dr inż. Dorota Czerwińska-Kayzer

Dorobek naukowy obejmuje 145 publikacji naukowych z dziedziny nauk ekonomicznych. Badania naukowe i publikacje skoncentrowane są wokół problematyki zastosowania analizy finansowej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, gospodarstw rolnych oraz lasów państwowych. Prowadzone badania dotyczą przede wszystkim analizy efektywności finansowej, oceny zależności płynności finansowej i rentowności oraz oceny dochodowości wybranych produkcji rolniczych.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: rachunkowość.

Prowadzone przedmioty: 

• Analiza finansowa
• Rachunkowość zarządcza w gospodarce żywnościowej
• Rachunkowość finansowa
• Podstawy rachunkowości
• Księgowość małej firmy

Wybrane publikacje: 

• Czerwińska-Kayzer D., Florek J., 2020; Rachunkowość finansowa z elementami rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
• Czerwińska-Kayzer D., Florek J., Kayzer D. 2020; Canonical variate analisys applied to determine factore influencing the financial situation of feed enterprises. Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ. t. 22, z. 2, Warszawa, s. 21-31.
• Czerwińska-Kayzer D., Kotlińska J., Kotliński G., 2019; Sprawozdanie finansowe i jego zawartość informacyjna na przykładzie wybranych rodzajów podmiotów gospodarczych. Warszawa, Difin.
• Czerwińska-Kayzer D., 2018; Przepływy pieniężne w ocenie realizacji fundamentalnych celów finansowych przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
• Czerwińska-Kayzer D., 2016; Memoriałowe i kasowe wyniki przedsiębiorstw w ocenie jego działalności na przykładzie przedsiębiorstw produkujących pasze; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 442, s. 83-92.
• Czerwińska-Kayzer D., 2015); Korzyści biologiczne w rachunku opłacalności produkcji rolniczej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 398, Wrocław, s. 112-120.
• Czerwińska-Kayzer D., 2014; Zróżnicowanie efektywności finansowej w Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych w roku 2011. Sylwan Rocznik 158(3) Warszawa, s. 163-172.
• Czerwińska-Kayzer D., 2013; Efektywność działania systemu sprzedaży drewna na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Sylwan rocznik CLVII nr 3. Warszawa, s. 163-170.
• Czerwińska-Kayzer D., Florek J., Stanisławska J. 2013; Zastosowanie metody TOPSIS do oceny sytuacji finansowej przemysłu spożywczego. Zagadnienia ekonomiki rolnej nr 2(235) Warszawa, s. 22-37.
• Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A., Gołaś Z. 2011; Klasyfikacja aktywów rolniczych oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym według polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości. Zeszyt Teoretyczne Rachunkowości 64(120), s. 9-25.
• Czerwińska-Kayzer D., 2010: Agrobiznes. Podstawy rachunkowości. WSiP, Warszawa.

Projekty badawcze: 

• Program Wieloletni Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizowany w latach 2016-2020 pt. „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”, zadanie 5 pt. „Doskonalenie i rozwój systemu rynkowego obrotu surowcami rodzimych roślin białkowych przez komercjalizację produktów, wykreowanie modelowej, stymulującej rozwój popytu na rodzime rośliny białkowe strategii biznesowej kreatora rynku, a także monitorowanie i prognozowanie skutków ekonomiczno-finansowych podmiotów uczestniczących w rynku rodzimych roślin białkowych”.
• Program Wieloletni Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizowany w latach 2011-2015 pt. „Ulepszenie krajowych źródeł białka roślinnego, mich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”, zadanie 5 Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, infrastruktury rynku i systemu obrotu, a także opłacalności wykorzystania roślin strączkowych na cele paszowe w Polsce”.

Funkcje i stanowiska: 

• Członek Rady Programowej kierunku Finanse i Rachunkowość