Rekrutacja

Absolwenci uzyskują kwalifikacje rolnicze!!! 

REKRUTACJA na studia podyplomowe została uruchomiona!

Zapraszamy do zapisów!!! O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

1. Rekrutujemy bez egzaminów wstępnych. 

2. W rekrutacji mogą uczestniczyć absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich wszystkich kierunków studiów.

3. Zajęcia obejmują 240 h dydaktycznych, które są realizowane w trakcie zjazdów sobotnio-niedzielnych. 

4. Absolwent Studium otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, uzyskując KWALIFIKACJE ROLNICZE.

5. Dokumenty aplikacyjne na studium:
    a. Podanie (plik *doc) Podanie (plik *pdf)
    b. Kwestionariusz osobowy (plik *doc) Kwestionariusz osobowy (plik *pdf)
    c. Odpis albo poświadczoną kopię dyplomu studiów wyższych
    d. Dowód wpłaty
    e. 2 zdjęcia - format dowodowy

6. Wpłaty – akceptowane są płatności w ratach lub jednorazowo
    a. Płatność jednorazowa – 4000 zł,
    b. Płatność ratalna:
        Pierwsza rata – 500 zł – przy składaniu dokumentów,
        Druga rata – 1750 zł – płatne do 15 listopada,
        Trzecia rata – 1750 zł – płatne do 15 lutego.

7. Rachunek:

    Odbiorca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
    Konto odbiorcy: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894
    Tytułem: Studium Podyplomowe - Integracja Europejska 2021/2022
    Subkonto - 293.02.143;  z dopiskiem – Integracja europejska - 2021/2022

8. Warunki ukończenia Studium: 
    a.uzyskanie zaliczeń z wynikiem co najmniej dostatecznym ze wszystkich przedmiotów ujętych w programie,
    b.przygotowanie pracy końcowej i uzyskanie pozytywnej oceny tej pracy,
    c.zdanie egzaminu końcowego obejmującego w szczególności tematykę pracy końcowej.

9. Sprawy dotyczące wystawiania faktur  prowadzi p. Joanna Skrabska, tel. 61-848 6291, e-mail: joanna.skrabska@up.poznan.pl

 

    WNIOSEK FAKTURA - POBIERZ