dr Monika Wojcieszak-Zbierska

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rozprawę doktorską pt. „Uwarunkowania rozwoju turystyki przyrodniczej na obszarach metropolitalnych i jego ekonomiczne efekty” obroniła w 2015 roku. Autorka i współautorka 45 publikacji naukowych w tym monografii. Uczestniczka 40 konferencji i seminariów naukowych. Organizatorka  i uczestniczka wyjazdów studyjnych.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: ekonomia społeczna,wspólna polityka rolna UE, finansowanie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, agroturystyka, turystyka przyrodnicza.

Prowadzone przedmioty: 

• Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
• Tworzenie i prowadzenie zakładów gastronomicznych
• Tworzenie i prowadzenie małej firmy
• Zasady prowadzenia małego przedsiębiorstwa
• Finansowanie projektów gospodarczych
• Organizacja III sektora w polityce regionalnej
• Marketing usług finansowych
• Badania marketingowe
• Marketing
• Zachowania nabywców usług finansowych
• Badania marketingowe na rynku finansowym
•Ekonomika i finansowanie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
• Finanse behawioralne

Wybrane publikacje: 

• Sadowski A., Wojcieszak-Zbierska M., Beba P. (2021): Territorial differences in agricultural investments co-financed by the European Union in Poland, Land Use Policy, vol. 100, DOI: 10.1016/j.landusepol.2020.104934
• Wojcieszak-Zbierska M., Jęczmyk A., Zawadka J., Ugis J. (2020): Agritourism in the Era of the Coronavirus (COVID-19): A Rapid Assessment from Poland. Agriculture, nr 10, 397; doi:10.3390/agriculture10090397.
• Wojcieszak-Zbierska  M., Bogusz M. (2020): Direct sales as an example of a distribution channel within the Małopolskie region, ANNALS OF THE POLISH ASSOCIATION OF AGRICULTURAL AND AGRIBUSINESS ECONOMISTS, Vol. XXII, No. (1)  DOI: 10.5604/01.3001.0013.7578, s. 351-359.
• Wojcieszak-Zbierska  M., Balińska A. (2020): Tourism activity of Polish seniors, The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, 46(2), 107-118, DOI: 10.25944/znmwse.2020.02.107118.
• Wojcieszak M., Sadowski A. (2019): Geographic differentiation of agritourism activities in Poland vs. cultural and natural attractiveness of destinations at district level. PLoS ONE, nr 14(9): e0222576. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0222576.
• Wojcieszak M.,(2019): Female entrepreneurship in rural areas (example of the Wielkopolskie voivodship), Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN: 1508-3535, XXI (3): 512-521.
• Wojcieszak M., Zawadka J., (2019): Działania przedsiębiorcze kobiet na wsi na przykładzie KGW w powiecie gnieźnieńskim, Turystyka i Rozwój Regionalny. Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju regionów, Red. naukowa Anna J. Parzonko, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019, ISBN 978-83-7583-812-1, s.12-19.
• Wojcieszak M. (2019): Innovations in Agritourism Farms in Poland; Conference: 17th International Scientific Conference on Hradec Economic Days Location: Hradec Kralove, CZECH REPUBLIC Date: FEB 05-06, 2019, HRADEC ECONOMIC DAYS, PT II, 2019   Book Series: Hradec Economic Days   Volume: 9   Part: 2   Published: 2019, ISSN 2464-6067 (Online), p: 543-552.
• Wojcieszak-Zbierska M. (2019): The Use of Marketing Tools in the Functioning of an Agritourism Farm [Example of the Wielkopolska Region in Poland],  PODNIKOVÁ REVUE vedecký časopis Podnikovohospodárskej Fakulty  Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach BUSINESS REVIEW Scientific journal of the Faculty of Business Economics of the University of Economics in Bratislava with a seat in Košice, Ročník/Volume: XVIII. Číslo/Number: 42, p.35-45, ISSN 1335-9746.
• Wojcieszak M. (2019): Women’s cooperation in polish rural areas,  Latvia University of Life Sciences and Technologies Faculty of Economics and Social Development  20th International Scientific Conference  ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2019, ISSN 1691-3078, p. 248-256.
• Wojcieszak M.(2018): Welfare farms in Poland as an example of entrepreneurial activities in rural areas, Proceedings of the 2018 International Scientifi c Conference ‘Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy’No 2, Wyd. SGGW, ISBN 978-83-7583-803-9 p. 161–166. 
• Wojcieszak M., Zawadka J. (2018): Cultural values as a determinant of the development of tourism in rural areas and their popularity among poles based on the example of folk culture museums, Roczniki Naukowe SERIA, 2018, XX (1), ISSN: 1508-3535, s.149-155.
• Wojcieszak M., Szalaty N., Wyduba W. (2018): The functioning and support agricultural producer groups in Poland  in the perspective of the RDP for 2007-2013, Intercathedra, 34/1 2018, ISSN 1640-3622, s.79-85.
• Wojcieszak M., Wojcieszak A. (2018): Uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych na terenach wiejskich, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, 3/2018, ISSN 1232-3578, s.20-30.
• Wojcieszak M., Bogusz M. (2018): Zagrody edukacyjne jako przykład markowego produktu turystyki wiejskiej, Intercathedra, 37/4 2018, ISSN 1640-3622, s.329-334.
• Wojcieszak M. (2018): Innowacyjne produkty agroturystyczne na obszarze B-TOM, Intercathedra, 37/4 2018, ISSN 1640-3622, 407-414.
• Wojcieszak M. (2017): Uwarunkowanie rozwoju turystyki przyrodniczej na obszarach metropolitalnych i jego efekty ekonomiczne. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
• Sznajder M., Wojcieszak M. (2017): Tourism valorisation of metropolitan areas based on their natural resources (w:) Metropolitan Commuter Belt Tourism, red. M. Sznajder,  Oxon: Wyd. Routledge Taylor & Francis Ltd, s. 139-156.
• Wojcieszak M. Goryńska-Goldmann E. (2017): Program rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020 jako źródło podnoszenia innowacyjności, wyd. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERIA), Roczniki Naukowe, tom XIX, t.19, zeszyt 1, s. 44 – 51.
• Wojcieszak M. (2017): Innowacyjne produkty turystyczne na obszarze metropolitalnym Krakowa - próba charakterystyki, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, nr 6, s.165-178.
• Wojcieszak M., Goryńska-Goldmann E. (2017): The use of structural funds in the processing and marketing of agricultural products, wyd. Journal of Agribusiness and Rural Development,  3(45) 2017, s. 531–541.
• Wojcieszak M., Wojcieszak A.(2017): Sources of horticultural investments in the Kalisz district as a part of selected measures under the 2007-2013 RDP, wyd. INTERCATHEDRA nr.33/4, s.153-160.
• Wojcieszak M., Szalaty N. (2017): The chosen aspects of haushold expenditures on organic food in Wielkopolska, wyd. INTERCATHEDRA, nr.33/4, s.128-133.
• Wojcieszak A.,  Wojcieszak M. (2017): Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na zasady obrotu nieruchomościami rolnymi. Wydawnictwo CDR, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1’17(87), ISSN 1232-3578, s. 89-99

Projekty badawcze: 

• Współtwórca projektu i platformy „RYNKI ŻYWNOŚCIOWE”. Organizacja konferencji naukowych dotyczących aktualnych i istotnych kwestii dla rynków żywnościowych. Ścisła współpraca z Katedrą Strategii Marketingowych UE Poznań (http://www.rynkizywnosciowe.pl/).
• Call EIT Food RIS Consumer Engagement Labs (KAVA no. 19153); The European Institute of Innovation and Technology (EIT) is an EU body created by the European Union in 2008 to strengthen Europe’s ability to innovate. The EIT is an integral part of Horizon 2020, the EU’s Framework Programme for Research and Innovation [termin realizacji 03.2019 – 06.2020]; [funkcja – członek konsorcjum].
• Projekt code: EFOP-3.6.2-16-2017-00003; Projekt címe: Sport- Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása; University of Debrecen [Węgry]. Course on health industry economy to the participants of the consumer behaviour group of the Sport, recreation and health industry cooperation research network project. M.in.prowadzenie  cyklu wykładów z zakresu „Health as a value and a changing factor of food markets and food consumers” [Czas realizacji: 2018-2019]
• Projekt code: KH_130443 – “A Fenntraható Európai tradícionális sertéshús előállítás – (FETIPIG) és fogyasztás vizsgálata feltételes választási modellekkel” financed by the (Hungarian) National Research, Development and Innovation Office. The project examines the Sustainable European traditional pig production and consumption with the methodology of choice experiment [czas projektu: 2018 - 2020/2021]; [funkcja: członek zespołu badawczego po stronie Polski].