prof. UPP dr hab. Dariusz Pieńkowski

Doktor habilitowany ekonomii, magister psychologii i biologii. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół problematyki zrównoważonego rozwoju w ekonomii z perspektywy interdyscyplinarnych zależności społeczno-ekologicznych. Pracę doktorską na temat problematyki zrównoważonej konsumpcji obronił z wyróżnieniem w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Stypendysta rządu szwedzkiego w Uniwersytecie Mälardalen oraz rządu litewskiego w Uniwersytecie im. Aleksandra Stulginskisa. Stażysta Szkoły Biznesu w Uniwersytecie Newcastle w Wielkiej Brytanii, w Uniwersytecie Greifswaldzkim i w Instytucie Oceny Technologii i Analiz Systemowych w Karlsruhe (Niemcy) oraz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy OECD w Paryżu (Francja) i Uniwersytecie Bandırma Onyedi Eylül (Turcja). Autor prac o zasięgu międzynarodowym z doświadczeniem w międzynarodowych projektach w ramach interdyscyplinarnych zespołów naukowych. Wieloletni członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wyróżniony kilkakrotnie nagrodą Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za pracę naukową oraz działalność na rzecz równego traktowania.

Doctor of Science in economics, Masters’ in psychology and biology. The research interests focused around the issues of sustainable development in economics from the perspective of interdisciplinary socio-ecological relationships. Doctoral dissertation on the concept of sustainable consumption defended with honours at the University of Economics in Krakow. Scholarships of the Swedish government at the Mälardalen University and the Lithuanian government at the Aleksandras Stulginskis University. Internships at the Newcastle University Business School in the UK, at the University of Greifswald and at the Institute for Technology Assessment and System Analysis in Karlsruhe (Germany), at the Permanent Representation of the Republic of Poland to the OECD in Paris (France), and the Bandırma Onyedi Eylül University (Turkey). Author of papers of international scope with experience in international projects within interdisciplinary research teams. A long-time board member of the Polish Association of Environmental and Natural Resource Economists and the member of the Polish Economic Society. Many time honoured with the Rector of the Poznań University of Life Sciences for his research and activities for equal treatment.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: ekonomia środowiska, ekonomia ekologiczna, ekonomia rozwoju zrównoważonego, zrównoważona konsumpcja energii, sprawiedliwość dystrybutywna, ekonomia społeczna.

Prowadzone przedmioty: 

• Ekonomia i finansowanie ochrony środowiska
• Ekonomia ochrony środowiska
• Ekonomia rozwoju zrównoważonego
• Etyka biznesu
• Distributive justice and sustainable development
• Economics of environmental protection
• Renewable energy for sustainable rural development

Wybrane publikacje: 

• Pieńkowski, D., 2024. Is nuclear energy really sustainable? A critical analysis on the example of the Polish energy transition plan. Economics for Sustainable Development, 78, art. 101376.
• Pieńkowski, D., 2024. The Economics of Sustainable Development and Distribution: The Unfairness and Injustice of Milton Friedman’s Capitalism. Oxon-New York: Taylor and Francis Routledge.
• Memo, U., Pieńkowski, D., 2023. Sustainable Rural Development Indicators in Bulgaria, Germany, Poland, Romania and the Netherlands: A Review of Data. Frontiers in Environmental Science, 11, art. 1323688
• Pieńkowski, D., 2021. Rethinking the concept of prosuming: A critical and integrative perspective. Energy Research & Social Sciences, 74, art. 101967
• Graczyk, A. Graczyk, A. Pieńkowski, D., 2021. Transformacja energetyczna w kierunku zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
• Pieńkowski, D., 2020. A Conceptual Framework to Design Sustainable Pension Policy. Ekonomia i Środowisko 3(74), s. 1-35.
• Pieńkowski, D., 2019. Sustainable Development as a Concept of Fairness from the Perspective of Energy Consumption Policy. Ekonomia i Środowisko 3(70), s. 180-196.
• Pieńkowski, D. 2019. Is the Economic Mechanism of Quantity-Quality Tradeoff Sustainable? Problemy Ekorozwoju 14(1): 185-198.
• Pieńkowski, D., Zbaraszewski, W, 2019. Sustainable Energy Autarky and the Evolution of German Bioenergy Villages, Sustainability 11, 2071-1050, s. 4996.
• Mayer, M., Zbaraszewski, W., Pieńkowski, D., Gach, G., Gernert, J., 2019. Cross-Border Tourism in Protected Areas: Potentials, Pitfalls and Perspectives. Switzerland: Springer International Publishing.
• Pieńkowski, D. 2019. Is the Economic Mechanism of Quantity-Quality Tradeoff Sustainable? Problemy Ekorozwoju 14(1): 185-198.
• Pieńkowski, D., Zbaraszewski, W., 2019. The Concept of Climate Resilient Economy from the Perspective of Local Communities. Ekonomia i Środowisko 1(68), s. 204-213.
• Pieńkowski, D., Zbaraszewski, W., 2018. Resilient and Expansive Economies of the European Union in the Context of the Energy Policy. [In:] N. Grünwald & M. Zakrzewska, Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics: 14-16 May 2018, University of Vigo, Vigo, Spain. Wismar: University of Wismar, s. 179-187.
• Pieńkowski, D., Murawska, A., Zaremba-Warnke, S., 2018. Zrównoważona konsumpcja: Wyzwanie dla społeczeństwa w dobie globalizacji. Warszawa: Texter.
• Pieńkowski, D., Kośmicki, E., 2016. The Production Function in the Circular Economy. Ekonomia i Środowisko 2(57): 10-22.
• Pieńkowski, D., Zbaraszewski, W., 2016. Are “Green” Municipalities Sustainable? An Analysis of the Development Conditions of Municipalities Located in Protected Areas. Ekonomia i Środowisko 3(58): 140-150.
• Pieńkowski, D., Zbaraszewski, W., 2016. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania aktywności turystycznej w regionach przygranicznych na przykładzie województwa lubuskiego i Brandenburgii. [W:] М. Е. Карпицкая, С. Е. Витун, Ли Чон Ку, В. И. Ляликова, В. И. Сильванович, В. С. Фатеев, Е. И. Платоненко (red.), Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст (Problems of Modern Economy: Global, National and Regional Context), Гроднo, ГрГУ им. Я. Купалы (Grodno: Państwowy Uniwersytet Grodzieński im. J. Kupały), v. 2 (s. 103-110).
• Zbaraszewski, W., Pieńkowski, D., Steingrube, W. (eds.), 2014. Sozioökonomische Determinanten des grenzüberschreitenden Tourismus. Szczecin, Wydawnictwo Bogucki.
• Pieńkowski, D., 2013. Institutional conditions of corporate social responsibility in Poland. [W:] M. Hogeforster, P. Jarke (Hrsg.), Corporate Social Responsibility and Women’s Entrepreneurship around the Mare Balticum. Hammburg: Baltic Sea Academy (s. 50-65).
• Kośmicki E., Pieńkowski, D., 2013. In Search of the Present Economy and Society Modernisation Concept (An Attempt to Explain the Main Problems). Problemy ekorozwoju 8(1): 115-123.
• Pieńkowski, D., 2013. Sprawiedliwość dystrybutywna w świetle optimum Pareto i idei rozwou zrównoważonego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
• Pieńkowski, D., Makarewicz-Marcinkiewicz, A., Wiland-Szymańska, J. (eds.), 2012. Sustainable Development. Theory – Practice – Education. Białystok-Poznań: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
• Li, F., Pieńkowski, D., Moorsel van, A., Smith, C., 2012. A Holistic Framework for Trust in Online Transactions. International Journal of Management Reviews, 14(1): 85-103.
• Pieńkowski, D., 2009. Selfishness and Cooperation from the Evolutionary Point of View and Its Implications for Economics. Ecological Economics 69(2): 335-344.
•. Pieńkowski, D., 2009. The Paradigms War and the Two Ways of Economy Liberalising by F. List. [W:] Bailly, R. O. (ed.), Emerging Topics in Macroeconomics, New York: Nova Science Publishers Inc. (s. 97-125).
• Pieńkowski, D., 2008. Landsoziologie angesichts aktueller sozioökonomischer Veränderungen in Polen. [W:] Laschewski, L. (ed.), Ländliche Gesellschaft und ländliche Politik als Prozess, Forschungsberichte der Professur für Landwirtschaftliche Betriebslehre und Management, Universität Rostock, 2: 36-52.
• Pieńkowski, D., Kośmicki E., 2007. Nachhaltige Entwicklung in Wielkopolska. Eine Analyse der sozialen Situation der Region. [W:] Stoltenberg, U., Emmermann, C. (red.), Tradition und Innovation: Region und Bildung in einer nachhaltigen Entwicklung. Germany, Bad Homburg: VAS - Verlag für Akademische Schriften; Auflage: 1 (s. 159-172).
• Li F., Pieńkowski, D., Moorsel van A., Smith C., 2012. A Holistic Framework for Trust in Online Transactions. International Journal of Management Reviews 14(1): 85-103.
• Pieńkowski, D., 2011. Teoria trwałej konsumpcji. Analiza teoretyczna z perspektywy wybranych koncepcji sprawiedliwości dystrybucyjnej. [W:] W. Wachowiak, D. Kiełczewski, H. Diefenbacher (red.), Zrównoważona konsumpcja? Rozwój zachowań konsumentów w Polsce i Niemczech (Nachhaltiger Konsum? Die Entwicklung des Verbraucherhaltens in Polen und Deutschland). Heidelberg: FEST (s. 187-211).

Projekty badawcze: 

Ekspert i/lub partner w projektach:
 REGE: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Hochschulen und Großschutzgebieten in der Euroregion Pomerania - Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania (2018-2021).
 ReeT: Regionalwirtschaftliche Effekte durch Tourismus in Nationalparken an Beispiel von Drawa Nationalpark - Regionalne efekty ekonomiczne z turystyki w parkach narodowych na przykładzie Drawieńskiego Parku Narodowego (2018-2019),
 SEP: Energieautarkheit der Region in der deutsch-polnischen Grenzregion - Samowystarczalność energetyczna regionu na polsko-niemieckim pograniczu (2017),
 TAPA: Touristische Aktivitäten in grenznahen Schutzgebieten – dargestellt an den Beispielen Nationalpark „Warthemündung“ und „Unteres Odertal“ - Aktywność turystyczna na przygranicznych obszarach chronionych na przykładzie Parków Narodowych „Ujście Warty” i „Dolina Dolnej Odry” (2015-2017).
 Sozioökonomische Determinanten der grenzüberschreitenden Tourismus in Euroregion Pomerania am Beispiel des Nationalparks Wolin - Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania transgranicznej turystyki w Euroregionie Pomerania na przykładzie Wolińskiego Parku Narodowego (2013-2014).

Inne projekty:
 Economics-inspired instant trust mechanisms for the service provision industry (Newcastle University) – 2008-2009,
 Energie - Ressourcen, Technologien, Systeme (ITAS – Karlsruhe) – 2007.
 
Funkcje i stanowiska: 

• Członek Komisji Dyscypliny Ekonomia i Finanse w Szkole Doktorskiej
• Członek Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse
• Członek Rady Programowej Kierunku Studiów Agri-Food Economics and Trade
• Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania