PODSTAWOWE INFORMACJE

Celem Studium jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu  aplikowania o wsparcie unijne w ramach funduszy rolnych i strukturalnych UE. W trakcie zajęć słuchacz poznaje zasady przygotowania i rozliczania projektów w ramach PROW 2014-2020 oraz WRPO 2014-2020, a także jest aktywnie angażowany w pracę zespołów roboczych rozwiązując studia przypadków, co umożliwia zdobycie praktycznych umiętności. 

Absolwenci kończący studium podyplomowe uzyskują KWALIFIKACJE ROLNICZE wymagane przez ARiMR przy ubieganiu się o wsparcie w ramach wybranych działań PROW 2014-2020.

Uzyskiwane w trakcie kształcenia kwalifikacje rolnicze [kwalifikacje zawodowe] odpowiadają standardom określonym w aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; zgodnie z wymogami ARiMR;
  2. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DZ. U. z 2012 r. poz. 109); zgodnie z wymogami KOWR;

Gwarantujemy znakomitą kadrę wykładowców teoretyków oraz praktyków.

Zapewniamy wszechstronne przygotowanie w zakresie aplikowania o środki unijne.

Słuchacze Studium będą mieć możliwość poznania pierwszych propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej [WPR] na lata 2021-2027. Z całą pewnością WPR w dalszym ciągu będzie kontynuowana, Beneficjenci muszą się jednak liczyć ze sporymi zmianami w zakresie i systemie wsparcia.

Każdy Słuchacz, ma szansę dobrze się przygotować do nadchodzących zmian!