PODSTAWOWE INFORMACJE

Celem Studium jest przekazanie Słuchaczom głównie nowoczesnej wiedzy z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej. W trakcie studiów słuchacze realizują między innymi zajęcia w liczbie 150 godzin dydaktycznych o treściach związanych z działalnością rolniczą, nabywając w ten sposób kwalifikacje rolnicze. Ponadto w trakcie zajęć słuchacze poznają wybrane zagadnienia w ramach programowanej WPR na lata 2023-2027, w szczególności Planu Strategicznego WPR 2023-2027, tj. I filara WPR łącznie z zagadnieniem EKOSCHEMATÓW, i II filara WPR czyli PROW 2023-2027, ponadto omawiane są zagadnienia PROW 2014-2020 bowiem jego realizacja obowiązuje do 2023 roku. W trakcie zajęć słuchacze także poznają wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynków rolnych, organizacją działalności rolniczej z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i marketingowych w warunkach procesów integracyjnych i globalizacyjnych.

Uzyskiwane w trakcie kształcenia kwalifikacje rolnicze [kwalifikacje zawodowe] odpowiadają standardom określonym w aktach prawnych:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; zgodnie
z wymogami ARiMR;

- Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DZ. U. z 2012 r. poz. 109); zgodnie z wymogami KOWR;

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez znakomitą kadrę wykładowców - pracowników naukowych oraz praktyków z sektora gospodarczego i instytucji państwowych.
 

Słuchacze Studium mają możliwość poznania aktualnych rozwiązań legislacyjnych Komisji Europejskiej oraz krajowych w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej [WPR] do 2027 roku. Z całą pewnością WPR w dalszym ciągu będzie kontynuowana, Beneficjenci muszą się jednak liczyć ze znacznymi zmianami w zakresie i systemie wsparcia publicznego. Dlatego warto być przygotowanym na nowe rozwiązania prawne już dziś!

Ukończenie niniejszego studium podyplomowego pozwala uzyskać kwalifikacje rolnicze uznawane przez ARiMR oraz KOWR - bez konieczności przystępowania do egzaminu państwowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną [OKE].