prof. dr hab. Walenty Poczta

Pok. 512A , V piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618487114
E-mail: poczta@up.poznan.pl
ORCID: 0000-0002-7592-7412
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Walenty_Poczta
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=cMyufZAAAAAJ&hl=pl

Prof. dr hab. nauk ekonomicznych. Zainteresowania naukowe: ekonomia rolnictwa i gospodarki żywnościowej, ekonomia integracji europejskiej, ekonomia regionalna, polityka gospodarcza, polityka rolna, międzynarodowy handel rolny, finansowanie rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich. Uczestniczył w realizacji ponad 20 projektów badawczych KBN, MNiSW i NCN oraz innych instytucji (w tym międzynarodowych), a w 8 spośród nich pełnił funkcję kierownika. Autor i współautor ponad 400 pozycji, w tym około 250 oryginalnych prac twórczych. Odbył liczne staże zagraniczne i wyjazdy studyjne (kilkadziesiąt wyjazdów, łącznie około 2 lata), w tym m.in roczny staż GTZ na Uniwersytecie Hohenheim w Stuttgarcie, 2 miesięczny staż Tempus w Szkole Wyższej Weihenstephan, 3 miesięczny staż GO-West na Uniwersytecie Hohenheim w Stuttgarcie, staż DAAD na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Promotor ponad 250 prac magisterskich i 21 ukończonych rozpraw doktorskich. Członek licznych gremiów naukowych oraz doradczych. Autor i współautor ponad 50 ekspertyz dla instytucji rządowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych.

Full professor, Dean of the Faculty of Economics at the Poznan University of Life Sciences. His research interests include agricultural and food economics, economics of European integration, regional economics, agricultural policy, international agricultural trade, financing of the agri-food sector and rural areas. He is an author of over 400 publications, a member of numerous scientific councils and an expert of government institutions.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: ekonomia integracji europejskiej, ekonomia rolna i ekonomika gospodarki żywnościowej, ekonomia rozwoju regionalnego, ekonomia rozwoju obszarów wiejskich, międzynarodowy handel rolny, polityka ekonomiczna, polityka regionalna, polityka rolna, wspólna polityka rolna UE, finansowanie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Prowadzone przedmioty: 

• Polityka gospodarcza
• Ekonomia integracji europejskiej
• Wspólna Polityka Rolna UE
• Seminaria na studiach doktoranckich
• Seminaria na studiach magisterskich
• Seminaria na studiach podyplomowych

Wybrane publikacje: 

Artykuły:
Kosmaczewska J, Poczta W. (red.) (2021): Tourism and Socio-Economic Transformation of Rural Areas, Routledge, https://doi.org/10.4324/9781003121176, p. 384.
Stępień S., Czyżewski B., Sapa A., Borychowski M., Poczta W., Poczta-Wajda A. (2021): Eco-efficiency of small-scale farming in Poland and its institutional drivers. J. Clean. Prod. - 2021, vol. 279, art. no. 123721.
Bajan  B., Mrówczyńska-Kamińska, A., Poczta, W. (2020): Economic Energy Efficiency of Food Production Systems. Energies, 13(21), 5826.
Pawlak K., Poczta W. (2020): Agricultural Resources and their Productivity: A Transatlantic Perspective. European Research Studies Journal, Special Issue 1, s. 18-49.
Poczta W., Średzińska J, Chenczke M. (2020): Economic situation of dairy farms in identified clusters of European Union countries. Agriculture-Basel. 2020, vol. 10, iss. 4, art. no. 92.
Kiryluk-Dryjska E., Beba P., Poczta W. (2020): Local determinants of the Common Agricultural Policy rural development funds' distribution in Poland and their spatial implications. J. Rural Stud. - 2020, vol. 74, s. 201-209.
Pawlak K., Poczta W. (2020): Konkurencyjność rolnictwa polskiego w kontekście globalizacji i integracji gospodarczej - potencjał i pozycja konkurencyjna, Zag. Ekon. Rol. 4 (365),
Siemiński P., Hadyński J., Poczta W. (2020): Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich i miejskich w Polsce. Annals PAAAE, XXII (1), str. 300-311.
Poczta W. (2020): Przemiany w rolnictwie polskim w okresie transformacji ustrojowej i akcesji Polski do UE. Wieś i Rolnictwo 2 (187).
Baer-Nawrocka A., Kiryluk-Dryjska E., Poczta W. (2018): Przewidywanie kierunków zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej– podejście zintegrowane. Ekonomista 6/2018, Wyd. PTE , ISSN 0013-3205, s. 664-681.
Baer-Nawrocka A., Poczta W. (2018): Die Veränderungen in der polnischen Landwirtschaft – eine langfristige Analyse. Berichte uber Landwirtschaft, Band 96, Heft 1, ISSN 2196-5099, p.1-25.
Poczta W., Sadowski A., 2018, Bezpieczeństwo żywnościowe i oddziaływanie środowiskowe rolnictwa w europejskich krajach transformacji ustrojowej. Wieś i Rolnictwo 2 (179), 0137-1673, s. 133-150.
Sadowski A. , Poczta W. , Beba P. , Szuba-Barańska E.  (2016): Zróżnicowanie produktywności modeli gospodarstw rolnych w UE, Wieś i Rolnictwo nr 1 (170), s. 127-138.
Szuba E., Poczta W. (2014): Efekty integracji Polski z Unią Europejską w sektorze rolnym (w:) Polska w Unii Europejskiej i Globalnej Gospodarce (red.) Gorynia M., Rudolf S., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, ISBN 978-83-88700-77-4, s. 316-327.
Poczta W. (2014): Wspólna waluta euro – potencjalne skutki jej wprowadzenia dla rolnictwa w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 360 (2014), s. 37-46.
Mrówczyńska-Kamińska A., Poczta W. (2013): Erzeugung und Verteilung der Produkte des Agrarsektors und der Lebensmittelindustrie vor dem Hintergrund ihrer Verbindungen mit der Volkswirtschaft (vergleichende Analyse des Agrar- und Lebensmittelsektors in Polen und Deutschland), Berichte über Landwirtschaft nr 91 (1), ss. 27.
Poczta W., Pawlak K., Czubak W. (2012): Produktions- und Einkommenssituation im landwirtschaftlichen Sektor Polens nach dem Beitritt zur Europäischen Union, Berichte über Landwirtschaft nr 90 (1), s. 133-158.
Poczta W., Pawlak K. (2011): Potenzielle Wettbewerbsfächigkeit und Konkurrenzposition des polnischen Landwirtschaftssektors auf dem Europäischen Binnenmarkt, Berichte über Landwirtschaft nr 89 (1), s. 134-169.
Poczta W. (2010): Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych w Polsce po akcesji do UE i jej determinanty jako przesłanka rozwoju rolnictwa, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G: Ekonomika Rolnictwa Tom 97 -Zeszyt 3, s. 205-217.
Poczta W. (2010): Potencjał i pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-żywnościowego na rynku europejskim, Postępy Nauk Rolniczych nr 2/2010, s. 35-56.
Poczta W. (2010): Gospodarstwa osób prawnych w rolnictwie Unii Europejskiej w świetle realizacji idei rozwoju rolnictwa zrównoważonego i europejskiego modelu  rolnictwa, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nr 150, s. 363-384.
Pawlak K., Poczta W. (2010): World agricultural trade liberalisation and growth prospects of Polish foreign trade in agri-food products, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Dodatek do zeszytu 1/2010, s. 140-155.
Poczta W. (2010): Wspólna Polityka rolna UE po 2013 roku – uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa, Wieś i rolnictwo nr 3(148), s. 38-55.
Pawlak K., Poczta W. (2010): Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji Polski do UE jako przesłanka jego konkurencyjności, Wieś i rolnictwo nr 1(146), s. 21-47.
Poczta W., Czubak W., Pawlak K. (2009): Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4(321), s. 40-52.
Poczta W., Pawlak K. (2008): Liberalizacja światowego handlu rolnego a możliwości rozwoju polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 3, s.3-18.
Poczta W. (2008): Wpływ integracji z Unią Europejską na sytuację ekonomiczną sektora rolnego w latach 2004-2006, Wieś i Rolnictwo 1, s. 19-33.
Poczta W., Kiryluk E. (2005): Preferencje rolników a podział środków Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Próba optymalizacji. Wieś i Rolnictwo nr 3, s. 95-103.
Poczta W., Czerwińska-Kayzer D. (2002): Typologia gospodarstw rolnych według skłonności do realizacji inwestycji oraz korzystania z kredytów preferencyjnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2-3, s. 37-46.
Poczta W., Czerwińska-Kayzer D. (2001): Kredyt preferencyjny jako instrument przemian strukturalnych w rolnictwie, Wieś i Rolnictwo,  PAN  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa nr 3.s.100-113.
Poczta W., Czerwińska-Kayzer D., (2001): Skłonność do inwestowania w gospodarstwach indywidualnych przy wykorzystaniu kredytów preferencyjnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4-5, s. 34-46.
Poczta W., Wysocki F. (2000): Structural Changes of Polish Agriculture until the Year 2010. An Attempt at Future Forecast. W: Von der Emanzipation zum Integration. Oesterreichische Gesellschaft fuer Mitteleuropaeische Studien. Wyd. Humaniora. Wien - Poznań, s. 239-250.
Poczta W., Wysocki F. (2000): Ceny i relacje cenowe jako miara zrównoważonego rozwoju ekonomicznego rolnictwa (na przykładzie Polski i wybranych krajów UE), Roczniki Naukowe SERiA. Tom II, Zeszyt 4. Warszawa-Poznań-Zamość, s. 253-262.
Poczta W. (1999): Produkcja rolna w Polsce - jej wolumen, tempo wzrostu i efektywność wytwarzania na tle rolnictwa UE. Postępy nauk rolniczych nr 3, s.45-54.
Poczta W. (1994): Produkcja rolna i efektywność wytwarzania w rolnictwie polskim i w krajach EWG. Zagadnienia ekonomiki rolnej, nr 4-5 1994, s. 99-120.
Poczta W. (1994): Zasoby produkcyjne i struktura rolnictwa polskiego w porównaniu do krajów EWG. Zagadnienia ekonomiki rolnej, nr 1/2, s. 57-80.
Poczta W. (1992): Gruppenbetriebe in der polnischen Landwirtschaft (Zespoły rolników w rolnictwie polskim). Agrarwirtschaft 8/9, s. 256-262.
Poczta W. (1992): Produkcyjność ziemi i pracy w rolnictwie polskim w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Ekonomista 5-6, s. 791-797.

Monografie, redakcje i rozdziały w monografiach:
Poczta W. (2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012); Baer-Nawrocka A., Poczta W.   (2014, 2016, 2018, 2020): Rozdział dotyczący rolnictwa (w:) Raport o stanie wsi, Polska wieś. FDPA, Wyd. nauk. Scholar (od 2010 r.), Warszawa. Red. Wilkin J. (wszystkie wydania), Nurzyńska I. (2000-2018), Hałasiewicz A. (2020).
Poczta W., Rowiński J. (red.) (2019): Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej. Wyd. CeDeWu Warszawa,  ISBN: 978-83-8102-311-5, s. 83-140, s. 391.
Poczta W., Pepliński B, Sadowski A., Czubak W. (2017): Wpływ planowanej kopalni Oczkowice na ekonomiczny, produkcyjny i społeczny potencjał rolnictwa i jego otoczenia na Południowo-Zachodni Obszar Funkcjonalny województwa wielkopolskiego, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s.250.
Poczta W. (2015): Możliwości trwałego i zrównoważonego rozwoju rolnictwa – refleksje na tle Deklaracji Warszawskiej [W:] Ekonomia jest piękna? (red.) Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska, ISBN 978-83-7383-754-6, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 423-438, Warszawa.
Sadowski A., Baer-Nawrocka A., Poczta W. (2013): Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, ISBN: 978-83-7027-539-6., ss. 254.
Pawlak K., Poczta W. (2011): Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN 978-83-208-1946-5.
Poczta W. (2003): Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wyd. AR w Poznaniu ss. 152.
Poczta W., Wysocki F. (red.) (2002): Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Wyd. AR w Poznaniu ss. 535.
Poczta W. (1994): Rolnictwo polskie a rolnictwo EWG (studium komparatywne). Seria: Rozprawy naukowe, zeszyt 247. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu. ss. 239.

Projekty badawcze: 

• Polski sektor rolno-żywnościowy w warunkach implementacji Umowy o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowym i Inwestycyjnym (TTIP) – nr 2015/17/B/HS4/00262, Narodowe Centrum Nauki, 15.02.2016-14.02.2021, wykonawca projektu.
• Rola i zadania kluczowych partnerów systemu wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS), projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 2020, kierownik projektu.
• Rozwój agrobiznesu państw Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, nr 2014/13/N/HS4/03617, Narodowe Centrum Nauki, 18.02.2015 – 17.02.2019, wykonawca projektu.
• Czynniki kształtujące sytuację finansową gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej - nr 2012/05/B/HS4/04134,  Narodowe Centrum Nauki, 12.03.2013 – 11.03.2019, wykonawca projektu.
• Europejskie Forum Rolnicze. Ministry of Science and Higher Education (Warsaw) 2018-01-15 to 2018-06-15. GRANT_NUMBER: 1029/P-DUN/2018, kierownik projektu.
• Wpływ planowanej kopalni Oczkowice na ekonomiczny, produkcyjny i społeczny potencjał rolnictwa i jego otoczenia na obszarze funkcjonalnym intensywnego rolnictwa. Czas trwania 01.02.2017-30.06.2017.  Zrealizowany na zlecenie Stowarzyszenia „Przedsiębiorczość dla ekologii”, kierownik projektu.
• Alokacja i absorpcja wsparcia finansowego dla sektora rolnego krajów EŚiW – rezultaty i oczekiwania. (27.05.2011 – 26.05.2015), nr N N112 388640, Narodowe Centrum Nauki, wykonawca projektu.
• Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej (pozycjonowanie i typologie w ujęciu ex post i ex ante) - wnioski dla Polski. (1.12.2011 – 30.11.2014). Narodowe Centrum Nauki 2011/01/D/HS4/03830, wykonawca projektu.
• Możliwości rozwojowe gospodarstw rolnych w Polsce w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej do 2020 r. (27.05.2011 –26.05.2013), nr N N112 396040, Narodowe Centrum Nauki, wykonawca projektu.
• Rola usług w sektorze rolnym w krajach Unii Europejskiej (27.05.2011 –26.05.2013), nr N N112 388740, Narodowe Centrum Nauki, wykonawca projektu.
• Regionalne zróżnicowanie przemian struktury rolnictwa w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, nr 2011/01/N/HS4/06135,  Narodowe Centrum Nauki, 13.12.2011 – 12.06.2013, wykonawca projektu.
• Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w regionie (na przykładzie województwa wielkopolskiego), Narodowe Centrum Nauki, 2011-06-13 to 2012-06-12, wykonawca projektu.
• Renta położenia jako determinanta rozwoju społeczno – gospodarczego obszarów wiejskich (31.05.2010 – 30.11.2012), nr N N114 211838, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykonawca projektu.
Znaczenie i ewolucja agrobiznesu jako subsystemu gospodarki narodowej w krajach Unii Europejskiej. Projekt badawczy MNiSW nr N N112 168336, 2009/2011 , wykonawca projektu.
• Funkcjonowanie, skuteczność i efekty wybranych instrumentów WPR w Polsce. Projekt badawczy MNiSW Nr N N112 044635, 2009/2011, wykonawca projektu.
• Adaptacja sektora rolnego krajów Europy Środkowej i Wschodniej w procesie integracji z Unią Europejską. Projekt badawczy MNiSW nr N N112 210735,  2009/2011, kierownik projektu.
• Badania konkurencyjności międzynarodowej sektora rolno-spożywczego i prognozowanie rozwoju wymiany handlowej z wykorzystaniem modelu równowagi ogólnej Global Trade Analysis Project”. Projekt badawczy MNiSW nr N N112 039835, 2008-2011, wykonawca projektu.
• Zróżnicowanie sytuacji finansowej gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt badawczy MNiSW, N112 210935, 2008/2010, kierownik projektu.
• Kwantyfikacja i ocena alokacji środków strukturalnych UE przeznaczonych na rozwój rolnictwa w Polsce. Projekt MNiSW nr N112 044 32/3339, 2006/2007, kierownik projektu.
• Komparative Analyse des Transformationsprozesses in den Agrarsektoren ausgewaehlter Staaten Mittel- und Osteuropas”(Analiza porównawcza procesów transformacji w sektorze rolnym w wybranych krajach Europy Środkowo-wschodniej) Międzynarodowy projekt badawczy koordynowany przez Uniwersytet Humboldta w Berlinie (Finansowany przez Fundację Volkswagena) (1997-1999 r.), wykonawca projektu.
• Mechanizm cenowy jako determinanta ryzyka produkcyjnego na rynku rolnym i żywnościowym - możliwości sterowania ryzykiem, uwarunkowania i instrumenty marketingowe, projekt badawczy KBN 1H02D01815, wykonawca projektu.
• Programowanie rozwoju sektora rolnego Polski w warunkach nowego ładu społeczno-gospodarczego oraz akcesji do Unii Europejskiej, projekt badawczy KBN 5P06J029 13, wykonawca projektu.
• Uwarunkowania procesu przekształceń struktury agrarnej w Polsce, projekt badawczy KBN 5P06J/00812, wykonawca projektu.
• Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w  Polsce
, projekt badawczy KBN P04E02908, wykonawca projektu.
• Gospodarka żywnościowa w aspekcie integracji  z UE (zróżnicowanie regionalne i próba prognozy przemian), projekt badawczy KBN 5P06J01118, kierownik projektu.
• Kooperative Unternehmensformen als Instrument der Modernisierung und struktu­rellen Entwicklung der polnischen Landwirtschaft (Grupowe formy gospodarowania jako instrument modernizacji i rozwoju strukturalnego polskiego rolnictwa)”, w ramach, którego zrealizowano dwa zadania badawcze: „Gruppenlandwirtschaft in Frankreich, Arbeitsergebnisse der GAEC und Möglichkeiten der Nutzung dieser Erfahrungen in der polnischen Landwirtschaft (Grupowe formy rolnictwa we Francji, wyniki działania gospodarstw grupowych „GAEC” i możliwości wykorzystania ich doświadczeń w rolnictwie polskim)” oraz „Regionale Strukturanalyse der polnischen Landwirtschaft im Hinblick auf ihre Modernisie­rung (Regionalna analiza struktury polskiego rolnictwa w aspekcie jego modernizacji) Międzynarodowy tematu badawczy koordynowany przez Uniwersytet Hohenheim w Stuttgarcie (finansowany przez Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) (1990-1992 r.), wykonawca projektu.

Funkcje i stanowiska: 

Pełnione funkcje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu:
• 
Prodziekan Wydziału Rolniczego ds. Nauki (1999-2005)
• Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego ds. Nauki (2007-2012)
• Członek Senatu Uniwersytetu (2008 -2020)

Aktualnie:
• Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego/Ekonomicznego (od 2012 roku)
• Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie (od 2007 roku)
• Członek Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse (od 2019 roku)
• Członek Komisji Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse (od 2019 roku)
• Kierownik Studium Podyplomowego Integracja Europejska – Agrobiznes i Obszary Wiejskie (od 2000 roku)
• Kierownik Studium Podyplomowego Działalność Rolnicza w warunkach WPR (od 2005 roku)
• Kierownik Studium Podyplomowego Ubezpieczenia i likwidacja szkód w rolnictwie (od 2019 roku)

Pełnione funkcje na rzecz nauki poza Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu:
• członek założyciel Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (w 1993 roku); w Stowarzyszeniu  w latach 1994-1995 pełnił funkcję v-ce prezesa, a w latach 1999-2007 członka Zarządu – skarbnika Stowarzyszenia,
• od 1993 roku wybrany w skład Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN (KER PAN) i kolejno wybierany członkiem Komitetu do 2010 roku, a następnie do Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN (KERiROW PAN) do 2015 roku, czyli do końca istnienia Komitetu, w latach 2003-2010 wiceprzewodniczący KER PAN, a w latach 2011-2015, tj. do końca istnienia Komitetu wiceprzewodniczący KERiROW,

Aktualnie:
• od roku 2009 do kadencji 2018-2021 nieprzerwanie członek Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie (w latach 2011-2015 zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN),
• od roku 2008 członek Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (kadencje 2008-2010, 2011-2015, 2015-2017 i 2017-2021),
• od roku 2015 Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
• od roku 2011 (kadencje 2011-2015 i 2015-2019, 2020-2023) członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN,
• w kadencji 2020-2023 zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.

Pełnione funkcje doradcze i eksperckie:
• 
1993-1997 - ekspert Senatu RP w zakresie problematyki integracji Polski z UE,
• 1999-2000 - doradca Prezesa AWRSP,
• 2000-2001 - Osobisty Doradca Pełnomocnika Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w UE ministra Jana Kułakowskiego,
• 1999-2005 - członek Zespołu Konsultantów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do Spraw Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,
• od 1994 roku w całym okresie przedakcesyjnym i w pierwszych latach po akcesji Polski do UE ekspert Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej,
• członek Zespołu opracowującego „Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020”,
• przewodniczenie Zespołowi opracowującemu „Strategię Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego do roku 2020”,
• 2009-2013 - członek Zespołu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. opracowania koncepcji i propozycji warunków oraz zasad Wspólnej Polityki Rolnej UE po roku 2013,
• 2010-2015 - członek Zespołu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspierającego prace w zakresie wdrożenia instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013,
• 2015-2020 - członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (Sekcja Wieś, Rolnictwo).

Aktualnie:
• od 2016 roku członek Zespołu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspierającego prace w zakresie przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020.
 od 2016 roku członek Zespołu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. opracowania propozycji Polski dotyczących WPR po roku 2020.  
• od roku 2012 członek Rady Programowej Fundacji  Europejski Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Członkostwo w radach naukowych (programowych) lub zespołach redakcyjnych czasopism naukowych:
• 
1996-2001 - członek Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Naukowych Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,
• 2007-2016 - członek Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Redaktor Wydziału Ekonomiczno-Społecznego,
• 2007-2016 - redaktor naczelny kwartalnika “Journal of Agribusiness and Rural Development”.

Aktualnie:
• przewodniczący Rady Naukowej kwartalnika “Journal of Agribusiness and Rural Development”,
• członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika “Intercathedra”,
• członek Rady Programowej kwartalnika „Wieś i Rolnictwo”,
• członek Rady Redakcyjnej „Roczników Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”,
• członek Rady Programowej „Zagadnień Doradztwa Rolniczego”,
• członek Rady Naukowej Zeszytów Naukowych SGGW „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”,
• członek Rady Programowej „Journal of Digital Political Economy”.

Pozostałe informacje: 

Kształcenie kadr naukowych:
• promotor w 21 zakończonych przewodach doktorskich (spośród których 8 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego),
• promotor w 2 otwartych przewodach doktorskich,
• recenzent 30 rozpraw doktorskich,
• autor 8 recenzji wydawniczych rozpraw habilitacyjnych,
• recenzent w 19 przewodach/postępowaniach habilitacyjnych,
• opracowanie 3 opinii w postępowaniach habilitacyjnych jako członek komisji,
• 11 opinii w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora,
• 3 recenzje w postępowaniu o tytuł doktora honoris causa.

Odznaczenia:
W 2014 roku „za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej na rzecz rozwoju rolnictwa i polskiej wsi” odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.