Studia podyplomowe Rolnictwo Ekologiczne

Studia podyplomowe Rolnictwo Ekologiczne

Celem studiów podyplomowych pt. Rolnictwo ekologiczne jest realizacja niezbędnych działań na rzecz rozwijania wiedzy i umiejętności doradców. W ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców" osoby zawodowo świadczące usługi doradcze na rzecz rolników, przetwórców i właścicieli lasów będą mogły zdobywać wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Grupę docelową stanowić będą doradcy rolniczy w liczbie 40 osób ogółem, zatrudnieni w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego [ODR], Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie [CDR], Izbach Rolniczych [IR] – zwanych jednocześnie „publicznymi podmiotami doradczymi" oraz prywatnych podmiotach doradczych lub prowadzący działalność w zakresie doradztwa rolniczego w ramach samozatrudnienia. Uczestnikami studiów będą doradcy rolniczy odpowiednio z makroregionu, w szczególności województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.