dr Olga Stefko

Pok. 820, VIII piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618466355
E-mail: olga.stefko@up.poznan.pl

numer pokoju: 820

piętro: VIII

telefon: 61 846 63 55

olga.stefko@up.poznan.pl

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.

Prowadzone przedmioty: 

Najważniejsze przedmioty prowadzone w ostatnich 5 latach:

1. Podstawy zarządzania

2. Biznes plan

3. Zarzadzanie i organizacja przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

4. Przedsiębiorczość z elementami zarządzania jakością

5. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie ogrodniczym

6. Zarządzanie przedsiębiorstwem ogrodniczym

Wybrane publikacje: 

Lista wybranych publikacji :

  1. Stefko O., Pęziak A. (2013): Znaczenie zmian polityki krajowej i międzynarodowej Polski dla rozwoju handlu zagranicznego artykułami ogrodniczymi,  [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, to. XV, zeszyt 1, s. 198 – 203
  2. Stefko O., Ciesielska B. (2013): The importance of capital intensity in horticulture, JARD 3(29), Wyd. UP Pń, s. 161-168
  3. Lipińska I., Stefko O. (2014): Rola integracji w budowaniu łańcucha dostaw na przykładzie gospodarstw warzywniczych, The role of cooperatives in building supply chains in vegetable farms, Logistyka nr 6, s. 13526-13533
  4. Ryś – Jurek R., Stefko O. (2015): Sytuacja ekonomiczno – finansowa gospodarstw ogrodniczych w Polsce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1/15, Wyd. CDR w Brwinie o / Pń, SERIA, Poznań, s.16-24 
  5. Jąder K., Kierczyńska S., Stefko O. (2015): Zarys ekonomiki ogrodnictwa, Wyd. UP w Poznaniu, II wydanie uzupełnione,  Poznań
  6. Stefko O., Zielińska – Dawidziak M. (2015): Wybrane aspekty ekonomiczne opracowania nowych technologii produkcji żywności bioaktywnej, Wyd. JARD 4 (15), Up Poznań, 829-838
  7. Stefko O. (2016): Potencjał polskich producentów na tle UE, [w] Kwestia  agralna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne, pod red. P. Litwiniuka,  WNE, FAPA, Warszawa, s. 537 – 546
  8. Stefko O. (2016): Płynność finansowa gospodarstw ogrodniczych a zmiany zachodzące na rynku międzynarodowym, ZN Problemy rolnictwa światowego, t. 16, z. 3, s.325-334
  9. Portiu A., Arion F., Muresan I, Stefko O.(2016): Considerations regarding a comparative economic approach on corn and wheat crops on a representative soil in Romania, SJ WULS SGGW Problems of World Agriculture, vol. 16, nr 4, Warsaw, p. 272 – 280
  10. Stefko O., Łącka I. (2017): Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw agrobiznesu, Wyd. UP w Poznaniu, Poznań
Projekty badawcze: 

2015 – kalkulacja dla technologii produkcji kiełków soi w ramach projektu POIG 01.01.02-00-061/09 „Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych”, pakiet programów „INNOWACYJNA GOSPODARKA 2010 – 2015”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, współpraca z Wydziałem Nauki o Żywności i Żywieniu UP Poznań