prof. UPP dr hab. Arkadiusz Sadowski

Pok. 517 , V piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618466054
E-mail: sadowski@up.poznan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8236-1007
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Arkadiusz_Sadowski
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=6VGorz0AAAAJ&hl=pl

Edukacja:
1986-1991: Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Rolniczy
1993-1994: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Studia podyplomowe – „Ekologiczne podstawy ochrony i kształtowania środowiska”
1999-2000: Akademia Rolnicza w Poznaniu: Studia podyplomowe – „ Marketing produktów rolno-spożywczych”
1999-2000: Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Studia podyplomowe – „Rachunkowość gospodarstw rolnych”
2001-2005: Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Rolniczy: Studia doktoranckie

Przebieg kariery zawodowej i naukowej:
1993-1995: Asystent w Narodowym Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
1995-2004: Specjalista ds. Rachunkowości rolniczej w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
2005-2008: Asystent w  Zakładzie Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
2008 – teraz: Profesor UPP w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarcze w Agrobiznesie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Education:
1986-1991: Agricultural University in Poznan, Faculty of Agriculture
1993-1994: Adam Mickiewicz University in Poznan: Postgraduate Studies – „The ecological background for protecting and shaping the environment”
1999-2000: Agricultural University in Poznan: Postgraduate Studies – „ Marketing of agri-food products”
1999-2000: Warsaw University of Life Sciences: Postgraduate Studies – „Farm Accountancy”
2001-2005: Agricultural University in Poznan, Faculty of Agriculture: Doctoral studies
2005: PhD Thesis „Evaluation of the effects of investments supported by preferential credit for farms”

Professional and scientific career:
1993-1995: Asistant in National Museum of Agriculture and and Food Industry in Szreniawa
1995-2004: Expert in farm accountancy in Agricultural Advisory Centre of Wielkopolska Region
2005-2008: Assistant Professor in Institute of Agricultural and Forestry Environment – Polish Academy of Sciences
2008 – now: Associate Professor in Department of Economics and Economic Policy in Agribusiness in Poznan University of Life Sciences

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: ekonomia rolna, ekonomia zrównoważonego rozwoju, integracja europejska w sektorze rolno-żywnościowym, wspólna polityka rolna UE.

Prowadzone przedmioty: 

• Fundusze unijne dla rolnictwa i obszarów wiejskich
• Pozyskiwanie środków UE na rozwój gmin
• Ekonomia środowiska
• Ekonomia integracji europajskiej
• Ekonomika i organizacja usług w agrobiznesie
• Seminarium
• Environmental economy
• Rural economy
• Agribussines in national economy
• Seminar

Wybrane publikacje: 

• SADOWSKI A., Wojcieszak-Zbierska M., Beba P. (2021): Territorial differences in agricultural investments co-financed by the European Union in Poland. Land Use Policy 100, s. 1-13.
• Baer-Nawrocka A., SADOWSKI A. (2019): Food security and food self-sufficiency around the world: A typology of countries. PLoS ONE 14(3).
• SADOWSKI A., Wojcieszak M.M. (2019):  Geographic differentiation of agritourism activities in Poland vs. cultural and natural attractiveness of destinations at district level. PLoS One 14 (9).
• SADOWSKI A., Baer-Nawrocka A. (2018): Food and environmental function in world agriculture—Interdependence or competition? Land Use Policy 71, p. 578-583.
• Poczta W., Pepliński B., SADOWSKI A, Czubak W. (2017): Wpływ planowanej kopalni Oczkowice na produkcyjny i społeczny potencjał rolnictwa i jego otoczenia na Południowo-Zachodni Obszar Funkcjonalny województwa wielkopolskiego. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ss. 250.
• SADOWSKI A. (2017): Wyżywieniowe i środowiskowe funkcje światowego rolnictwa – analiza ostatniego półwiecza. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ss.193.
• SADOWSKI A., Baer-Nawrocka A. (2016): Food self-sufficiency of the European Union countries – energetic approach. Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (40), Poznań, s. 407-414.
• SADOWSKI A., Michalczak D. (2015): Przemiany gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w wybranych krajach Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowego T 15, z. 3, s. 132-141.
• SADOWSKI A. Tullin W. (2015): Potrzeby doradcze rolników z województwa wielkopolskiego w zakresie ekonomiki i technologii produkcji rolniczej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 3’15 (81), Poznań, s. 5-15.
• Czubak W., SADOWSKI A., Wigier M., Mrówczyńska-Kamińska A. (2014): Inwestycje w rolnictwie polskim po integracji z Unią Europejską. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ss.136.
• SADOWSKI A., Baer-Nawrocka A., Poczta W. (2013): Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR. Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. Walentego Poczty. Główny Urząd Statystyczny, ss. 254.
• SADOWSKI A., Czubak W. (2013): The priorities of rural development in the EU countries in years 2007-2013. Agricultural Economics 59 (2), 58-73.
• SADOWSKI A., Baer-Nawrocka A., Czubak W. (2013): The role of science in sustainable development of agriculture according to the Polish scientific community. European Rural Development Network – vol 10. Knowledge as a factor of rural development. (Red. P Chmieliński i Agnieszka Baer-Nawrocka), 125-135.
• SADOWSKI A. (2012): Zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych z uwzględnieniem wpływu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ss. 368.
• SADOWSKI A., Girzycka W. (2012): Charakterystyka gospodarstw korzystających ze wsparcia inwestycji modernizacyjnych i dostosowawczych na tle innych form pomocy Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (23) 2012, Poznań, s. 123-133.
• SADOWSKI A. (2011): Znaczenie roślin modyfikowanych genetycznie we współczesnym rolnictwie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Polityka ekonomiczna (red. J. Sokołowski, M. Sosnowski). Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 658-667.
• SADOWSKI A., Baer-Nawrocka A. (2011): Ekonomiczne przesłanki sposobu rozliczania podatku VAT w gospodarstwach rolnych w świetle przepisów w 2011 roku. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej 92 (2011), s. 31-39.
• SADOWSKI A. (2010): Ocena możliwości opłaty pracy własnej w różnych typach gospodarstw rolnych w Polsce. Wieś i rolnictwo 2 (147)/2010, s. 142-157.
• SADOWSKI A. (2010): Regionalne zróżnicowanie opłaty pracy własnej w różnych typach gospodarstw rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2’2010. Warszawa, s. 75-87.
• SADOWSKI A., Poczta W. (2007): Ocena skutków inwestycji wspieranych kredytem preferencyjnym dla gospodarstw rolnych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, ss.172.
• SADOWSKI A. (2009): Gospodarstwa rolne w koncepcji polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Journal of Agribussines and Rural Development 2 (12), Poznań, s. 167-173.
• SADOWSKI A. (2008): Economic efficiency of inputs of production factors in cost management context. Journal of Agribusiness and Rural Development 4 (10), Poznań, s.123-133.
• Poczta W., SADOWSKI A., Średzińska J. (2008): Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G – ekonomika rolnictwa, T 95, Z 1, Warszawa, s. 42-56.

Projekty badawcze: 

• „Ocena możliwości realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolnych, z uwzględnieniem wpływu wybranych aspektów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej”. Projekt Narodowego Centrum Nauki N N112 093637. Miejsce realizacji: Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Charakter udziału: kierownik. Lata realizacji: 2009-2012. 
• „Makro, mezo i mikroekonomiczna efektywność wspierania inwestycji w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej”. Projekt badawczy własny Narodowego Centrum Nauki Nr 2011/01/B/HS4/00654. Miejsce realizacji: Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Charakter udziału: główny wykonawca. Lata realizacji: 2010-2012. 
• „Nowoczesne techniki analityczne w podnoszeniu jakości kształcenia na studiach ekonomicznych” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zadanie 16 – „Projekty inwestycyjne a zasady CAP po 2013 roku”. Miejsce realizacji: Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Charakter udziału: wykonawca. Rok realizacji 2011.
• FLINT – Farm level Indicators For New Topics in policy eveluattion – “Dane gospodarstwa rolnego dla oceny nowych zagadnień polityki rolnej”. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Komisji Europejskiej. Charakter udziału: ekspert. Lata realizacji: 2014-2016.
• Polska Platforma Dialogu na temat Zrównoważonego Rolnictwa. IERiGŻ-PIB. Charakter udziału – ekspert. Rok realizacji: 2019.

Funkcje i stanowiska: 

• Członek Rady Wydziału Ekonomiczno-Społecznego
• Zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse
• Członek Komisji ds. Zakładów Doświadczalnych
• Członek Rady Programowej Kierunku Studiów Ekonomia
• Członek Rady Programowej Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna
• Członek Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku w województwie wielkopolskim”. Wielkopolski Urząd Wojewódzki
• Członek Zespołu wspierający prace w zakresie przeglądu WPR w latach 2014-2020 i opracowania propozycji Polski dotyczących tej polityki po roku 2020 sprawie przyszłości WPR”. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi