Spotkanie Komitetu Zarządzającego Projektu UniClaD

                                                                                                                 Spotkanie Komitetu Zarządzającego UniClaD, obrazek ilustracyjny                

 

Spotkanie Komitetu Zarządzającego 31 stycznia- 2 lutego 2024 r.

 

Wydarzenie odbędzie się na Wydziale Ekonomicznym w ramach projektu “Enhancing capacity of universities to initiate And to participate in clusters development on innovation and sustainability principles” (UniClaD) EU program Erasmus+ [project KA2 n° 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP].

Celem projektu jest rozwój potencjału uniwersytetów jako integralnej części klastrów rolno-przemysłowych. Tworzenie centrów innowacyjnych jako warunków wstępnych dla rozwoju i pomyślnego funkcjonowania klastrów rolno-przemysłowych.

W toku organizowanego spotkania zarządzającego omówione zostaną kwestie postępów i dalszych działań w projekcie.

W wydarzeniu biorą udział 34 osoby z Austrii, Azerbejdżanu, Hiszpanii, Litwy, Mołdawii, Ukrainy, Węgier, Włoch oraz Polski. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu reprezentują: prof. UPP dr hab. Izabela Lipińska (koordynator projektu w UPP), prof. UPP dr hab. Lucyna Przezbórska-Skobiej, prof. UUP dr hab. Joanna Wiśniewska-Paluszak, dr Olga Grabowska-Chenczke, dr Anna Wielicka oraz mgr Alina Nowotarska.

 

Steering Committee meeting 31 January - 2 February 2024

The event will take place at the Faculty of Economics as part of the project “Enhancing capacity of universities to initiate And to participate in clusters development on innovation and sustainability principles” (UniClaD) EU program Erasmus+ [project KA2 n° 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP].

The project aims to develop the potential of universities as an integral part of agro-industrial clusters. The creation of innovation centres as prerequisites for the development and successful operation of agro-industrial clusters.

In the course of the organised management meeting, the progress and further activities of the project will be discussed.

The event is attended by 34 participants from Austria, Azerbaijan, Spain, Lithuania, Moldova, Ukraine, Hungary, Italy and Poland. The Poznan University of Life Sciences is represented by: Prof. UPP Dr. Izabela Lipinska (project coordinator at UPP), Prof. UPP Dr. Lucyna Przezbórska-Skobiej, Prof. UUP Dr. Joanna Wiśniewska-Paluszak, Dr. Olga Grabowska-Chenczke, Dr. Anna Wielickaand MA Alina Nowotarska.