Komunikat Dziekana / Announcement by the Dean

Komunikat Dziekana Wydziału Ekonomicznego

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w okresie 20.12.2021-9.01.2022 r.

 z dnia 15.12.2021 r.

Szanowni Pracownicy i Studenci Wydziału Ekonomicznego,

W związku z Komunikatem nr 11 Rektora UPP z dnia 9 grudnia 2021 r. i w nawiązaniu do wcześniejszego Komunikatu Dziekana WE z dnia 29.11. 2021 r., przekazuję co następuje:

Od dnia 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. wszystkie zajęcia na studiach stacjonarnych  I i II stopnia, studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej na Wydziale Ekonomicznym będą prowadzone wg ustalonego planu tygodniowego w trybie on-line, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa ponownie apeluję do Państwa o zaszczepienie się przeciwko koronawirusowi!

Proszę śledzić informacje, jakie będą się ukazywać na stronie internetowej Uczelni i Wydziału.

 

Dziekan WE

 (-) Prof. dr hab. Walenty Poczta

 

 

Announcement by the Dean of the Faculty of Economics

on the organization of education process

in the period 20/12/2021 - 9/01/2022

from day 15.12.2021

Dear Students,

According to the announcement No. 11 of the Rector of the UPP of December 9, 2021 and in reference to the earlier announcement of the Dean of the EC of November 29, 2021. 2021, we provide the following:

From 20th of December 2021 until 9th of January 2022 all classes at full-time 1st and 2nd cycle of studies, doctoral studies and at the Doctoral School at the Faculty of Economics will be conducted according to the agreed weekly schedule on-line, with the use of distance learning methods and techniques.

For our common safety, we once again appeal to you to vaccinate yourself against the coronavirus!

Please follow the information that will appear on the website of the University and the Faculty.

 

Dziekan WE

(-) Prof. dr hab. Walenty Poczta