Ekonomika Gospodarstwa Rolnego (zajęcia w Poznaniu)

Ekonomika Gospodarstwa Rolnego (zajęcia w Poznaniu)

Celem studiów podyplomowych pt. Ekonomika gospodarstwa rolnego jest realizacja niezbędnych działań na rzecz rozwijania wiedzy i umiejętności doradców. W ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” osoby zawodowo świadczące usługi doradcze na rzecz rolników i właścicieli lasów będą mogły zdobywać wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Grupę docelową stanowić będą doradcy rolniczy zatrudnieni w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego [ODR], Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie [CDR], Izbach Rolniczych [IR] – zwanych jednocześnie „publicznymi podmiotami doradczymi” oraz prywatnych podmiotach doradczych lub prowadzący działalność w zakresie doradztwa rolniczego w ramach samozatrudnienia. Uczestnikami studiów będą doradcy rolniczy odpowiednio z makroregionu składającego się z województw: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.