REKRUTACJA

 

REKRUTACJA na studia podyplomowe została uruchomiona!

Zapraszamy do zapisów!!! O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

1. Rekrutujemy bez egzaminów wstępnych. 

2. W rekrutacji mogą uczestniczyć absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich wszystkich kierunków studiów.

3. Zajęcia obejmują 240 h dydaktycznych, które są realizowane w trakcie zjazdów sobotnio-niedzielnych. 

4. Absolwent Studium otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

5. Dokumenty aplikacyjne na studium:
    a. Podanie (plik *doc) Podanie (plik *pdf),
    b. Kwestionariusz osobowy (plik *doc) Kwestionariusz osobowy (plik *pdf)
    c. Odpis albo poświadczoną kopię dyplomu studiów wyższych
    d. Dowód wpłaty
    e. 2 zdjęcia - format dowodowy

6. Wpłaty – akceptowane są płatności w ratach lub jednorazowo
    a. Płatność jednorazowa – 4500 zł,
    b. Płatność ratalna:
        Pierwsza rata – 500 zł – przy składaniu dokumentów,
        Druga rata – 2000 zł – płatne do 15 listopada,
        Trzecia rata – 2000 zł – płatne do 15 lutego.

7. Rachunek:

    Odbiorca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
    Konto odbiorcy: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894
    Tytułem: Studium Podyplomowe – Ubezpieczenia … 2020/2021
    Subkonto - 293.02.925;  z dopiskiem – Ubezpieczenia … - 2020/2021

8. Warunki ukończenia Studium: 

  1. Pozytywny wynik weryfikacji wiedzy i/lub umiejętności,
  2. Przygotowanie pracy końcowej – zakres tematyczny nawiązujący do zajęć dydaktycznych,
  3. Egzamin końcowy [obrona] – obejmujący tematykę pracy końcowej i zajęć dydaktycznych.

9. Sprawy dotyczące wystawiania faktur  prowadzi p. Joanna Skrabska, tel. 61-848 6291, e-mail: joanna.skrabska@up.poznan.pl

 

    WNIOSEK FAKTURA  - POBIERZ