Prof. UPP dr hab. Rafał Baum

Pok. 823, VIII piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: +48 61 848 71 27
E-mail: rafal.baum@up.poznan.pl
ORCID: 0000-0001-5415-0555
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Rafal_Baum 
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=uMUCOz8AAAAJ

Magister inżynier mechanizacji rolnictwa, doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii (specjalność ekonomika gospodarki żywnościowej). W 2013 r., na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od 2017 roku jest profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest także kierownikiem Katedry Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie oraz prodziekanem ds. studiów Wydziału Ekonomicznego UPP. Specjalizuje się w ekonomii sektora rolno-żywnościowego, ekonomice i organizacji rolnictwa, ekonomii zrównoważonego rozwoju oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem w agrobiznesie. Jest autorem ponad 180 publikacji (głównie artykułów w recenzowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych). Kierownik i wykonawca w 10 krajowych projektach badawczych. Członek zespołu ekspertów naukowych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego (IERiGŻ-PIB) w Warszawie (programy wieloletnie 2011-2014 i 2015-2019).

Engineer, obtained a Master's Degree in agricultural mechanization (in the field of plant fertilization), holds a PhD in Agricultural Sciences (agronomy - specialty in agricultural economics). In 2013 he obtained a Postdoctoral Degree (habilitation) in Economics. Since 2017 he is  Associate Professor at Poznań University of Life Sciences. He is also the head of the Department of Law and Enterprise Management in Agribusiness and vice dean of the Faculty of Economics. He specializes  in agriculture economics, economics of sustainable development, economics and organization of farms and enterprise management in agribusiness. He is the authors of more than 180 publication items (mainly papers published in peer-reviewed national and international journals). Leader and participant in 10 national research projects. Member of of the scientific experts team of the Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute (IERiGŻ-PIB) in Warsaw (Multiannual Programs 2011-2014 and 2015-2019).

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 
 • Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse.
 • Specjalności naukowe: zarządzanie (strategiczne, holistyczne, zasobami ludzkimi), ekonomika i organizacja rolnictwa, ekonomia sektora rolno-żywnościowego, ekonomia zrównoważonego rozwoju. 
Prowadzone przedmioty: 
 • Zarządzanie i organizacja gospodarstw (kierownik przedmiotu - wykłady)
 • Zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych (kierownik przedmiotu -wykłady)
 • Seminarium magisterskie (kierownik przedmiotu)
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw (kierownik przedmiotu - wykłady na studiach doktoranckich)
Wybrane publikacje: 
 • Bienkowski J., Baum R., Holka M. (2021): Eco-Efficiency of Milk Production in Poland Using the Life Cycle Assessment Methodologies. European Research Studies Journal, Volume XXIV Issue 1, 890-912, 2021, DOI: 10.35808/ersj/2002 
 • Baum R., Bieńkowski J., Holka M. (2020): Analysis of Sustainability Performance of Different Farming Types Using Life Cycle Approach. European Research Studies Journal, Volume XXIII, Special Issue 2, 148-171, 2020, DOI: 10.35808/ersj/1815
 • Baum R., Bieńkowski J. (2020): Eco-Eciency in Measuring the Sustainable Production of Agricultural Crops. Sustainability 2020, 12(4), 1418;  DOI: 10.3390/su12041418.
 • Baum R., Bieńkowski J. (2019): Eco-efficiency as Part of Sustainable Farm Development. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. Vol 2 No 341: 23-42.  DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.341.02   https://czasopisma.uni....
 • Baum R., Kozera-Kowalska M., (2019): Value of agricultural externalities on the example of an agritourism farm. Annals PAAAE 2019; XXI (3): 11-20; DOI: 10.5604/01.3001.0013.2165  https://rnseria.com/resources/html/articlesList?issueId=12121   
 • Wajszczuk K., Polowczyk M., Baum R. (2019): Reorganization of the Sugar Beet Supply Process as an Opportunity for a more Sustainable Transport: Based on a Model for the Polish Sugar Sector. [in:] J. Deiters, U. Rickert and G. Schiefer (eds) System Dynamics and Innovation in Food Networks 2019. Proceedings In Food System Dynamics: 70-80. CentMa, International Center for Management, Communication and Research Kronshagen, Germany ISSN 2194-511X. DOI: https://doi.org/10.18461/pfsd.2019.1908           
 • Bieńkowski J., Baum R., Holka M. (2019): Life  cycle assessment and life cycle costing in measuring the eco-efficiency of winter rape production. Proceedings of the 49th International Academic Conference, Dubrovnik,  Croatia, August 27 - 30, 2019. E-book, edited by: Dr. Jana Holmanova, published by International Institute of Social and Economic Sciences (IISES). DOI: 10.20472/IAC.2019.049.005.
 • Bieńkowski J., Baum R., Holka M. (2019): Life cycle assessment and life cycle costing in measuring the sustainability performance of maize production. Proceedings 7th International Conference on Sustainable Development 04-05 September, 2019. Book of Abstracts 7th ICSD 2019 Rome, Italy. Publisher: European Center of Sustainable Development: 142-143. https://ecsdev.org/images/conference/7thICSD2019/Proceedings-abstracts-7...
 • Polowczyk M., Baum R. (2018): The role of information in optimising logistics processes (based on a sugar enterprise). Proceedings of TAKE 2018 ‐ Theory and Applications in the  Knowledge Economy Conference; Editors: Eduardo Tomé, Gaby Neumann, Justyna  Majewska, Szymon Truskolaski; Suporte: Eletrónico; Formato: PDF / PDF/A:  478-488. https://drive.google.com/file/d/1z0MEQURf8vPSRVr5J36UY7fLdcdMqCxR/view 
 • Baum R. (2018): Ekoefektywne tworzenie wartości produktu jako przejaw CSR. Marketing i Rynek nr 11/2018: 15-28  https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CSR_MiR_11_2018_nowy.pdf  
 • Kozera-Kowalska M., Baum R. (2018): Measurement of intellectual capital in agricultural enterprises: a case study in Poland. Proceedings of the 10th Economics & Finance Conference, Rome, Italy, September 10-13  2018. DOI: 10.20472/EFC.2018.010.015: 209-220.
 • Baum R., Jankowiak J.S., Krzyżanowski J., Wrzaszcz W., Zegar J. St. (2016): Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (35). Publikacje Programu Wieloletniego 2015-19. IERiGŻ PIB Nr 24 Warszawa 2016: 10-59. Monografia naukowa pod red. nauk. J. St Zegara
 • Polowczyk M., Baum R. (2016): Changes in the organization and logistics of supplies in sugar factories (methodological assumptions for the study of effectiveness). J. Agribus. Rural Dev. 4(42) 2016: 619-627. DOI: 10.17306/JARD.2016.88.
 • Baum, R., Pepliński, B., Wajszczuk, K., Wawrzynowicz, J., Wańkowicz, J. (2015): Determinanty kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa rolniczego. J. Agribus. Rural Dev., 2(36), 161-169. DOI: 10.17306/JARD.2015.17.
 • Baum R. (2014): Metodyka wyceny efektów zewnętrznych w rolnictwie. [w:] Zegar J.St. red. nauk.: „Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (23)”. Publikacje Programu Wieloletniego 2011-2014. IERiGŻ PIB Nr 100 Warszawa 2014: 73-106.  ISBN 978-83-7658-474-4
 • Pepliński B. (red), Baum R., Borzuta K., Janiszewski P., Lisiak D., Majchrzycki D., Wajszczuk K., Wawrzynowicz J. (2013): Technologiczne i ekonomiczne aspekty ekstensyfikacji produkcji wieprzowiny. Wyd. IUSat Tax, Warszawa. ISBN 978-83-62682-20-1, ss.162.
 • Suchoń A., Baum R. (2013):  Lease of Agricultural Lands as an Instrument of Structural Changes in Agriculture in the Context of the Theory of Institutional Economics. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia. Nr 12 (4) 2013: 107-122
 • Baum R., Wajszczuk K., Pepliński B, Wawrzynowicz J. (2013):  Potential for agricultural biomass production for energy purposes in Poland:  a  review. Contemporary Economics Volume 7 Issue 1/2013: 63-74 DOI: 10.5709/ce.1897-9254.74
 • Baum R., Wajszczuk K., Wawrzynowicz J. (2012):  Miejsce i rola rolnictwa precyzyjnego  w koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych.  Ekonomia i Środowisko nr 1 (41): 71-83.
 • Pepliński B, Baum R., Wajszczuk K. (2012):  Zmiany energochłonności produkcji w wybranych gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego. J. Agribus. Rural Dev. 4(26): 69-80
 • Baum R. (2012): Wpływ oczekiwań nabywców na tworzenie zintegrowanych łańcuchów dostaw mięsa. [w:] Waśkowski Z., Sznajder M. red. Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Gastronomia i zachowania nabywców. Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu nr 236. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: 312-322
 • Baum R. (2012): Organizacja produkcji energii odnawialnej. Wprowadzenie. [w]: Kołodziej B., Matyka M. red.: „Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne. PWRiL Poznań 2012:  383-388. Podręcznik akademicki ISBN 978-83-09-01139-2 str. 594.
 • Baum R. (2011): Ocena zrównoważonego rozwoju w rolnictwie (studium metodyczne). Rozprawy Naukowe 434. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznań. ISSN 1896-1894, Wydanie pierwsze (praca habilitacyjna ark. wyd. 20,0; stron 391)
 • Baum R.,  Śleszyński J. (2009): Nowe funkcje rolnictwa – dostarczanie dóbr publicznych. Roczniki Naukowe SERiA. Tom XI , Warszawa –Poznań-Olsztyn, Zeszyt  2 : 19-23.
 • Baum R., Wielicki W. (2007): Prognoza przeobrażeń w rolnictwie do roku 2030 w kontekście zrównoważonego rozwoju. Kwartalnik Wieś i Rolnictwo, nr 1/2007 (134): 19-32.
 • Baum R., Śleszyński J. (2008): Teoretyczne aspekty trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych. Ekonomia i środowisko nr 1 (33): 8-24.
 • Baum R., Wielicki W. (2004): „Metoda SWOT jako narzędzie analizy strategicznej przedsiębiorstw agrobiznesu”. Monografia naukowa. Wyd. AR P-ń., ISBN 83-7160-337-1; str.183.
Projekty badawcze: 
 • Projekt badawczy KBN pt.: „Zastosowanie metody diagnostycznej do racjonalizacji organizacji i zarządzania wielkoobszarowymi gospodarstwami rolnymi”. Projekt promotorski (doktorski) realizowany w 1996 (kierownik grantu).
 • Projekt badawczy KBN pt.: „Nowe metody badania nakładów materiałowo-energetycznych i oceny energochłonności produkcji w gospodarstwach rolniczych”. Grant-5PO6F01216; nr umowy 0840/P06/99/16 był realizowany w latach 1999-2001. Grant IBMER (wykonawca).
 • Projekt badawczy KBN pt.: „Wpływ nowych technologii oraz poziomu i struktury nakładów materiałowo-energetycznych na jakość surowców rolniczych”. Grant  nr 3 P06R 037 22 był realizowany w latach 2002-2004. Grant otrzymany przez IBMER (wykonawca).
 • Projekt badawczy własny w ramach umowy z MEiN pt.: „Ujęcie metodologiczne problemu oceny zrównoważonego rozwoju w rolnictwie” Projekt nr 1H02C11630 był realizowany w latach 2006 - 2008 r. (kierownik grantu).
 • Projekt badawczy MNiSW pt.: „Metodyka identyfikacji i analizy kosztów logistyki dla przedsiębiorstw rolnych”. Grant o nr rej. R11 009 02 był realizowany w latach 2007-2010. Grant otrzymany przez Katedrę Zarządzania i Prawa UP w Poznaniu (wykonawca).
 • Projekt badawczy rozwojowy finansowany z NCBiR pt.: ,,Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych”  Projekt nr NR12 0043 06/2009 był realizowany w latach 2009-2012. Grant otrzymany przez IBMER (wykonawca).
 • Projekt rozwojowy pt.: „Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych”. Projekt nr UDA-POIG.01.03.01-00-132/08-00 realizowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (Priorytet 1: „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.3.: „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1.: „Projekty rozwojowe”. Okres realizacji 2010-2015. Grant otrzymany przez Katedrę Zarządzania i Prawa UP w Poznaniu (główny wykonawca - kierownik zadania).
 • Projekt rozwojowy MNiSW pt.: „Opracowanie uniwersalnego programu komputerowego służącego do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnego z ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR 7)”. Grant o nr rej. N R11 0025 06 realizowany w latach 2009-2012. Grant otrzymany przez Katedrę Zarządzania i Prawa UP w Poznaniu (wykonawca).
 • Projekt finansowany przez NCN pt.: „Analiza komparatywna efektywności ekonomicznej chowu, jakości oraz przydatności technologicznej mięsa świń tuczonych w systemach intensywnym i ekstensywnym”. Projekt nr 3994/B/H03/2011/40 (Nr rej. N N112 399440). Okres realizacji 2011-2012. Grant otrzymany przez Katedrę Zarządzania i Prawa UP w Poznaniu (wykonawca).
 • Projekt pt.:  „Analiza ekoefektywności działalności rolniczej z wykorzystaniem metodologii cyklu życia produktów i rachunku kosztów”. Projekt NCN w ramach konkursu OPUS 11 otrzymany przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN (Nr rejestracyjny: 2016/21/B/HS4/01963). Okres realizacji 2017-2020 (wykonawca).
Funkcje i stanowiska: 
 • Prodziekan ds. Studiów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Członek Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Członek Rady Dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień Studenckich UPP
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. przeprowadzania procedur przetargowych dotyczących zbywania nieruchomości przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WE UPP
 • Członek Komisji Dyscypliny Ekonomia i Finanse w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse
 • Członek Rady Programowej Kierunku Studiów Ekonomia