prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak

Pok. 507 , V piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 61 846 6100
E-mail: czubak@up.poznan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0826-8461

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskał w 2014 roku w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych, 25 ekspertyz naukowych (m.in. dla UMWW, MRiRW, FAPA, IERiGŻ-PIB, Bols Sp. z o.o., Syngenta Crop Protection). Kierownik dwóch grantów naukowych. Uczestnik niemal 200 konferencji i seminariów naukowych, autor kilkunastu referatów. Organizator i uczestnik wyjazdów studyjnych. Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Wykładowca w Czech University of Life Sciences. Założyciel i opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Agrobiznesu. Promotor 70 prac licencjackich i 50 prac magisterskich.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: ekonomika rolnictwa, polityka rolna, inwestycje, integracja europejska, wspólna polityka rolna UE, ewaluacja unijnych programów wsparcia rolnictwa, fundusze UE dla rolnictwa i obszarów wiejskich, finanse Unii Europejskiej, rachunkowość rolna FADN, ekonomika i finansowanie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego.

 

Prowadzone przedmioty: 

• World Economy&Agriculture
• Agri-food policy
• Finance of the EU

Ekonomia integracji europejskiej
Polityka rolno – żywnościowa
Fundusze unijne dla rolnictwa i obszarów wiejskich
Ekonomika i finansowanie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Introduction to political economy and economic policy

Wybrane publikacje: 

• Czubak W., Pawłowski K. (2020): Sustainable Economic Development of Farms in Central and Eastern European Countries Driven by Pro-investment Mechanisms of the Common Agricultural Policy. Agriculture, MDPI, vol. 10(4), pages 1-19.
• Czubak W., Pawłowski K., Wiza P., Arion F. (2019): Polish and Romanian dairy farms using EU investment support: a comparative study. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists; Vol 21, no 4, pp. 64-75, e-ISSN 2450-7296 (new 2657-7828).
• Szalaty N., Czubak W. (2018): Agriculture in the southwest functional area of Wielkopolskie Voivodship. Kwartalnik Naukowy INTERCATHEDRA, Wyd. UP Poznań, nr 37/4, str. 389–396.
• Pawłowski K., Czubak W. (2018): Identyfikacja sposobów implementacji II filaru WPR w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nr 124, str. 109–123, DOI 10.22630/EIOGZ.2018.124.33.
•  Bajan B., Czubak W. (2018): Korzyści płynące z integracji poziomej w polskim rolnictwie na przykładzie grup producentów rolnych. Wieś i Rolnictwo, Nr 3 (180), IRWiR PAN; Warszawa, str. 229-241, ISSN 0137-1673.
• Pawłowski K., Czubak W. (2018): The role of pro-investment mechanisms of the common agricultural policy in asset reproduction of farms in Central And Eastern Europe. Proceedings of the International Scientific Conference: Economic sciences for agribusiness and rural economy. Warsaw University of Life Sciences Press, Nr 3, str. 103-111, Warszawa; ISBN 978-83-7583-905-0; ISSN 2658-1930, eISSN 2658-1965, DOI: 10.22630/ESARE.2019.3.
• Czubak W., Bajan B., Cieślak P. (2017): Płatności bezpośrednie dla rolnictwa w Polsce w warunkach pozostawania poza strefą euro; Polityki Europejskie, Finanse i Marketing Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr 17 (66), str. 45-53.
• Czubak W., Konieczny P. (2016): The economic situation of organic farms (in relation to conventional farms) in Poland, Agrarian perspectives XXV - Elobal and European challenges for food production, agribusiness and the rural economy, Wyd. Czech University of Life Sciences Prague; str. 67-76; ISBN 978-80-213-2670-5; ISSN 2464-4781 (Online - https://ap.pef.czu.cz/cs/r-12193-conference-proceedings).
• Czubak W. (2016): Zmiany sytuacji ekonomiczno-produkcyjnej gospodarstw wdrażających program rolnośrodowiskowy w Polsce [w:] Subsydia a ekonomika, finanse i dochody gospodarstw rolniczych (2) (red. nauk.) Góral J.; str. 9-31, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Program Wieloletni 2015-2019 Rolnictwo polskie i UE 2020+ wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje, Warszawa.
• Kubot A., Czubak W. (2016): Perspektywa wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie w ocenie rolników, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2(40), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, str. 335–344 DOI: 10.17306/JARD.2016.37 (www.jard.edu.pl/tom40/zeszyt2/art_37_pl.pdf), ISSN 1899-5241.
• Czubak W., Bajan B. (2016): The impact of RDP 2007–2013 on integration of Polish agricultural producers based on the action “Agricultural producer groups”, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 3(41), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, str. 283-292 DOI: 10.17306/JARD.2016.55 (http://www.jard.edu.pl/volume41/issue3/abstract-770.html), ISSN 1899-5241.

Projekty badawcze: 

•  Funkcjonowanie, skuteczność i efekty wybranych instrumentów WPR w Polsce. 2008.10.22-2011.04.21; Projekt badawczy własny MNiSW  Nr N N112 044635 - kierownik grantu.
•  Makro, mezo i mikroekonomiczna efektywność wspierania inwestycji w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej. 2011.12.01-2014.05.31. Projekt badawczy własny NCN Nr 2011/01/B/HS4/00654- kierownik grantu.
Gospodarka żywnościowa w aspekcie integracji  z UE (zróżnicowanie regionalne i próba prognozy przemian). 2000-2002 r. Projekt badawczy KBN 5 P06J 01 118 - wykonawca grantu.
Optymalizacja alokacji środków strukturalnych przeznaczonych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. 2010-2012 r.  Projekt badawczy własny Nr N N112 302838 - główny wykonawca grantu.
Kondycja finansowa gospodarstw rolnych, a perspektywa wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie na przykładzie gospodarstw indywidualnych powiatu kępińskiego. Diamentowy Grant finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: - Opiekun naukowy; 25.08.2014 – 24.11.2015.
•  Integracja ogniw wielkopolskiego agrobiznesu oraz jego otoczenia. Projekt badawczo-dydaktyczny w ramach: Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Planie Operacyjnym na lata 2018-2019 - Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich; Działanie 5 - Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”; 01.08.2019-31.10.2019, kierownik projektu.

Funkcje i stanowiska: 

• Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
• Członek Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w kadencji 2017-2020
• Członek Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w kadencji 2020-2024
• Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Nagród (od 2020 roku)
• Członek Zespołu do opracowania strategii UPP
• Członek zespołu ds. przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pt.: „Ocena ex ante Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027”; Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Konsorcjum w składzie: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ECORYS Polska Sp. z o.o., Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
• Członek European Sustainable Agriculture Dialogue – Poland (Polskiej Platformy Dialogu nt. Zrównoważonego Rolnictwa); Platforma założona przez Institute for European Environmental Policy, koordynowana przez IERiGŻ-PIB
• Koordynator wydziałowy Programu: Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. w latach 2013-2014
• Pełnomocnik Dziekana WE-S w realizacji projektu Studiujesz-praktykuj. Program stażowy dla studentów WES na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (nr projektu: POWER.03.01.00-00-S233/15)
• Pełnomocnik Dziekana WE-S ds. staży w realizacji projektu Studiujesz-praktykuj II. Program stażowy dla studentów WES na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (nr projektu: POWER.03.01.00-00-S023/17, okres realizacji: 01.11.2018-31.10.2020)
• Członek kapituły Ogólnopolskiego Konkursu ZOSTAŃ EKONOMISTĄ, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny
• Członek Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, kadencji 2017-2021
• Członek zespołu współpracy Wydziału Ekonomicznego UPP z interesariuszami
• Członek Zespołu ds. Strategii Rozwoju Wydziału Ekonomiczno-Społecznego na lata 2017-2020
• Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Kadr Naukowych Wydziału Ekonomiczno-społecznego 2016-2019
• Członek Kapituły Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (od 2016 roku; decyzja Zarządu Województwa Wielkopolskiego)
• Członek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w latach 2014-2017 – z powołania JM Rektora UPP (Zarządzenie nr 131/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dn. 25 listopada 2016 roku)
• Członek Wojewódzkiej Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim; Departament Programów  Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (od 2015 r.)
• Członek Zespołu wspierającego prace w zakresie przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020 i opracowania propozycji Polski dotyczących tej polityki po roku 2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa (Zarządzenie Nr 4 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2016 r.)
• Członek zespołu ds.: „Oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”; Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• Przewodniczący Kierunkowego Zespołu ds Jakości Kształcenia dla kierunku Ekonomia (2014-2017)