Prof. UPP dr hab. Benedykt Pepliński

Magister inżynier rolnictwa o specjalizacji ekonomika gospodarki żywnościowej, doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii (specjalność ekonomika gospodarki żywnościowej). W 2020r., na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od tego samego roku jest profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Specjalizuje się w szacowaniu kosztów zewnętrznych w rolnictwie związanych z odkrywkową eksploatacją kopalin, w tym węgla brunatnego, ekonomice rolnictwa, rynkach rolnych, w tym głównie w rynku żywca wieprzowego, prognozowaniem cen surowców rolnych, przestrzennym zróżnicowaniem rozwoju produkcji rolnej oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwem w agrobiznesie. Jest autorem ponad 180 publikacji (głównie artykułów w recenzowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych). Kierownik i wykonawca w 11 krajowych projektach badawczych.

Master's degree in agricultural engineering with specialisation in food economics, PhD in agronomy (specialisation in food economics). In 2020, at the Faculty of Economic and Social Sciences of the Poznań University of Life Sciences, he received his PhD in economics. Since the same year he has been a professor at the Poznań University of Life Sciences. He specialises in the estimation of external costs in agriculture related to opencast mining of minerals, including lignite, agricultural economics, agricultural markets, including mainly pork livestock, forecasting of prices of agricultural raw materials, spatial diversification of agricultural production development and enterprise management in agribusiness. He is the author of more than 180 publications (mainly articles in reviewed national and international journals). Leader and participant in 11 national research projects.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: ekonomika rolnictwa i przedsiębiorstw rolnych, rozwój regionalny rolnictwa, koszty zewnętrzne w rolnictwie, inwestycje w rolnictwie, prognozowanie cen surowców rolnych

Prowadzone przedmioty: 

• Ekonomika i finansowanie przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych
• Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych
• Organizacja gospodarstw rolnych
• Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
• Zarządzanie i organizacja gospodarstw
• Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych
• Zarządzanie przedsiębiorstwami
• Seminarium magisterskie

Wybrane publikacje: 

• Pepliński B. (2023): External Costs to Agriculture Associated with Further Open pit Lignite Mining from the Bełchatów Deposit. Energies 16, 4602. https://doi.org/10.3390/en16124602.
• Pepliński B. (2023): Regional changes in the pig population in Poland in 2010- 2022. Annals PAAAE, Vol. XXV (1), 192-205 DOI: 10.5604/01.3001.0016.2196.
• Antoniak M.A, Szymkowiak A., Pepliński B. (2023): Shaping Intention to Pay Attention to Health Claims. J. Agribus. Rural Dev., 1(67), 27–36. http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2023.01675.
• Antoniak M.A, Szymkowiak A., Pepliński B. (2022): The Source of Protein or Its Value? Consumer perception Regarding the Importance of Meat(-Like) Product Attributes. Appl. Sci. 2022, 12, 4128 https://doi.org/10.3390/app12094128.
• Pepliński B. (2022): Regional determinants of agricultural production development in Poland. Annals PAAAE, 2022, Vol. XXIV (1), 225-242, DOI: 10.5604/01.3001.0015.7353.
• Pepliński B. (2021): External costs for agriculture from lignite extraction from the Złoczew deposit. Energies 14(9), 2660. https://doi.org/10.3390/en14092660.
• Pepliński B., Czubak W. (2021): The influence of opencast lignite mining dehydration on plant production - a methodological study. Energies 14(7), 1917. https://doi.org/10.3390/en14071917.
• Pepliński B. (2020): Animal production location in suburban areas of  Polish metropolitan centers. Sustainability 12(7), 1-20; https://doi.org/10.3390/su12072619.
• Pepliński B. (2020): Changes in the location of cow herds in Poland in the light of Sinclair’s location theories. Annals PAAAE, 2020, Vol. XXII (1), 1-10, DOI: 10.5604/01.3001.0013.7952.
• Pepliński B. (2019): Determinanty regionalnych zmian w sektorze produkcji trzody chlewnej w Polsce. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznań 2019, ss. 295, ISBN 978-83-7160-926-8.
• Pepliński B., Poczta W., Rowiński J. (2019): Struktura produkcji zwierzęcej i jej ewolucja [w:] Poczta W., Rowiński J. (red.): Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej. Wyd. CeDeWu, Warszawa, 83-139, ISBN 978-83-8102-311-5.
• Pepliński B. (2019): Rolnictwo Południowo-Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego województwa wielkopolskiego jako przykład zrównoważonego rozwoju wysokointensywnego rolnictwa. [w:] Poczta W., Rowiński J. (red.): Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej. Wyd. CeDeWu, Warszawa, 217-245, ISBN 978-83-8102-311-5.
• Pepliński B. (2018): External costs of opencast brown coal mining in agriculture and agri-food industry (on the example of Wielkopolska). CEEJ 5, 1, 154-171. https://doi.org/10.1515/ceej-2018-0018.
• Pepliński, B. (2018): External costs of open-cast lignite mining for the agri-food industry (as illustrated by the example of the Oczkowice mine). J. Agribus. Rural Dev., 2(48), 213–223. https://doi.org/10.17306/j.jard.2018.00389.
• Poczta W., Pepliński B., Sadowski A., Czubak W. (2017): Wpływ planowanej kopalni Oczkowice na ekonomiczny, produkcyjny i społeczny potencjał rolnictwa i jego otoczenia na Południowo-Zachodni Obszar Funkcjonalny województwa wielkopolskiego, wyd. UP w Poznaniu, ISBN 978-83-7160-884-1.
• Pepliński B. (2017): Analiza regionalna zmian pogłowia trzody chlewnej w Polsce w latach 1960-2015. Wyd. SERiA. Tom XIX, z.3: 224-230 DOI: 10.5604/01.3001.0010.3253.
• Pepliński B. (2017): Wpływ cen żywca wieprzowego i zbóż na pogłowie trzody chlewnej w Polsce w latach 1995-2016 w: Wyzwania na rynku żywca wieprzowego w Polsce wyd. SGGW Warszawa, 57-68, ISBN 978-83-7583-750-6.
• Pepliński B. (2016): Factors affecting changes in the population of sows in Poland. Regional analysis. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 15 (1), 75–87.
• Pepliński B., Majchrzycki D., Baum R., Wajszczuk K., Wawrzynowicz J. (2015): Efektywność ekonomiczna uprawy roślin na cele energetyczne. Część 5. Makroregion południowo-wschodni. Wyd. UP Poznań ISBN  978-83-7160-802-5 dla serii wydawniczej, ISBN 978-83-7160-807-0 dla części V,  ss.1486.
• Lisiak D., Grześkowiak E., Janiszewski P., Borzuta K., Pepliński B., Wajszczuk K. (2014): Wpływ intensywności żywienia tuczników na jakość mięsa. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. nr 6 (97): 102-112.
• Pepliński B., Baum R., Borzuta K., Lisiak D., Janiszewski P. Majchrzycki D., Wajszczuk K., Wawrzynowicz J., (2013): Technologiczne i ekonomiczne aspekty ekstensyfikacji produkcji wieprzowiny. Wyd. IUSatTAX  Warszawa, ISBN 978-83-62682-20-1.
• Pepliński B. (2013): Wpływ opłacalności produkcji żywca wieprzowego na zmiany pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Analiza regionalna. Roczniki naukowe Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 100, z. 2: 75-87.
• Baum R., Wajszczuk K., Pepliński B, Wawrzynowicz J. (2013): Potential for agricultural biomass production for energy purposes in Poland. A rewiew.  Contemporary Economics Vol. 7, Issue 1. 2013: 63-74.
• Pepliński B., Baum R., Wajszczuk K. (2012): Zmiany energochłonności produkcji w wybranych gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego JARD Z. 4(26) 2012 str. 69-80.
• Pepliński B., Wajszczuk K., Baum R., Majchrzycki D., Wawrzynowicz J. (2012): Możliwości i ograniczenia w produkcji i dystrybucji produktów pochodzących z tuczników żywionych ekstensywnie. [w:] Waśkowski Z., Sznajder M. red. Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Determinanty i kierunki ewolucji. Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu nr 237. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: 243-253.
• Baum R., Pepliński B., Wajszczuk K. (2011): Nakłady pracy ludzkiej, siły pociągowej oraz energochłonność w wybranych gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego. Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2(72)/2011 str. 17-27.
• Pepliński B., Baum R., Majchrzycki D Wajszczuk K. (2011): Wpływ wielkości przedsiębiorstw rolnych na wyposażenie i wykorzystanie środków transportowych Logistyka nr.3/2011 str. 48-51.
• Pepliński B. (2009): Agrobiznes. Podstawy ekonomiki. WSIP Warszawa ISBN: 978-83-02-10746-7.
• Baum R., Pepliński B., Wajszczuk K. (2008): Strategy forecasts of farms in Poland by 2030. [w]: Farm machinery and process management in sustainable agriculture. Walloon Agricultural Research Centre, Gembloux, Belgium. ISBN 978-2-87286-061-6. Tome 2, Economy: 10-16.
• Baum R., Pepliński B., Wajszczuk K. (2008): The effects of vertical integration on profitability of pig production – Polish experience.[w]: Dedieu B. red.:  Empowerment of the rural actors: a renewal of Farming Systems perspectives. 8th European IFSA Symposium, INRA SAD, Clermont-Ferrand, France. ISBN 978-2-7380-1252-4. (wyd. na CD): 221-229. ISBN 978-2-7380-1254-8.
• Pepliński B. (2007): Zróżnicowanie regionalne kosztów zakupu mięsa wołowego w Polsce w latach 2004-2007. Konferencja pt. „Perspektywy rolniczej Polski w Unii Europejskiej” SERiA Kraków 18-21.09.2007. Tom IX, zeszyt 3: 146-151.
• Pepliński B. (2007): Perspektywy kształtowania się opłacalności produkcji żywca wieprzowego w latach 2007-2010 w świetle analizy technicznej [w:] Grzybowiska B. (red.): „Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. UWM w Olsztynie; 309-315.

Projekty badawcze: 

• Pełniący obowiązki kierownika na poziomie UPP projektu badawczego, finansowanego w ramach Programu Interreg Central Europe 2021-2027. SO1.1: Strengthening innovation capacities in Central Europe., pt. "Strengthening Innovation Capacities Among Central European Alternative Food Networks (Wzmacnianie potencjału innowacyjnego wśród środkowoeuropejskich sieci żywności alternatywnej)". Projekt nr CE0100281 Food4CE. Okres realizacji 01.03.2023 – 28.02.2026.
•  Kierownik usługi badawczej pt: "Ekspertyza dotycząca oceny opłacalności systemu FUSAR opracowanego w ramach Projektu Nr N R12 0066 06 finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju". Czas trwania 25.03.2022-15.04.2022. Zrealizowany na zlecenie Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk; ul. Strzeszyńska 34; 60-479 Poznań.
•  Kierownik usługi badawczej pt.: "Ekspertyza o zasadności budowy obory dla 600 i 900 krów realizowanej przez Hodowlę Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR zlokalizowanej w miejscowości Rogożewo". Czas trwania 15.03.2022-31.03.2022. Przygotowana na zlecenie Hodowli Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR z siedzibą w Smolicach.
•  Główny wykonawca usługi badawczej pt.: „Wpływ planowanej kopalni Oczkowice na ekonomiczny, produkcyjny i społeczny potencjał rolnictwa i jego otoczenia na obszarze funkcjonalnym intensywnego rolnictwa”. Czas trwania 01.02.2017-30.06.2017.  Zrealizowany na zlecenie Stowarzyszenia „Przedsiębiorczość dla ekologii”.
• Kierownik projektu badawczego nr N N112 399440 pt.: „Analiza komparatywna efektywności ekonomicznej chowu, jakości oraz przydatności technologicznej mięsa świń tuczonych w systemach intensywnym i ekstensywnym”. Czas trwania 15.07.2011-14.01.2014.
• Wykonawca projektu, projekt rozwojowy MNiSW nr N R11 0025 06 pt. „Opracowanie uniwersalnego programu komputerowego służącego do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnego z ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR 7)”. Czas trwania 01.10.2009-31.08.2013.
• Wykonawca w projekcie badawczym KBN nr 3 P06R 037 22 pt.: „Wpływ nowych technologii oraz poziomu i struktury nakładów materiałowo-energetycznych na jakość surowców rolniczych”. Czas trwania 01.01.2002-31.12.2004. Lider projektu: Akademia Rolnicza w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).
• Główny wykonawca w projekcie badawczym promotorskim KBN nr 3 P06R 045 24 pt. „Analiza ekonomiczna produkcji żywca wieprzowego w aspekcie integracji pionowej”. Czas trwania 01.01.2003-31.12.2003.
• Kierownik zadania badawczego nr 15 pt. „Identyfikacja nakładów i wielkości produkcji dla badanych technologii na bazie założonych na terenie całego kraju doświadczeń polowych” oraz wykonawca w zadaniach: 14, 16-18 i 20., finansowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pt.: „Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych”. Projekt nr UDA-POIG.01.03.01-00-132/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (Priorytet 1: „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.3.: „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1.: „Projekty rozwojowe”. Umowa na dofinansowanie projektu z OPI z 26.02.2009. Okres trwania 1.10.2009 – 30.06.2015.
• Główny wykonawca w projekcie finansowanym przez MRiRW nr N R12 0043 06 pt. „Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych”. Czas trwania 01.05.2009-30.04.2012. Lider projektu: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach – filia w Warszawie.
• Główny wykonawca w projekcie Miasta Poznania nr. 505.017.02 (um Rom.V/3420) pt.: „Identyfikacja przyczyn kryzysu oraz drogi wyjścia z niego przez przedsiębiorstwa agrobiznesu w Wielkopolsce”. Czas trwania 17.09.2009 – 30.11.2009.
• Kierownik tematu badawczego realizowanego w ramach badań własnych pt. „Prognozowanie poziomu cen produktów rolnych z wykorzystaniem analizy technicznej”. Czas trwania 01.01.2009-31.12.2009.
• Kierownik tematu badawczego realizowanego w ramach badań własnych pt. „Znaczenie integracji pionowej w produkcji rolnej”. Czas trwania 01.01.2001-31.12.2003.

Funkcje i stanowiska: 

• Członek Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse
• Członek kierunkowego zespołu ds. Rady Programowej Kierunku Studiów Finanse i Rachunkowość
• Członek Rektorskiej Komisji ds. bezpieczeństwa biologicznego (GMM i GMO)
• Przewodniczący zespołu oceniającego w sekcji Agrobiznes w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
• Członek kapituły Innowacyjny Farmer w sekcji produkcja zwierzęca orgaznizowanego przez czasopismo Farmer