dr Barbara Ł. Kołodziej

Pok. 814, VIII piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: +48 61 846-6339
E-mail: barbara.kolodziej@up.poznan.pl
ORCID:https://orcid.org/0000-0001-5562-4943

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, magister teologii, magister pedagogiki, pielęgniarka dyplomowana, absolwentka Podyplomowego Studium Nauk o Rodzinie Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego) oraz Studium Socjalnego Caritas w Katowicach. Doświadczenia zawodowe rozpoczęła w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach. Kolejno wykonywała zadania jako: instruktor pracy charytatywnej w katowickiej (?) Caritas, dziennikarza i sekretarza redakcji tygodnika „Wiadomości Rudzkie”; koordynatora Rudzkiego Centrum Wolontariatu; kierownika działu Monitoringu i Ewaluacji w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej. Od roku 2010 adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe przeplatają się z doświadczeniami zawodowymi, toteż dotyczą one m.in.zagadnień zdrowia i choroby; rodziny, wspierania dzieci oraz młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, funkcjonowania osób starszych, polityki socjalnej, przeciwdziałania bezrobociu, ewaluacji polityki społecznej gmin i powiatów oraz rozwoju zrównoważonego miast powiatowych (np. zielonego zagospodarowania przestrzeni i tendencji w tym zakresie)...

Doctor of Social Sciences in Sociology, Master of Theology, Master of Pedagogy, ceritied nurse, graduate of Postgraduate Family Studies at the Academy of Catholic Theology in Warsaw (currently Cardinal Stefan Wyszynski University) and Caritas Social Studies in Katowice. Her professional experience began at the Central Clinical Hospital in Katowice.  Successively performed the tasks as an instructor of a charity work in Caritas in Katowice, a journalist and an editorial secretary of the weekly magazin „Wiadomości Rudzkie, a coordinator of Ruda Śląska Volunteer Center, a head of the Monitoring and Evaluation Department at the Municipal Center for Prevention and Social Integration in Ruda Śląska. Since 2010 assistant professor at the Department of Social Sciences at the Faculty of Economics and Social Sciences at the University of Life Sciences in Poznań. Her scientific interests are intertwined with her professional experiences.Therefore, they concern, among others: issues of health and disease, family, supporting children and young people from dysfunctional families, functioning of the elderly, social policy, counteracting unemployment, evaluation of the social policy of communes and poviats, as well as the sustainability development of poviat cities (e.g. green space development and trends in this regard).

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscypliny: socjologia, polityka społeczna, pedagogika.
Specjalności naukowe: socjologia polityki, polityka społeczna, pedagogika społeczna, rozwój zrównoważony miast.

Prowadzone przedmioty: 

• Najważniejsze przedmioty prowadzone w ostatnich 5 latach:
• Pedagogika społeczna
• Polityka ochrony zdrowia w polityce społęcznej
• Polityka społeczna
• Sektor pozarządowy w polityce społecznej
• Socjologia problemów społecznych i gospodarczych
• Socjologia polityki
• Socjologia miasta i wsi
• Socjologia wsi i rolnictwa
• Społeczne i kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
• Technologia pracy umysłowej

Wybrane publikacje: 

• Kołodziej B., Miejska gra w zielone. Zieleń 65 miast na prawach powiatu w latach 2005-2017, Poznań 2019, wydawnictwo UPP.
• Kołodziej B., Śląskie poszukiwania równowagi. Zieleń woj. śląskiego na tle innych województw, Źródło: Prz. Nauk.-Metod. Eduk. Bezp. - 2018, R. 11, nr 4 (41), s. 273-285.
• Kołodziej B., Problemy lokalnej polityki społecznej w praktyce - na przykładzie strategii rozwiązywania problemów społecznych wybranych gmin i powiatów Wielkopolski, w: Regionalny i lokalny wymiar polityki społecznej / Red. nauk. K. Piątek, E. Kośmicki, A. Kusztelak, J. Stępień, Poznań 2016.
• Kołodziej B.,The vision of the family functioning in the perspective of young people from dysfunctional environments, Papers of social pedagogy, Family in the process of changes NR 2(5) / 2016.
• Kołodziej B.,Environmental protection problems in food industry, Intercathedra,No 32/1, Poznań 2016.
• Kołodziej B., Choroba, niepełnosprawność i cierpienie w nauczaniu, w działaniu i w życiu Kardynała Augusta Hlonda, w: Dzieło Prymasa ze Śląska, Troska i nauczanie, B. Kołodziej, M. Wójcik, B. Kołodziej (red.) Mysłowice, Kraków 2016.
• Kołodziej B., Stępień J., Wybrane aspekty zarządzania lokalną polityką społeczną, Przegląd Naukowo-Metodyczny "Edukacja dla bezpieczeństwa", Rok VII, nr 2/2015 (27).
• Kołodziej B., Kwestia zwierząt w polityce społecznej, w: Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej, E.Górnikowska-Zwolak, W. Walkowska (red.), Katowice, Mysłowice 2015.
• Kołodziej B., Condition of the Polish sector of SMEs in the context of the relation of entrepreneurs with the local government, Intercathedra, No 30/4, Poznań 2014.
• Kołodziej B., W przededniu zmian. Opinie wybranych grup społecznych o pomocy społecznej, w: Regionalne i lokalne aspekty polityki społecznej, J. Stępień, E. Kośmicki, A. Frączkiewicz-Wronka (red. nauk.), Wyd. AR Prodruk, Poznań 2014, s. 367-392.
• Kołodziej B., Rola wojewódzkich urzędów pracy w systemie instytucjonalnym rynku pracy i promocji zatrudnienia. Zagadnienia wybrane (współaut.), w: Regionalne i lokalne aspekty polityki społecznej, J. Stępień, E. Kośmicki, A. Frączkiewicz-Wronka (red. nauk.), Wyd. AR Prodruk, Poznań 2014, s. 268-289.
• Kołodziej B., Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, jego edukacja a uczestnictwo w życiu społecznym (współaut.) w: Polityka edukacyjna i oświatowa w polityce społecznej, wybrane zagadnienia, A.Kusztelak (red.), Poznań 2014.
• Kołodziej B., Lecznictwo uzależnień, problemy alkoholowe oraz ich rozwiązywanie w opiniach uczestników terapii dla uzależnionych.. Przegląd Naukowo-Metodyczny "Edukacja dla bezpieczeństwa" Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Rok VII Nr 3/2014 (24).
• Kołodziej B., Kwestia społeczna w życiu i w nauczaniu kardynała Augusta Hlonda, w: Tradycje i współczesność edukacji mysłowickiej, Mysłowice 2013, s. 215-234.
• Kołodziej B., Polityka rodzinna w statutach i programach wybranych partii politycznych, w: Kobiety w przestrzeni polityki społecznej wobec rodziny. Aspekty edukacyjne, Mysłowice 2013, s. 169-190.
• Kołodziej B., Uwarunkowania realizacji zadań publicznych służb zatrudnienia w powiatowych urzędach pracy oraz ich konsekwencje, w: Problemy polityki społecznej. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Poznań 2012, s. 301-318.
• Kołodziej B., Polskie kontrowersje wokół przyjęcia Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, (współaut.), w: Problemy polityki społecznej. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Poznań 2012, s. 219-243.
• Kołodziej B., Parafialny klub seniora. czyli zdystansowana wspólnota starszych kobiet. Starość jako współczesne wyzwanie, w: Soma i psyche w edukacji dojrzałych wiekiem kobiet i mężczyzn, Mysłowice 2011, s. 203-221.
• Kołodziej B., Potrzeba wsparcia psychologicznego ratowników medycznych w kontekście wsparcia psychologicznego funkcjonariuszy policji i straży pożarnej, "Journal of Ecology and Health" 2011, nr 1, s. 35-38.
• Kołodziej B., Idea, powstanie i działalność Klubów Pracy, w: Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy, Bytom 2005.
• Kołodziej B., Patologia życia rodzinnego i jej konsekwencje dla wzrostu i wychowania dziecka, "Nauczyciel i Szkoła" 2003, nr 3-4, s. 81-106.
• Kołodziej B., Ochrony, ochronki - w służbie na rzecz dzieci i młodzieży, w: Wychowanie, opieka, wsparcie, Mysłowice 2002.