dr inż. Włodzimierz Kołodziejczak

W latach 2003-2008 inspektor, a następnie kierownik w jednostkach administracji publicznej. Od 2008 roku adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości. Współautor trzech monografii oraz ponad czterdziestu artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Recenzent w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. W swoich badaniach koncentruje się na zagadnieniach związanych z zatrudnieniem, bezrobociem i wykorzystaniem zasobów pracy w gospodarce narodowej oraz na problemach rozwoju zrównoważonego.

In the years 2003-2008 an inspector and then a manager in public administration units. Since 2008, assistant professor at the Department of Finance and Accounting. Author or co-author of three monographs and over forty scientific articles and chapters in monographs. Reviewer in national and foreign scientific journals. In his research, he focuses on issues related to employment, unemployment and the use of labour resources in the national economy, as well as the problems of sustainable development.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: rynek pracy, zasoby pracy, aktywność ekonomiczna ludności, obszary wiejskie, rozwój zrównoważony.

Prowadzone przedmioty: 

• Finanse
• Finanse publiczne
• Zamówienia publiczne dla przedsiębiorstw agrobiznesu
• Technologie informacyjne

Wybrane publikacje: 

Artykuły i rozdziały w monografiach
• Kolodziejczak. W. (2020). Employment and gross value added in agriculture versus other sectors of the European Union economy. Sustainability., vol. 12, iss. 14, art. 5518. DOI: 10.3390/su12145518
• Kolodziejczak. W. (2020). Hidden unemployment in Polish agriculture in 2005-2018 - a simulation of the scale of the problem. Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ., t. 22, z. 1, s. 170-180, DOI: 10.5604/01.3001.0013.7909
• Kołodziejczak W. (2018): Estimation of the equilibrium unemployment level as a tool for assessing the rural population's occupational situation: an example of Poland. 10th Economics and Finance Conference: Rome, 10-13 September 2018, Proceedings of the Economics and Finance Conference, ISSN 2336-6044
• Kołodziejczak W. (2018): Labour force in Polish rural areas after Poland's accession to the European Union. Economic Science for Rural Development 2018 : 19th International Scientific Conference, 9-11 May 2018, Jelgava, Latvia. Economic Science for Rural Development, 1691-3078; no. 47. ISSN: 1691-3078, ISBN: 978-9984-48-292-7
• Kołodziejczak W. (2018): Decomposition of unemployment in rural population on the basis of main sources of income in 2002-2009 and 2016. Proceedings of the 2018 International Scientific Conference "Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy". Warsaw, 7-8 June 2018. no. 2. ISBN: 978-83-7583-803-9
• Kołodziejczak W. (2018): Occupational situation of the rural farming and landless population in Poland in 2002-2016, Zesz. Nauk. SGGW Wars., Probl. Rol. Świat., t. 18 (33), z. 2, s. 156-165, p-ISSN: 2081-6960 e-ISSN: 2544-0659
• Kołodziejczak W. (2018): Criteria used in the LFS to identify the population's economic activity status vs. the respondents subjective views: implications for unemployment research. Econometrics, vol. 22, no. 3, s. 99-113, p-ISSN: 1507-3866 e-ISSN: 2449-9994
• Kołodziejczak W. (2018): An attempt to assess the scale of hidden unemployment in Polish agriculture in 2017, J. Agribus. Rural Dev. - 2018, 4 (50), s. 395-40,1p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
• Kołodziejczak W. (2018). Reduction of employment as the way to balance production processes in the Polish agriculture. Agrarian perspectives XXVII. Food Safety - Food Security : Proceedings of the 27th International Scientific Conference, September 19 - 20, 2018 Prague, Czech Republic
• Kołodziejczak W. (2018): Zatrudnienie i wartość dodana brutto w sektorach gospodarki państw Unii Europejskiej w latach 2002 i 2016, Zesz. Nauk. SGGW Wars., Probl. Rol. Świat. - 2018, t. 18 (33), z. 4, s. 270-283, p-ISSN: 2081-6960 e-ISSN: 2544-0659
 • Kołodziejczak W. (2016): Zasoby pracy w Polsce ogółem i na wsi wobec przemian gospodarczych oraz trendów demograficznych, Zesz. Nauk. SGGW Wars., Probl. Rol. Świat. - 2016, t. 16 (31), z. 3, s. 199-211, p-ISSN: 2081-6960
• Kołodziejczak W. (2016): Nadwyżka zatrudnienia w polskim rolnictwie - projekcja na tle państw Unii Europejskiej, Zesz. Nauk. SGGW Wars., Probl. Rol. Świat., t. 16 (31), z. 1, s. 129-141, p-ISSN: 2081-6960
• Kołodziejczak W. (2016): Hidden unemployment in polish agriculture in 1995-2015, J. Agribus. Rural Dev., 4 (42), s. 545-556, p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
• Kołodziejczak W. Wysocki F. (2016): Wielomianowa analiza logitowa w badaniach aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej, Wieś i Rol., nr 2 (171), s. 11-39, p-ISSN: 0137-1673
• Kołodziejczak W. Wysocki F. (2016): Metoda przepływów na rynku pracy (IOA) i wielowymiarowa analiza logitowa w badaniach aktywności ekonomicznej ludności, Metody Ilościowe Bad. Ekon., vol. 17, no. 1, s. 42-50, p-ISSN: 2082-792X

Monografie i raporty z badań
• Kołodziejczak W., Wysocki F. Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce. Wyd. UP Poznań ISBN: 978-83-7160-751-6
• Pawlak K., Standar A., Kołodziejczak M., Kołodziejczak W. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie wielkopolskim. Raport z badania 2015. Wyd. UP w Poznaniu. ISBN: 978-83-7160-840-7
• Wysocki F., Kołodziejczak W. (2007): Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce. Wyd. AR Poznań; ISBN: 978-83-7160-489-8

Funkcje i stanowiska: 

• Adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości
• Członek Rektorskiej Komisji ds. Informatyki
• Członek Wydziałowej Komisji ds. Nagród
• Członek Wydziałowego Zespołu ds. Promocji
• Członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
• Administrator serwisu internetowego Wydziału Ekonomicznego