COVID-19 information and procedures

STUDIA II STOPNIA

 

EKONOMIA

Wydział: Wydział Ekonomiczny

Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Typ studiów: magisterskie

Czas trwania: 4 semestry (2 lata)

Opis kierunku

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu (magisterskie) na kierunku Ekonomia uzyskują wszechstronną wiedzę na temat ekonomii, gospodarowania zasobami finansowymi, zarządzania zasobami ludzkimi i materialnymi, marketingu, polityki rolno-żywnościowej oraz prawa gospodarczego. W programie studiów, w ofercie przedmiotów do wyboru można wybrać realizowane w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim. Kierunek wyróżnia się przede  wszystkim  uniwersalnością, szeroki profil kształcenia pozwala na uzyskanie - oprócz wykształcania  ekonomicznego -  również  unikalnej wiedzy specjalistycznej z zakresu szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej i rozwoju terenów wiejskich. Uzyskane wykształcenie jest elitarne, niedostępne na innych uczelniach o ogólnoekonomicznych profilach. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają naszym absolwentom z powodzeniem sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy.

Informacje rekrutacyjne

1/ 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia: Ekonomia.

2/ Uzupełnienie w/w limitu następuje na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej efekty uczenia się dla kierunku studiów Ekonomia I stopnia (dla kandydatów z tzw. kierunków niepokrewnych).

3/ Kwalifikacja na podstawie wyników rozmowy weryfikującej może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów  kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia – Ekonomia;

4) Dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów uczenia się, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się dla danego kierunku studiów I stopnia.  Za tzw. kierunki pokrewne, których ukończenie uprawnia kandydata do podjęcia studiów II stopnia w w/w trybie uznaje się kierunki: Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Polityka Społeczna, Towaroznawstwo, Gospodarka Przestrzenna, Informatyka i Ekonometria, Logistyka, Stosunki Międzynarodowe, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz ew. inne kierunki z warunkiem co najmniej 70% zgodności efektów uczenia się określonych dla kierunki Ekonomia (I stopień).

Egzamin wstępny

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jakie nabywa absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia, który ukończył edukację na Wydziale Ekonomicznym UP w Poznaniu.
Szczegółowe informacje na temat zagadnień znajdują się na stronie wydziału w zakładce PRACE DYPLOMOWE, „Pytania na egzamin licencjacki” (kierunek Ekonomia).

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 60 osób
Początek zajęć – semestr zimowy
Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł/semestr

Perspektywy po studiach

Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe.
Instytucje administracji centralnej i lokalnej, agencje płatnicze.
Jednostki doradcze i konsultingowe.
Instytucje finansowe i rachunkowe.
Prowadzenie własnego biznesu.

Zobacz także:
Wymagania wstępne dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Ekonomia rozpoczynające się w roku akademickim 2017/18

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Finanse i Rachunkowość

Wydział: Wydział Ekonomiczny

Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Typ studiów: magisterskie

Czas trwania: 4 semestry (2 lata)

 

Opis kierunku

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu (studia magisterskie) na kierunku Finanse i rachunkowość uzyskują wszechstronną i zaawansowaną wiedzę z zakresu głównych teorii i metod badawczych z dziedziny nauk ekonomicznych, w tym szczególnie w zakresie dyscypliny finanse. Absolwenci tego kierunku potrafią identyfikować zjawiska i problemy występujące w organizacjach i na rynkach finansowych, przeprowadzać analizy finansowe i interpretować ich wyniki. Są przygotowani do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz mają świadomość ich skutków dla finansów organizacji, której dotyczą. Są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia.

Kierunek Finanse i rachunkowość wyróżnia się uniwersalnością, szeroki profil kształcenia pozwala na uzyskanie – oprócz wykształcania ogólnego w zakresie finansów i rachunkowości – również unikalnej wiedzy specjalistycznej w kontekście mechanizmów funkcjonowania gospodarki żywnościowej, funduszy unijnych oraz rynków rolnych. W programie studiów realizowane są także zajęcia w języku angielskim. Uzyskane wykształcenie jest elitarne, niedostępne na innych uczelniach o ogólnoekonomicznych profilach. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają naszym absolwentom z powodzeniem sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy.

Informacje rekrutacyjne

1/ 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia: Finanse i rachunkowość.

2/ Uzupełnienie w/w limitu następuje na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej efekty uczenia się dla kierunku studiów Finanse i rachunkowość I stopnia (dla kandydatów z tzw. kierunków niepokrewnych).

3/ Kwalifikacja na podstawie wyników rozmowy weryfikującej może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów  kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia – Finanse i rachunkowość;

4) Dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów uczenia się, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się dla danego kierunku studiów I stopnia.  Za tzw. kierunki pokrewne, których ukończenie uprawnia kandydata do podjęcia studiów II stopnia w w/w trybie uznaje się kierunki: Ekonomia, Zarządzanie, Polityka Społeczna, Towaroznawstwo, Gospodarka Przestrzenna, Informatyka i Ekonometria, Logistyka, Stosunki Międzynarodowe, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz ew. inne kierunki z warunkiem co najmniej 70% zgodności efektów uczenia się określonych dla kierunki FiR (I stopień).

Zagadnienia na egzamin wstępny

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, jakie nabywa absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość, który ukończył edukację na Wydziale Ekonomicznym UP w Poznaniu.
Szczegółowe informacje na temat zagadnień znajdują się na stronie wydziału w zakładce Prace dyplomowe – „Pytania na egzamin licencjacki” (kierunek Finanse i rachunkowość).

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 60 osób.

Początek zajęć – semestr zimowy.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się tylko w soboty i niedziele (maksymalnie w trakcie 10 zjazdów w semestrze).

Odpłatność za studia niestacjonarne wynosi 1600 zł/semestr

Perspektywy pracy po studiach

biura rachunkowe,
firmy konsultingowe,
przedsiębiorstwa (działy: finansowe, księgowe, analityczne),
jednostki administracji państwowej (lokalnej i centralnej),
banki i inne instytucje finansowe,
własna działalność gospodarcza i inne.

 

Prezentacja oferty edukacyjnej na studiach II stopnia

ZAPRASZAMY NA STUDIA!