dr Sylwia Kierczyńska

Pok. 805 , VIII piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618487129
E-mail: sylwia.kierczynska@up.poznan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1122-1506

Ekonomistka, wykładowczyni, badaczka, w pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się ekonomiką i organizacją branży ogrodniczej w Polsce oraz teorią i zastosowaniem rachunku kosztów w agrobiznesie. Stopień naukowy doktora uzyskała na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Rozwijała swoje kwalifikacje, uczestnicząc w: Szkoleniu dla nauczycieli akademickich nt. ekonomiki i zarządzania w agrobiznesie na University of Minnesota w USA; Międzynarodowym Kursie nt. rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich „International Course on Enterprises in Agriculture” w CINADCO w Israelu, studiach podyplomowych: „Wieś i rolnictwo w procesie integracji z Unią Europejską” na Akademii Rolniczej w Poznaniu; dwusemestralnych Studiach Podyplomowych Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Posługuje się językiem angielskim.

Economist, lecturer, researcher, in scientific and didactic work deals with the economic aspects of the horticultural industry in Poland and the theory and application of the cost accounting in agribusiness. She obtained her doctorate from the Agricultural Faculty of the University of Agriculture in Poznań. She developed her qualifications by participating in: Training for academic teachers on economics and management in agribusiness at the University of Minnesota in the USA; "International Course on Enterprises in Agriculture" at CINADCO in Israel, postgraduate studies: "Agriculture in the process of integration with the European Union" at the University of Agriculture in Poznań; Postgraduate Studies in Polish and International Accounting Standards at the University of Economics in Poznań. She currently works as an assistant professor at the Faculty of Economics at the University of Life Sciences in Poznań. Speaks English.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: ekonomika gospodarki żywnościowej, rachunek kosztów.

Prowadzone przedmioty: 

• Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej
• Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach agrobiznesu
• Zarządzanie przedsiębiorstwem ogrodniczym
• Seminarium licencjackie

Wybrane publikacje: 

•  Kierczyńska S. (2021): Selected factors and purchase price levels of sour cherries for processing in Poland. Annals PAAAE • 2021 • Vol. XXIII • No. (2): 51-63, DOI: 10.5604/01.3001.0014.8655

• Kierczyńska S. (2019): Relationships between producers and processors in terms of fruit production and prices of fruits for processing in Poland. J. Agribus. Rural Dev., 4(54), 307–317. DOI: 10.17306/J.JARD.2019.01159.
• Kierczyńska S. (2019): Soft fruit payment as an instrument of the US's Common Agricultural Policy and changes in production and purchase prices of raspberries and strawberries in Poland [Płatność do owoców miękkich jako instrument wspólnej polityki rolnej UE a zmiany w uprawach i cenach skupu malin i truskawek w Polsce]. Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ. - 2019, t. 21, z. 4, s. 194-203, DOI: 10.5604/01.3001.0013.5959.
• Kierczyńska S. (2019): Zmiany w produkcji i eksporcie malin i wiśni w krajach Europy Południowej i Wschodniej i ich znaczenie dla produkcji w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW Wars., Probl. Rol. Świat. - 2019, t. 19 (34), z. 2, s. 65-76, DOI: 10.22630/PRS.2019.19.2.24
• Kierczyńska S. (2017): Podaż wiśni na rynku międzynarodowym a ceny skupu wiśni do przetwórstwa w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie: Problemy Rolnictwa Światowego tom 17 (XXXII) z. 3, s. 177-186.
• Kierczyńska S. (2017): Rozwój produkcji owoców w Polsce a ceny skupu owoców do przetwórstwa. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XIX, zeszyt 6, s.118-123.
• Kierczyńska S. (2016): Zmiany w powierzchni upraw i cenach skupu malin i truskawek a płatności z tytułu owoców miękkich w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie: Problemy Rolnictwa Światowego tom 16 (XXXI) z. 2, s. 165-175.
• Kierczyńska S. (2015): Produkcja, eksport i ceny zagęszczonego soku jabłkowego a ceny skupu jabłek do przetwórstwa w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tom 102, zeszyt 4, 74-81.
• Kierczynska S. (2015): Zmiany w uprawach pomidorów do przetwórstwa w Polsce w kontekście mechanizmów Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw Unii Europejskiej. Journal of Agribusines and Rural Development 4(38)2015, 717-723.
• Kierczyńska S. (2014): Ceny owoców miękkich do przetwórstwa a rozwój bazy surowcowej w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tom 101, zeszyt 3, 107-114.
• Kierczyńska S. (2013): Zmiany struktury obszarowej upraw sadowniczych w Polsce oraz koncentracja gruntów pod sadami na przestrzeni lat 2002-2010. Journal of Agribusines and Rural Development 1(27) 2013, 95-105.
• Kierczyńska S. (2013): Apple consumers’ preferences in example of the Poznan University of Life Science students’. Journal of Agribusines and Rural Development 4(30)2013, 83-93.
• Kierczyńska S. (2012): Znaczenie Wspólnej Polityki Rolnej dla producentów owoców i warzyw w Polsce. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 8, s. 241-252.
• Kierczyńska S. (2011): Wielkość produkcji a poziom cen wybranych gatunków owoców do przetwórstwa. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XIII, zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Wrocław, s.201-205.
• Kierczyńska S. (2010): Preferencje w konsumpcji owoców i warzyw na przykładzie studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XII, zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Szczecin, s.171-176.
• Kierczyńska S. (2008): Produkcja warzyw i owoców oraz ich przetwórstwo w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom X, zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Lublin, s.167-170.
• Kierczyńska S. (2007): Przetwórstwo owocowo-warzywne a baza surowcowa w woj. wielkopolskim. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom IX, zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Kraków, s.120-123.
• Kierczyńska S. (2006): Produkcja jabłek w Polsce i perspektywy jej rozwoju po przystąpieniu do Unii Europejskiej. w: Problemy rolnictwa światowego. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej, wyd. SGGW, tom XV 2006, s.36-42.
• Kierczyńska S. (2005): Pozycja Polskich producentów jabłek po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych, Seria B, nr 57, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych XLIII, Bydgoszcz, s.275-280.
• Kierczyńska S., Wawrzyniak J. (2005): Ekonomika produkcji jabłek w różnych typach sadu. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.
• Kierczyńska S., Wawrzyniak J. (2004): The level of apple production costs and the economic effects in the selected orchard management systems. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu – CCCLIX (2004), s. 83-89.
• Kierczyńska S. (2004): Wybrane czynniki a efekty i efektywność produkcji jabłek w wyznaczonych typach sadu. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 3 (300), s. 92-96.

Projekty badawcze: 

• Projekt nr 233/R/04/W "Różne technologie a efekty i efektywność produkcji jabłek", 01.01.1999-31.12.2001, żródło finansowania - KBN-02-badania własne.

Funkcje i stanowiska: 

• Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA)