dr Aldona Standar

Pok. 518 , V piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 61 846 63 76
E-mail: standar@up.poznan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8491-5360
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Aldona_Standar
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=M1pztMQAAAAJ&hl=pl

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Wydziału Ekonomicznego UPP). Rozprawę doktorską pt. Ocena zastosowania środków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez samorządy gminne województwa wielkopolskiego obroniła na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w 2009 roku. Łączny dorobek publikacyjny to ponad 50 pozycji, z czego współautorstwo w kilku monografiach, w języku polskim i angielskim. Uczestnik ponad 30 międzynarodowych i krajowych konferencjach, kongresach, sympozjach i seminariach naukowych wraz z wystąpieniami w Polsce i za granicą. Współautorka ekspertyz dla FAPY i MRiRW oraz  uczestnik międzyuczelnianego projektu dotyczącego BIZ w wybranych województwach. Wyróżniona nagrodą zespołową II stopnia JM Rektora UPP za osiągnięcia naukowe. Uczestnik w zespole eksperckim: Ewaluacja Strategii Wielkopolska 2020 – środowisko, styczeń 2019. Wykładowca na uczelniach zagranicznych w ramach programu ERASMUS+ (Czech University of Life Sciences Prague, Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias, Universidad de Almeria). Wykładowca Studium Podyplomowego Ubezpieczenia i likwidacja szkód w rolnictwie. Wykładowca w projekcie Ekonomia Młodego Przyrodnika. Promotor kilku nagradzanych prac magisterskich.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: ekonomika regionalna, polityka gospodarcza, finanse publiczne.

Badania naukowe skoncentrowane są głównie w zakresie finansów lokalnych (w tym ryzyka finansowego i stabilności finansowej JST), rozwoju regionalnego/lokalnego, wpływu pozyskanych środków UE na obszary wiejskie, wykorzystania metod statystycznych w ocenie finansów oraz rozwoju, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ubezpieczeń.

Prowadzone przedmioty: 

• Ubezpieczenia
• Ubezpieczenia w gospodarce żywnościowej
• Ubezpieczenia w rolnictwie
• Analiza finansowa jednostek samorządu terytorialnego
• Zarządzanie finansami lokalnymi
• Analiza finansowa gmin
• Ekonomika miast i regionów
• Seminarium licencjackie

Wybrane publikacje: 

• Standar A. (2020): Ryzyko finansowe w działalności gmin wiejskich na przykładzie województwa wielkopolskiego. Pomiar, identyfikacja czynników oraz sposoby ograniczenia jego wielkości. Wydawnictwo UP, Poznań (w druku).
• Kozera A., Standar A., Satoła Ł. (2020): Managing rural areas in the context of the growing debt of Polish local government units, Agriculture-Basel, vol. 10, iss. 9, art. 376, DOI: 10.3390/agriculture10090376
• Standar A., Kozera A. (2020):  Identifying the financial risk factors of excessive indebtedness of rural communes in Poland, Sustainability, vol. 12, iss. 3, art. 794, DOI: 10.3390/su12030794 
• Standar A., Kozera A. (2019): The role of local finance in overcoming socioeconomic inequalities in Polish rural areas, Sustainability, vol. 11, iss. 20, art. 5848, DOI: 10.3390/su11205848 
• Satoła Ł., Standar A., Kozera A. (2019): Financial autonomy of local government units: evidence from Polish rural municipalities, Lex Localis-J. Local Self-Gov., vol. 17, no. 2, s. 321-342, DOI: 10.4335/17.2.321-342(2019) 
• Standar A. (2019): Lokalizacja względem ośrodków miejskich a sytuacja finansowa gmin wiejskich, Stud. Reg. Lokalne, 2 (76), s. 110-131, DOI: 10.7366/1509499527606 
• Standar A. (2018): Access to EU funds vs. financial risks faced by rural municipalities of the Wielkopolskie voivodeship, Economic Science for Rural Development, 1691-3078 ; no. 49, Latvia University of Agriculture, Jelgava, s. 169-177, DOI: 10.22616/ESR.
•  Standar A. (2018): Differences in the Capabilities of Accessing RDP Funds. Financial Impact of Support in the Wielkopolska Region w: Innovation and cooperation in smart, sustainable and inclusive rural regions / Ed. Egartner S., Niedermayr J., Wagner K..Federal Institute of Agricultural Economics, Vienna, Austria, Rural areas and development ; vol. 15, 93-106
• Standar A. (2018): Assessing the scale of and financial reasons behind differences in the local government units' investment expenditures in the context of reducing disparities in socio-economic development W: International Scientific Days 2018. "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems" : May 16-17, 2018 Nitra, Slovak Republic, Conference Proceedings / Ed. Elena Horská, Zuzana Kapsdorferová, Marcela Hallová. Prague : Wolters Kluwer ČR, 2018 Szczegóły: s. 1462-1475.
• Standar A. (2018): Identyfikacja poziomu ryzyka w zakresie zadłużenia się gmin i jego finansowych determinant, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy nr 56, Rzeszów, s. 121-132, DOI: 10.15584/nsawg.2018.4.10
• Kozera A., Standar A. (2018): Ocena zmian i identyfikacja przyczyn w zakresie kształtowania się poziomu samodzielności finansowej miast na prawach powiatu w Polsce, Stud. Oecon. Posn. - 2018, vol. 6, no. 2, s. 84-105, DOI: 10.18559/SOEP.2018.2.6
• Standar A. (2017): The problem of indebtedness of Polish communes, Hradec Economic Days: Double-blind peer reviewed proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2017, Hradec Králové, January 31st and February 1st, 2017, Hradec Králové, Czech Republic / Ed. By Jedlička P., Marešová P., Soukal I., Hradec Kralove : University of Hradec Kralove, s. 821-828
• Standar A. (2017): Ocena kondycji finansowej gmin oraz jej wybranych uwarunkowań na przykładzie województwa wielkopolskiego przy wykorzystaniu metody TOPSIS, Wieś i rolnictwo, IRWiR PAN, nr 2 (175), Warszawa, s.69-92, DOI: 10.7366/wir022017/04
• Standar A. (2017): Zagrożenia w gospodarce finansowej samorządów gminnych a wyrównywanie poziomu rozwoju lokalnego, Nierówności Społ. Wzrost Gospod., nr 49, s. 359-371.
• Standar A. (2017): Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych przez gminy - skala, zróżnicowanie i perspektywa, Prob. Zarz., vol. 15, nr 2 (67), t. 1, s. 161-172.
• Standar A. (2017): Przygotowanie samorządów do współpracy z zagranicznym inwestorem. Przykład gmin wiejskich województwa wielkopolskiego : Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2017, 477, s. 243-252.
• Standar A., Kozera A. (2017): Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne kształtowania się poziomu własnego potencjału dochodowego gmin wiejskich województwa wielkopolskiego, Finans. Rynki Finans. Ubezp., nr 1 (85), s. 695-707.
• Mrówczyńska-Kamińska A., Standar A. (2016): The role of business insurance in national economy in Poland, J. Agribus. Rural Dev. - 2016, 3 (41), s. 337-344, DOI: 10.17306/JARD.2016.61
• Standar A., Mrówczyńska-Kamińska A. (2016): Analiza kondycji finansowej grupy PZU SA, PIU, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 2, s. 93-109
• Standar A., Kozera A. (2016): Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka nadmiernego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa wielkopolskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 4 (82), cz. 1, s. 805-818, DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-67
• Standar A. (2016): Wpływ funduszy Unii Europejskiej na procesy rozwojowe na przykładzie gmin województwa wielkopolskiego, Stud. Komitetu Przestrz. Zagospod. Kraju PAN. - 2016, no. 167, s. 418-430.
• Pawlak. K, Kołodziejczak W., Standar A., Kołodziejczak M. (2016): Korzyści i zagrożenia związane z działalnością podmiotów z kapitałem zagranicznym w świetle opinii samorządów W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski - analiza porównawcza/Oprac. nauk. pod kier. Włodzimierza Karaszewskiego, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
• Standar A., Bartkowiak-Bakun N. (2015): Ocena oddziaływania wybranych działań PROW 2007-2013 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski (analiza regionalna), Wydawnictwo UP Poznań, Poznań.
• Standar A., Puślecki Z.W. (2011): Ocena zastosowania środków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez samorządy gminne województwa wielkopolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,  Poznań.

Projekty badawcze: 

• Wykonawca w projekcie badawczym promotorskim nr N N114 045935 Ocena zastosowania środków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez samorządy gminne województwa wielkopolskiego – 10.2008-10.2009.
• Kierownik w projekcie badawczym SONATA DEC-2013/11/D/HS4/03884, Poziom ryzyka finansowego w działalności gmin wiejskich. Pomiar, identyfikacja czynników oraz zapobieganie jego nadmiernemu poziomowi. Przykład województwa wielkopolskiego. 08.2014-08.2019.

Funkcje i stanowiska: 

• Członek Senackiej Komisji ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju
• Członek Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse
• Członek Rady Programowej na kierunku Finanse i rachunkowość
• Członek Stały Komisji Egzaminacyjnej na kierunku Gospodarka Przestrzenna
• Członek Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Ekonomiczno-Społeczny