mgr inż. Paulina Wiza

Pok. 819, VIII piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618466629
E-mail: paulina.wiza@up.poznan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2355-9811
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Paulina_Wiza

Magister inżynier nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, absolwentka z wyróżnieniem Technologii żywności i żywienia człowieka o specjalności Technologia i jakość produktów pochodzenia zwierzęcego na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rozprawę magisterską pt. „Ocena aktywności przeciwbakteryjnej przypraw w mięsie przechowywanym w warunkach chłodniczych, obroniła w 2018 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Od 2018 roku realizacja pracy doktorskiej na Wydziale Ekonomicznym w ramach programu "Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu", w ramach Konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 na Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka II, wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucji Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Aktualnie realizuje pracę doktorską w zakresie uwarunkowań konkurencyjności gospodarstw mlecznych oraz przedsiębiorstw mleczarskich na rozwój branży mleczarskiej w województwie wielkopolskim.

Master of Science in Agricultural, Forestry and Veterinary Sciences, a graduate with honors in Food Technology and Human Nutrition with specialization in Technology and Quality of Animal Products at the Faculty of Food Sciences and Nutrition at the University of Life Sciences in Poznań. Master's thesis entitled "The assessment of the antibacterial activity of spices in meat stored under refrigerated conditions, she defended in 2018. Member of the Polish Economic Society. From 2018, the implementation of a doctoral dissertation at the Faculty of Economics as part of the "Best of Nature! The Integrated Program for Development of the University of Life Sciences in Poznań", as part of the Competition no. POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2 / 17 for Integrated University Programs - Path II, implemented by the National Center for Research and Development as an Intermediate Body for Axis III Education higher for the economy and development of the Knowledge Education Development Operational Program 2014-2020. Currently, he is carrying out his doctoral thesis on the determinants of the competitiveness of dairy farms and dairy enterprises for the development of the dairy industry in the Greater Poland Voivodeship.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Dziedzina nauk rolniczych,, dyscyplina: technologia żywności i żywienia.

Zaintersowania badawcze: towaroznawstwo, technologia żywności i żywienie człowieka systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, przemysł spożywczy oraz jego wyzwania i współczesne problemy, zagadnienia związanie z bezpieczeństwem żywności oraz jakością, ekonomiczne uwarunkowania jakości, koszty jakości, marketing, kreowanie i tworzenie firmy, analiza rynku (mleczarski, mięsny), terroryzm żywnościowy, marnotrawstwo żywności, alternatywne źródła białka w aspekcie technologicznym i ekonomicznym , konkurencyjność gospodarstw rolnych/przedsiębiorstw, społeczna odpowiedzialność biznesu w przedsiębiorstwach.

Prowadzone przedmioty: 

• Podstawy oceny kosztów jakości
• Ekonomika i finasowanie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
• Zasady prowadzenia małego przedsiębiorstwa
• Ubezpieczenia w gospodarce żywnościowej
• Ubezpieczenia w rolnictwie
• Polityka rolno-żywnościowa
• Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
• Rynek produktów rolnych i spożywczych

Wybrane publikacje: 

• Wiza P. L.: Kształtowanie przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw mleczarskich z zastosowaniem narzędzi CSR na przykładzie firmy Mlekovita [w] Innowacje młodych naukowców a Cele Zrównoważonego Rozwoju (red) O. Jankowska, INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ PAN, Kraków,2020,  s. 35-50.
• Wiza P. L., (2020): The use of corporate social responsibility  in shaping the image and competitive advantage of dairy enterprises in Poland, Postepy Techniki Przetwórstwa Spozywczego, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, nr 1, s. 195-202. 
• Czubak W., Wiza P.L., Pawłowski K.,  Arion F.:  POLISH AND ROMANIAN DAIRY FARMS USING EU INVESTMENT SUPPORT : A COMPARATIVE STUDY,  Roczniki Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Vol. XXI, No. (4), 2019,  DOI: 10.5604/01.3001.0013.6094.
• Wiza P.L, Szalaty N., Jabkowski D.: POZIOM ŚWIADOMOŚCI KONSUMENTÓW W ZAKRESIE TERRORYZMU ŻYWNOŚCIOWEGO JAKO PRZYKŁAD WSPÓŁCZESNEGO ZAGROŻENIA DLA PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO, Turystyka i rozwój lokalny, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, nr 12/2019, ISSN 2353-917820, DOI 10.22630/TIRR.2019.12.24.
• Wiza P.L., (2019): Charakterystyka owadów jadalnych jako alternatywnego źródła białka w ujęciu żywieniowym, środowiskowym oraz gospodarczym, Postepy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, nr 1, s. 98-102.
• WIZA P.L., W. SZTUCKI, A. DOBRANIECKA, A. CIOŁEK, (2019): Produkcja domowego wina z wybranych nektarów z czarnej porzeczki i soków pomarańczowych dostępnych na polskim rynku,  Postepy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, nr 2, s. 43-48.
• WIZA P.L., (2019):  Znaczenie wdrażanych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w sektorze mleczarskim dla poprawy jakości produktów i konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku,Postepy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, nr 2, s. 91-97.
• Wiza P. L., Czubak W., Kowalczewski P. Ł. (2018). Wytłoki winogronowe jako dodatek do produkcji cydru domowego. Postępy techniki przetwórstwa spożywczego, Tom 28/53, nr (02): 9-14.
• Pauter P., Wiza P. L., Sarbak P.,  Dworczak S., Grobelna N., Różańska M., Kowalczewski P. Ł. (2018). Effects of the replacement of wheat flour with cricket powder on the characteristics of muffins. Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria 17(3):227-233.