dr Karol Wajszczuk

Pok. 806, VIII piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618466353
E-mail: karol.wajszczuk@up.poznan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2485-0459
Research Gate: www.researchgate.net/profile/Karol_Wajszczuk
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=TAJ_7AwAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Dr inż. Karol Wajszczuk - pracuje jako adiunkt dydaktyczny w Katedrze Prawa i Zarządzania Przedsiębiorstwem w Agrobiznesie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Posiada tytuł doktora nauk rolniczych (praca doktorska - Analiza transportochłonności produkcji rolnej w gospodarstwach rodzinnych w Wielkopolsce). Specjalizuje się w zarządzaniu gospodarstwem rolniczym w zakresie optymalizacji procesów logistycznych na poziomie zarówno gospodarstwa jak i całego łańcucha dostaw żywności w aspektach kosztowym i zrównoważonym (w szczególności koncepcji LSR - Logistics Social Responsibility). Jego prace badawcze dokumentują 424 publikacje, w tym 331 po doktoracie. Lider i uczestnik 32 krajowych projektów badawczych. W 2014 roku zainicjował cykl międzynarodowych konferencji pod nazwą Agri-Food Logistics Forum. Członek Komitetu Naukowego w 7 konferencjach, w tym 6 międzynarodowych. Jest członkiem czterech organizacji międzynarodowych (CIGR, AFMA, IFMA, EAAE) oraz dwóch organizacji krajowych (PTL, SERiA).

Karol Wajszczuk PhD - works as a senior lecturer at Department of Law and Enterprise Management in Agribusiness which is included in the Faculty of Economics at Poznan University of Life Sciences in Poland. He holds a PhD in Agricultural Sciences (Analysis of transport intensity of agricultural production in family farms in Wielkopolska Region). He specializes in farm management – optimisation of logistics processes at farm level and whole agri-food supply chain in terms of cost and sustainable aspects (particularly Logistics Social Responsibility concept). His research work is documented by 424 publications, including 331 after his PhD. Leader and participant in 32 national research projects. In 2014, he initiated a series of international conferences called Agri-Food Logistics Forum. Member of the Scientific Committee in 7 conferences, including 6 international conferences. He is a member of four international organisations (CIGR, AFMA, IFMA, EAAE) and two national organisations (PTL, SERiA).

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 
 • Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości.
 • Specjalności naukowe: logistyka w łańcuchach dostaw żywności (ŁDŻ), ocena kosztochłonności logistyki w ŁDŻ, ocena zrównoważenia logistyki w ŁDŻ - koncepcja LSR, zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw rolniczych.
Prowadzone przedmioty: 
 • Agri-Food Logistics Management – w ramach Module 3 – Legal and economic aspects of business management; (II st., master studies, specjalność Animal Production Management;
 • International logistics;- kierunek Ekonomia (II st., specjalność Agri-food economics and trade);
 • Logistyka w gospodarce żywnościowej; – kierunki: Ekonomia;
 • Towaroznawstwo oraz Jakość i Bezpieczeństwo Żywności
 • Logistyka w przedsiębiorstwie agrobiznesu – kierunek Ekonomia;
 • Zarządzanie i organizacja gospodarstw – kierunek Rolnictwo;
 • Organizacja i zarządzanie międzynarodowym obrotem żywności; kierunek Jakość i Bezpieczeństwo Żywności.
Wybrane publikacje: 
 • Wajszczuk K., Polowczyk M., Baum R. (2019): Reorganization of the Sugar Beet Supply Process as an Opportunity for a more Sustainable Transport: Based on a Model for the Polish Sugar Sector. [in:] J. Deiters, U. Rickert and G. Schiefer (eds) System Dynamics and Innovation in Food Networks 2019. Proceedings In Food System Dynamics: 70-80. CentMa, International Center for Management, Communication and Research Kronshagen, Germany ISSN 2194-511X. DOI: https://doi.org/10.18461/pfsd.2019.1908  
 • Krzystek L., Wajszczuk K., Pazera A., Matyka M. Slezak R., Ledakowicz S. (2019): The Influence of Plant Cultivation  Conditions on Biogas Production: Energy Efficiency. Waste and Biomass Valorization. Springer, publikacja indeksowana w bazach Scopus oraz Web of Science ISSN: 1877-2641. Impact Factor 2017: 1,874 https://doi.org/10.1007/s12649-019-00668-z
 • Wajszczuk K. (2018a): Verification of an innovative logistics-based costing model for agricultural enterprises in a process approach.  International Institute of Social and Economic Sciences. Proceedings of Economics & Finance Conference, Rzym: 537-551, indeksowany w Web of ScienceTM Core Collection Conference Proceedings Citation Index. ISBN 978-80-87927-77-9; ISSN 2336-6044;  DOI: 10.20472/EFC.2018.010.038
 • Wajszczuk K. (2018b): Efektywność procesów transportowych a problem ich zrównoważenia w przedsiębiorstwach rolniczych  [w]: Kunasz M. red. : Orientacja procesowa w zastosowaniach, Seria „Zarządzanie procesami w teorii i praktyce” Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ISBN 978-83-7867-766-6, Zeszyt nr 10, Rozdział 8, s.105-116.
 • Wajszczuk K. (2018c): Assessment of logistics sustainability in family farms based on the LSR concept. Journal of Agribusiness and Rural Development, pISSN 1899-5241, eISSN 1899-5772, 3(49) 2018, 343–348.
 • Wajszczuk K. (2017): Strategie logistyki dla przedsiębiorstw rolniczych na bazie koncepcji LSR – case study. Studia i Prace WNEIZ Uniwersytet Szczeciński, nr 48/2: 351-362. DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-30. ISSN: 2450-7733, eISSN: 2300-4096.
 • Wajszczuk K. (2016a): Metodyka pomiaru zrównoważenia logistyki dla przedsiębiorstw sektora gospodarki żywnościowej na bazie koncepcji LSR - ujęcie procesowe, [w]: Mazur-Wierzbicka E. red. : Procesy organizacji – wybrane aspekty. Seria „Zarządzanie procesami w teorii i praktyce”, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Zeszyt nr 6, Rozdz. 9: 111-127, ISBN 978-83-7518-822-6.
 • Wajszczuk K. (2016b): The Role and Importance of Logistics in Agri-Food Supply Chains: An Overview of Empirical Findings. Logistics and Transport. ISSN: 1734-2015, N0 2(30): 47-55.
 • Wajszczuk K., Wawrzynowicz J., Pepliński B. (2016): Plant Production for Biomas into Energy: Economics and Energy Efficiency View. Applied Studies in Agribusiness and Commerce – APSTRACT, ISSN 1789-221X; electronic version: ISSN 1789-7874Vol.10., Number 1:65-72. RePEc Simple Impact Factor 0,02. DOI: 10.19041/APSTRACT/2016/1/9.
 • Wawrzynowicz J., Wajszczuk K. (2014): Market analysis of software to support decision making for farms in Poland. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 20 (No 2): 474-479, Publikacja indeksowana w bazie Scopus, ISSN 1310-0351 Impact Factor 2013/2014: 0,136.
 • Wajszczuk K. (2013): Model rachunku kosztów logistyki dla przedsiębiorstw rolniczych. Wydawnictwo UP w Poznaniu, Poznań. ISSN 1896-1894, ISBN 978-83-7160-717-2, ss. 694.
 • Baum R., Pepliński B., Wajszczuk K., Wawrzynowicz J. (2013): Potential for agricultural biomass production for energy purposes in Poland: A review. Contemporary Economics, Publikacja indeksowana w bazach Scopus i Web of Science, ISSN: 1897-9254, University of Finance and Management In Warsaw. Vol.7, Issue 1:63-74.
 • Wajszczuk K., Baum R., Pepliński B. (2012): Rola zarządzania procesami logistycznymi w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw rolnych(cz.2). Logistyka. ISSN: 1231-5478, nr 1:17-19.
 • Wajszczuk K., Baum R., Pepliński B. (2011): Rola zarządzania procesami logistycznymi w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw rolnych(cz.1). Logistyka. ISSN: 1231-5478, nr 6:22.
 • Wajszczuk K., Wawrzynowicz J., Śliwczyński B. (2011): A model of an integration system for operations and cost data designed to control logistics processes in agricultural enterprises. Contemporary Economics, University of Finance and Management In Warsaw. indeksowana w bazach Scopus i Web of Science Vol.5, Issue 1:48-58.
 • Wajszczuk K., Wawrzynowicz J., Śliwczyński B., (2010): Modele referencyjne procesów logistycznych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw. ISSN: 0860-6846. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ”, Warszawa, Nr 3(722): 73-81.
 • Wajszczuk K. (2008): The role of logistics in sustainable development of agricultural enterprises. Journal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, UP Poznań, 1(7): 141-148.
 • Wajszczuk K. Baum R., Wielicki W., (2008): The scope of implementation of modern management concepts in agricultural enterprises in Poland. Part 2- Reengineering, CIM, ECR.[w]: Farm machinery and process management in sustainable agriculture. Walloon Agricultural Research Centre, Gembloux, Belgium. ISBN 978-2-87286-061-6. Tome 2, Economy: 71-79. ss.280.,  21 ark.wyd.
 • Wajszczuk K. Baum R., Wielicki W., (2008): The scope of implementation of modern management concepts in agricultural enterprises in Poland. Part 1- TQM, Outsourcing.[w]: Farm machinery and process management in sustainable agriculture. Walloon Agricultural Research Centre, Gembloux, Belgium. ISBN 978-2-87286-061-6. Tome 2, Economy: 62-70. ss.280.,  21 ark.wyd.
 • Wajszczuk K. (2005a): An inventory analysis in the vast agricultural enterprises in logistics aspect. Rocz. AR Pozn.,CCCLXVII, Ekon.4:135-144.
 • Wajszczuk K. (2005b): Logistics costs analysis as an assisting tool to achieve competitive advantage for agricultural enterprises. XIth International Congress of the EAAE “The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System” Copenhagen, Denmark: August 24-27, 2005. Praca opublikowana na CD oraz w Internecie.
Projekty badawcze: 
 • Ewaluacja ekonomiczna zastosowania nowych technologii  medycznych służących leczeniu owrzodzeń żylnych goleni. Zadanie nr 10, realizowane w ramach projektu Programu Badań Stosowanych, pt. Ocena skuteczności działania tropokolagenu w oparciu o nowe technologie medyczne u chorych z owrzodzeniami żylnymi goleni. Nr umowy PBS3/B7/28/2015. Projekt finansowany przez NCBiR realizowany przez konsorcjum CollRan. Okres realizacji 1.10.2015 – 30.04.2019. Kierownik zadania z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i główny wykonawca projektu.
 • Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych. Projekt rozwojowy nr UDA-POIG.01.03.01-00-132/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (Priorytet 1: „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.3.: „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1.: „Projekty rozwojowe”. Umowa na dofinansowanie projektu  z OPI z 26.02.2009. Okres realizacji 1.10.2009 – 30.06.2015. Kierownik projektu.
 • Opracowanie uniwersalnego programu komputerowego służącego do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnego z ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR 7). Projekt rozwojowy NCBiR. Nr rej. N R11 0025 06,  nr wewnętrzny UP w Poznaniu – 41/2009/GR, okres realizacji 2009-2013. Kierownik projektu.
 • Metodyka identyfikacji i analizy kosztów logistyki dla przedsiębiorstw rolnych. Projekt badawczy rozwojowy MNiSW. Nr rej. R11 009 02, nr wewnętrzny UP w Poznaniu – 3/2007/GR, okres realizacji 2007-2010. Kierownik projektu.
 • Opracowanie aplikacji komputerowej wspomagającej procesy decyzyjne związane z prawem użytkowania wieczystego. Projekt badawczy finansowany przez Miasto Poznań, Nr Proj.bad.M.P-ń um.RoM.V/3420-konto505.019.02. Okres realizacji 2009. Kierownik projektu.
 • Analiza komparatywna efektywności ekonomicznej chowu, jakości oraz przydatności technologicznej mięsa świń tuczonych w systemach intensywnym i ekstensywnym. Projekt badawczy finansowany przez MNiSW, Nr rej. N  N112 399440, nr wewnętrzny UP w Poznaniu – 63/2011/GW Okres realizacji 2011-2014. Główny wykonawca.
 • Opracowanie koncepcji oraz badanie racjonalności oraz zasadności utworzenia aplikacji e-farmer optymalizującej procesy decyzyjne w gospodarstwach rolnych. Projekt badawczy realizowany w ramach programu „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce”, realizowanego w latach 2012-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 – Transfer Wiedzy 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Okres realizacji 15.09.2013-30.11.2013. Nr rej. 74/2013/U. Główny wykonawca.
 • Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw  rodzinnych. Projekt rozwojowy MNiSW, Nr rej. N R12 0043 06/2009.  Realizowany we współpracy IBMER, Warszawa. Okres realizacji 2009-2012. Główny wykonawca.
 • Wpływ nowych technologii oraz poziomu i struktury nakładów materiałowo-energetycznych na jakość surowców rolniczych. Projekt badawczy KBN nr 3 P06R 037 22, realizowany we współpracy z Akademią Rolniczą w Lublinie, okres realizacji 2003-2004. Główny wykonawca.