prof. UPP dr hab. Zbigniew Gołaś

Pok. 610, VI piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618486091
E-mail: zbigniew.golas@up.poznan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6921-6008
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Zbigniew_Golas2
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=bw0kJHEAAAAJ&hl=pl

Dr hab. nauk ekonomicznych, SGGW, Warszawa, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, 2002.
Dr nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna, Poznań, Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu, 1985. 
Mgr inż. Wydział Rolny, Akademia Rolnicza, Poznań,1981.                                  
Autor ponad 250 publikacji, w tym 4 monografii oraz 6 publikacji z IF. Dorobek naukowy dotyczy w głównej mierze ekonomicznych i finansowych aspektów funkcjonowania rolnictwa, gospodarstw rolnych oraz przemysłu spożywczego.

Dr hab. of economic sciences, SGGW, Warsaw, Faculty of Economics and Agriculture, 2002. 
PhD in Economics, University of Economics, Poznań, Faculty of Economics of Production and Trade, 1985. 
MSc. Agricultural Faculty, Agricultural University, Poznań,1981.
Author of over 250 publications, including 4 monographs and 6 publications from IF. The scientific achievements mainly concern the economic and financial aspects of the functioning of agriculture, farms and the food industry.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: ekonomika rolnictwa, finanse gospodarstw rolnych, ekonomika i finanse przemysłu spożywczego.

Prowadzone przedmioty: 

• Analiza ekonomiczna
• Analiza finansowa
 •Seminarium magisterskie i licencjackie
• Seminarium na studiach doktoranckich

Wybrane publikacje: 

• Gołaś Z. (2020): The effect of inventory management on profitability: evidence from the Polish food industry: Case study, Agricultural Economics, vol. 66, no. 5, s. 234-242 (IF). 
• Gołaś Z. (2020): Impact of working capital management on business profitability: Evidence from the Polish dairy industry, Agricultural Economics, vol. 66, no. 6, s. 278-285, (IF).
• Gołaś Z. (2020): The driving forces of change in energy-related CO2 emissions in the Polish iron and steel industry in 1990-2017,  International Journal of Energy Economics and  Policy, vol. 10, no. 5, s. 94-102 (IF). 
• Gołaś Z. (2019): Labour productivity growth and convergence in agriculture of the European Union,  International Journal of Economics and Financial Issues,  vol. 9, no. 4, s. 11-17.
• Gołaś Z. (2019): Impact of stock management on the profitability of milk processing companies, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists., t. 21, z. 3, s. 82-92. Gołaś Z. (2019): Przemiany i uwarunkowania wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej w latach 2005-2016, Roczniki Naukowe Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 106, z. 1, s. 22-35.
• Gołaś Z. (2019): Convergence of labour productivity in agriculture of the European Union, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1 (358), s. 22-43.
• Gołaś Z. (2017): Uwarunkowania rentowności produkcji mleka w gospodarstwach mlecznych krajów Unii Europejskiej, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3 (352), s. 19-40.
• Gołaś Z. (2017): Rentowność produkcji pszenicy zwyczajnej w UE, Zesz. Nauk. SGGW, Warszawa, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17 (32), z. 2, s. 29-40.
• Gołaś Z. (2016): The level and determinants of work profitability changes in the Czech and Polish agricultural sector in the years 2004-2014,  Agricultural Economics, vol. 62, no. 7, s. 334-344, (IF).
• Gołaś Z., Kurzawa I. (2016): Profitability of the food industry in Poland - An ordered logit model approach, E&M Ekonomics and  Management, vol. 19, iss. 4, s. 73-88, (IF).
• Gołaś Z., Bieniasz A. (2016):, Empirical analysis of the influence of inventory management on financial performance in the food industry in Poland, Engineering Ekonomics, vol. 27, no. 3, s. 264-275, (IF).
•Gołaś Z. (2016): Przemiany kondycji finansowej sektora produkcji artykułów spożywczych w Polsce i Niemczech w latach 2005-2014, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw,6 (797), s. 89-105.
• Gołaś Z. (2016): Przemiany sytuacji finansowej sektora handlu detalicznego w Polsce i Niemczech w latach 2005-2014, Handel Wewnętrzny, 6 (365), s. 62-77. 
• Gołaś Z. (2016):  Opóźnienia płatnicze przedsiębiorstw sektora B2B w Polsce i Niemczech, Unia Europejska.pl , nr 2 (237), s. 28-35.
• Gołaś Z. (2016):  Zróżnicowanie opóźnień płatniczych w przedsiębiorstwach sektora B2B krajów Europy Wschodniej, Zesz. Nauk. SGGW Warszawa., Polityki. Europejskie, Finanse, Marketing., 15 (64), s. 29-41.
• Anioła P., Gołaś Z. (2013): Zachowania oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce. Monografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2013, s. 95.
• Bieniasz A., Gołaś Z. (2007): Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii zarządzania kapitałem obrotowym, Monografia, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, s. 231.
• Gołaś Z. (2007):  Strategie wydajności pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych, s. 142 Monografia, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, s. 131. 
• Gołaś Z. (2002):  Techniki wytwarzania i ich efektywność w indywidualnych gospodarstwach rolnych, Monografia, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, s. 371.

Projekty badawcze: 

• Efektywność kierunków gospodarowania w rolnictwie. AR Poznań - SGGW Warszawa, Problem badawczy (RPBR-II.9) pt. „Czynniki wzrostu efektywności w gospodarstwach rolniczych”, 1985. (z R.Skoczylasem i F.Wysockim). 
• Modele organizacji i produkcji gospodarstw indywidualnych w zróżnicowanych warunkach przyrodniczych i ekonomicznych. AR Poznań/Kraków, 1990. Problem badawczy (RPBR-26) pt. Rozwój doradztwa ekonomiczno- organizacyjnego dla potrzeb sterowania produkcją rolniczą.(z R. Skoczylasem i F. Wysockim). 
• Bieżąca ewidencja nakładów siły roboczej i pociągowej oraz użytkowania maszyn niezbędnych dla opracowania normatywów w celowo dobranych gospodarstwach indywidualnych. AR Poznań - SGGW Warszawa. Problem resortowy (RPBR-25) pt. System gromadzenia i przetwarzania danych dla potrzeb doskonalenia i zarządzania gospodarstwami rolnymi, 1990. (z F. Wysockim). 
• Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w typologii strategii oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce. Instytut Nauk Ekonomicznych NBP. Projekt badawczy zrealizowany w ramach konkursu na projekty badawcze Narodowego Banku Polski w 2012 roku,  sfinansowany ze środków Narodowego Banku Polski (z dr. P. Anioła). 
• Grant promotorski: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zadłużenia gospodarstw domowych – perspektywa europejska i polska (2012/05/N/HS4/00227).

Funkcje i stanowiska: 

• Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu (2008-2016)
• Przewodniczący wydziałowej komisji ds. studiów (2008-2016)
• Redaktor tematyczny w Journal of Agribussines and Rural Development
• Członek Rady Naukowej dyscypliny Ekonomia i Finanse
• Przewodniczący Komisji ds. Nagród dla pracowników
• Członek Komisji ds. oceny pracowników