonomika handlu, marketing.

Prowadzone przedmioty: 

• Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej
• Organizacja przedsiębiorstw ogrodniczych
• Zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych
• Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych
• Ekonomika i finansowanie przedsiębiorstw handlowych

Wybrane publikacje: 

• Jąder K. (2020): Regional diversification in the consumption of freshfruit and vegetables and their processed products in Poland, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, t. 22, z. 1,s. 126-13.
• Jąder K. (2019): Zmiany w produkcji i konsumpcji warzyw oraz ich powiązania w ujęciu regionalnym, Intercathedra, 9, no. 2 (39), s. 141-151.
• Jąder K. (2018): Etnocentryzm w zachowaniach studentów wobec artykułów żywnościowych, Handel wewnętrzny 2(373), s. 200-212.
• Jąder K. (2018): Produkcja, konsumpcja i eksport jabłek w latach 2005-2016,  Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, tom 18, zeszyt 4, s. 209-221.
• Jąder K. (2017): Polski handel zagraniczny warzywami i ich przetworami w latach 2001-2015. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, tom 17, zeszyt 3, s. 154-165.
• Jąder K.(2017): Zróżnicowanie preferencji i zachowań konsumentów owoców i ich przetworów w zależności od wieku oraz dochodów. Roczniki Naukowe SERiA, tom XIX, zeszyt 4, s. 97-103.
• Jąder K. (2016): Polski handel zagraniczny owocami i ich przetworami w latach 2001-2015. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, tom 16, zeszyt 3 s. 130-141.
• Jąder K. (2016): Konsumpcja owoców w Polsce w różnych typach gospodarstw domowych. Roczniki Naukowe SERiA, tom XVIII, zeszyt 4, s. 117-123.
• Jąder K., Wawrzyniak J. (2015): Zmiany w spożyciu owoców i warzyw oraz ich przetworów w Polsce w latach 1999-2013 a zjawisko zrównoważonej konsumpcji. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(37) 2015, s. 427-435.
• Jąder K., Kierczyńska S., Stefko O. (2015): Zarys ekonomiki ogrodnictwa. Wyd. II uzup. i popr. Wyd. UP Poznań.
• Jąder K. (2012): Preferencje mieszkańców Wielkopolski względem artykułów spożywczych regionalnego pochodzenia. Roczniki Naukowe SERiA, tom XIV, zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Białystok, s.127-131.
• Jąder K. (2012): Poznanie opinii i zachowań konsumentów warunkiem zwiększania w Wielkopolsce sprzedaży produktów spożywczych regionalnego pochodzenia. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, zeszyt 236, Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Gastronomia i zachowania nabywców, s. 211-221.
• Jąder K. (2009): Znaczenie produkcji warzywniczej w rolnictwie Wielkopolski. Journal of Agribusiness and Rural Development, Wyd. UP Poznań, 1(11), s.111-119.
• Jąder K., Kozera M., Stefko O. (2009): Znaczenie produkcji warzywniczej Wielkopolski w warzywnictwie krajowym. Journal of Agribusiness and Rural Development, Wyd. UP Poznań, 1(11), s.121-129.
• Jąder K. (2009): Konsumpcja owoców i warzyw w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, tom XI, zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Olsztyn, s.147-153.
• Jąder K., Kierczyńska S., Stefko O. (2010): Zarys ekonomiki ogrodnictwa. Wyd. UP Poznań.
• Jąder K. (2008): Znajomość preferencji konsumentów czynnikiem zwiększającym konkurencyjność produktów na rynku warzyw. Roczniki Naukowe SERiA, tom X, zeszyt 4 , Warszawa-Poznań-Lublin, s. 145-148.
• Jąder K., Wawrzyniak  J. (2007): Produkty regionalnego pochodzenia na rynku artykułów żywnościowych. Wyd. Akad. Rol., Poznań.
• Jąder K. (2007): Wybrane aspekty promocji artykułów spożywczych w jednostkach handlu detalicznego. Roczniki Naukowe SERiA, T.IX, z.4, Warszawa-Poznań-Kraków, s. 72-76.
• Jąder K. (2007): Conditionings of development the concept for selling regional products in the Wielkoolska food product’s market. Rocz. AR Pozn. CCCLXXXV, Ekon. 6, s. 39-49.
• Wawrzyniak J., Jąder K., Schade G. Leitow D. (2005): Consumers Attitudes and behavior in relation to regional products – results of empirical research in Germany and Poland. Rocz.AR Pozn. CCCLXVII. Ekon.4, s. 145 – 156.
• Jąder K. (2006): Uwarunkowania konkurencyjności produktów regionalnych w ofercie artykułów spożywczych.  Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie – jej uwarunkowania i następstwa, t. 1, red. S. Urban,   Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 341-347.
• Jąder K. (2006): Znaczenie produktów regionalnych w polityce sprzedaży sklepów detalicznych. Roczniki Naukowe SERiA, T.VIII, z.3, Warszawa-Poznań, s. 52-56.
• Jąder K. (2006): Warunki i możliwości zwiększania sprzedaży regionalnych artykułów spożywczych w regionie Wielkopolski. Rocz. AR Pozn. CCCLXXVII, Ekon. 5, s. 161-170.
• Jąder K. (2006): Verbrauchersegmentierung aufgrund der Präferenzen für regionale Produkte. Rocz. AR Pozn. CCCLXXVII, Ekon. 5, s. 161-170.