Komunikat Dziekana / Dean's announcement

Komunikat Dziekana z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie organizacji kształcenia na Wydziale Ekonomicznym w okresie do końca semestru letniego w roku akademickim 2021/ 2022 roku

 

W związku ze zniesieniem z dniem 16 maja br. w Polsce stanu epidemii oraz pojawiającymi się ze strony Pracowników i Studentów zapytaniami o realizację zajęć i innych czynności dydaktycznych w okresie do końca semestru, informuję, że na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia (w tym anglojęzycznych) prowadzonych na WE, zakłada się, że :

1/  Dokończenie prowadzenia zajęć w semestrze letnim odbędzie się w obecnej formie: wykłady z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie) a ćwiczenia i seminaria stacjonarnie (na terenie Uczelni).

2/ Egzaminy i zaliczenia w letniej sesji egzaminacyjnej oraz w sesji poprawkowej, prowadzący zajęcia przeprowadzą, w uzgodnieniu ze studentami, w formie stacjonarnej w UPP bądź w formie on-line (forma dopuszczalna dla wykładów prowadzonych na odległość).

3/ Proces dyplomowania realizowany będzie co do zasady zgodnie ze standardami na stronie wydziałowej: https://wes.up.poznan.pl/pl/student/prace-dyplomowe . Oznacza to powrót do zakresu i formy egzaminu dyplomowego dla danego  kierunku i stopnia studiów jakie obowiązywały przed pandemią koronawirusa SARS CoV-2.  Tym samym traci moc Instrukcja nr 8 Dziekana Wydziału Ekonomicznego z dnia 1 czerwca 2020 roku dotycząca procedury dyplomowania i niektóre zawarte w niej zalecenia.

Przywraca się w pełni stacjonarny tryb przeprowadzania egzaminów dyplomowych w wyznaczonych salach wydziałowych, wymóg przygotowania trzech drukowanych egzemplarzy pracy dyplomowej, z własnoręcznym podpisem studenta i podpisem promotora na stronie tytułowej, poświadczającym przyjęcie pracy, przekazanie przez studenta po jednym egzemplarzu pracy recenzentowi i promotorowi, itp. Z rozwiązań stosowanych w okresie stanu epidemii, zachowuje się zasadę przekazywania przez dziekanat (poprzez Wirtualny Dziekanat) egzemplarza pracy w pliku pdf i formularza oceny pracy w formie elektronicznej. 

4/ Terminy egzaminów dyplomowych ustalane będą „na bieżąco” (nie będzie z góry ustalonych terminów). Po złożeniu pracy dyplomowej w dziekanacie, przy wystarczającej liczbie dyplomantów, prodziekan ds. studiów wyznaczy termin egzaminu dyplomowego  W związku z powyższym, wzorem lat ubiegłych, proszę Pracowników o pełną dyspozycyjność w okresie dyplomowania i o nieplanowanie urlopów do 16 lipca 2022.

 

(-) Dziekan Wydziału Prof. dr hab. Walenty Poczta

 

Dean's announcement of May 16, 2022 on the organization of education at the Faculty of Economics till the end of the summer semester in the academic year 2021/2022

 

In connection with the declaration in Poland from May 16 this year on the state of the epidemic, I would like to inform you that till the end of the summer semester in full-time and part-time first and second cycle studies (including English-language studies) at the Faculty of Economics, it is assumed that:

1 / The classes in the summer semester will be completed in the current form: lectures with the use of distance learning methods and techniques (remotely), and classes and seminars stationary (at the University).

2 / Exams and credits in the summer examination session and in the re-sit session will be conducted in stationary form at the University or on-line (the teacher arranges the form with the students).

3 / The full-time mode of conducting diploma examinations in designated faculty rooms is restored. The requirements are to prepare three printed copies of the diploma dissertation with the student's own signature and the supervisor's signature on the title page, confirm the acceptance of the thesis, and one copy of the thesis handed over by the student to the reviewer and supervisor.

4 / After submitting the diploma dissertation to the Dean's Office, the Vice-Dean for studies will set the date of the diploma examination.

 

The Dean of the Faculty of Economics

(-) Prof. dr hab. Walenty Poczta

Komunikat Dziekana z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie organizacji kształcenia na Wydziale Ekonomicznym