prof. dr hab. Michał Jerzak

Pok. 612A, VI piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618466099
E-mail: michal.jerzak@up.poznan.pl
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4413-1219
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=Tlj1XRsAAAAJ&hl=pl 

Prof.dr hab. nauk ekonomicznych Michał Andrzej Jerzak.Zainteresowania naukowe początkowo skupiał na problematyce rachunku kosztów w gospodarstwach rolnych czego efektem była rozprawa doktorska. Dalsze badania naukowe skierował na problemy rynku rolnego i tworzących się instytucji rynkowych i finansowych. W tej tematyce powstała w 2000r. rozprawa naukowa będąca podstawą uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych  z zakresu ekonomii. Podsumowaniem dorobku w zakresie tej tematyki była opublikowana w 2013 roku autorska monografia pt;"Rynek terminowy w rolnictwie , determinanty tworzenia i rozwoju w Polsce". W roku 2015 otrzymuje tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Kolejne prowadzone badania dotyczą rynku białka roślinnego i bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Staże zagraniczne z w zakresie tematyki funkcjonowania rynków rolnych i instytucji finansowych w rolnictwie odbywał uczestnicząc między innymi w Studium Marketingu Zbożowego na Stanowym Uniwersytecie w Kansas w USA, a także na Studium Marketingu Produktów Rolniczych  organizowanego w ramach International Cooperation Programme of Governement of Japan w Tokio. Jest autorem  lub współautorem ponad 240 opublikowanych prac naukowych i popularnonaukowych. Był promotorem w 4 ukończonych przewodach doktorskich.  

Prof.dr hab. Michał Andrzej Jerzak scientific interests initially focused on the issues of cost accounting in farms, which resulted in a doctoral dissertation. He directed his further research to the problems of the agricultural market and emerging market institution. In this subject a scientific disertation was written in 2000 year, which was the basis for obtaining the habilitation degree in economics in the field of economics. The summary of the achievements in this area was published in 2013  in author's monograph entitled: "The futures market in agriculture , determinants of creation and development in Poland" In 2015 he receives the academic title of professor of economic sciences in the field of economics. Further research is carried on the plant protein market and the country's food security.  He took  part in foreign internship in the field of functioning  of agricultural market  and financial institution  in agriculture, by paricipating, inter alia, in the Grain Marketing Study at the Kansas State University in USA, as well as in Agricultural Product Marketing  Study organized under the "International Cooperation Program of the Governement of Japan " in Tokyo. Hi is the author or co-author of over 240 publshed scientific and popular science works. He was the supervisor in 4 completed doctoral theses.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: rynki finansowe i rynki towarowe w agrobiznesie, rachunkowość finansowa.

Prowadzone przedmioty: 

• Rachunkowość przedsiębiorstw
• Rynki  finansowe 
• Instrumenty pochodne w działalności  gospodarczej
• Seminaria magisterskie
• Seminaria doktorskie

Wybrane publikacje: 

• Jerzak M.A., Śmiglak Krajewska M., 2020, Globalization of the Market for Vegetable Protein Feed and Its Impact on Sustainable Agricultural Developement and Food Security in EU Countries Illustrated by the Example of Poland" Sustainability, 12:888. 
• Jerzak M. A, Czerwińska-Kayzer D., Florek J., Śmiglak-Krajewska M., 2020, "Ekonomiczne determinanty rozwoju produkcji i wykorzystania rodzimych roślin białkowych na cele paszowe", Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
• Jerzak M.A, Czerwińska -Kayzer D., Florek J., Śmiglak-Krajewska M., 2020, "Rynek rodzimych roślin białkowych  w Polsce - Znaczenie gospodarcze determinanty i kierunki rozwoju ", Poznań: Wydawnictwo Uniwesrytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
• Jerzak M.A., 2017, "Znaczenie dopłat do produkcji roślin strączkowych w odbudowie rynku rodzimych surowców białkowych pochodzenia roślinnego w Polsce; Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2 s.152-163. 
• Jerzak M.A., Krysztofiak P. , 2017, "Narodowy cel wskażnikowy jako czynnik rozwoju rynku rodzimego białka roślinnego" Roczniko Naukowe SERiA T.XIX Zeszyt 3 s.92-97.
• Jerzak M.A., Czerwińska Kayzer D, Florek J. , Smiglak Krajewska M.,  2015, "Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, infrastruktury rynku, systemu obrotu oraz opłacalności wykorzystania roślin strączkowych na cele paszowe", Wyd. Uniw. Przyrodniczego w Poznaniu s.s 125.
• Jerzak M.A. 2014, "Towarowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem cenowym w rolnictwie", Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  T.101, Z.4.
• Jerzak M.A. 2013, "Towarowy rynek terminowy w rolnictwie determinanty tworzenia i rozwoju w Polsce",  Wyd. Uniw. Przyrodniczego w Poznaniu s.s 190.
• Jerzak M.A, , Mikulski W. 2011,  Rynkowa konkurencyjność krajowego nasiennictwa zbóż w świetle konsolidacji soółek ANR", Zagadnienia Ekonomiki Rolnej  nr,3, s. 134-142. 
• Jerzak M.A, Łąkowski H. 2011,  "Rynkowe Instrumenty stabilizacji dochodów  w produkcji rzepaku na cele energetyczne a  zrównowazony rozwój  rolnictwa i obszarów wiejskich , [red.] Urszula Gołębiewska, Uczelniane Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin  s. 63-77.
• Jerzak M.A, 2010, "Instrumenty pochodne jako narzędzie zarządzania ryzykiem kursowym w agrobiznesie", Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr2, s.89-99.
• Jerzak M.A., 2009 "Opcje walutowe jako instrument zarządzania ryzykiem kursowym w agrobiznesie, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XI, Z.5, s.90-95.
• Jerzak M.A., 2008, "Zarządzanie ryzykiem jako czynnik stabilizacji dochodów i mpoprawy konkurencyjności w rolnictwie", Roczniki Naukowe SERiA, TomX, Z.3, s. 246-251.
• Jerzak M.A. 2008, Indywidualne instrumenty zarządzania ryzykiem produkcyjnym dochodowym i cenowym w rolnictwie " [w] Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwość stabilizowania dochodów producentów rolnych , red. Hamulczuk M., Stańko S., IERiGZ, Warszawa ,s. 59-72.
• Seremak-Bulge J., Jerzak M.A. (2006): „Rozwój systemu rynkowego” [w]  „Ewolucja rynku zbożowego i jej wpływ na proces transmisji cen” [red] J.Seremak Bulge , IERiGŻ  Warszawa s.99 -116.
• Jerzak M.A. (2006):  The futures market as a tool for farm commodity price hedging under the condition of state interventionism in Poland, (w) Income stabilization in agriculture. The role of public policies, (red.) Carlo Cafiero i Antonio Cioffi, Edizioni Scientifiche Italiane Napolis s.353-363.
• Jerzak M.A., Kubiszewska J. (2006): Ryzyko działalności gospodarczej w wybranych przedsiębiorstwach przetwórstwa zbóż w Wielkopolsce, Roczniki Naukowe SERiA Tom VIII. Zeszyt 2 s.72-76, Warszawa – Poznań.
• Jerzak M.A., Śmiglak M. (2006): Prognozy krótkoterminowe czynnikiem zarządzania ryzykiem cenowym w rolnictwie, Roczniki Naukowe SERiA Tom VIII, Zeszyt 5, s.53-57, Warszawa-Poznań.
• Jerzak M.A., Czyżewski A. (2006): „Mikro i makroekonomiczne czynniki warunkujące rozwój rynku towarowych instrumentów pochodnych w Polsce, - redakcja naukowa; Wydawnictwo AR Poznań, ss. 252.
• Jerzak M.A.. W. Mikulski, Kubiszewska J. (2005): Czynniki poprawy efektywności ekonomicznej spółek hodowli zbóż w Polsce, „Postępy Nauk Rolniczych” nr.6, s.141-156.
• Broda Z., Jerzak M. A., Mikulski W. (2004): Wartość odmiany hodowlanej roślin zbożowych w warunkach rynkowych w Polsce, Postępy Nauk Rolniczych nr.2/2004 s.19-28.
• Jerzak M.A., Śmiglak M (2004): “Price risk management techniques in terms of possibilities of developing commodity derivatives in Polish Agriculture” Roczniki AR w Poznaniu  CCCLIX Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań 2004  s. 75-81.
• Jerzak M.A. (2004): The futures market as a tool for agricultural commodity price-hedging under the conditions of state interventionism in Poland, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu  CCCLIX,  Wyd. AR Poznań 2004 s.67-74.
• Jerzak M.A. (2003): Dylematy i stracone szanse giełdy towarowej w Polsce”, Rynek terminowy, nr 20, s. 50-55.
• Jerzak M.A. (2002): Rynek instrumentów pochodnych w rolnictwie kierunkiem rozwoju giełd towarowych w Polsce, Ekonomista nr 2, s. 277-290.
• Jerzak M.A. (2002): Rynek instrumentów pochodnych w rolnictwie i możliwości jego rozwoju w warunkach interwencjonizmu państwowego”, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, zeszyt I, s.14-22. 
• Jerzak M.A. (2000): Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania giełdy towarowej na rynku rolnym w Polsce, Zagadnienia Prawne Socjologiczne i Ekonomiczne, nr 2.
• Jerzak M. A. (2000): Znaczenie Rynku terminowego dla rozwoju instytucji giełdy towarowej w Polsce, Wydawnictwo AR, Poznań, Rozprawy naukowe zeszyt 305, ss. 207.
• Jerzak M.A. (1999): Rozwój giełdowych rynków towarowych w Polsce - na przykładzie Giełdy Poznańskiej, Rynek Terminowy, nr 5, s. 24-28.
• Jerzak M. A. (1990), The application of normative cost accounts to advisory service in agriculture and production growth planning in agricultural farming, Wissenschaftsverlag Vank Kiel K.G.1990, European Association of Agricultural Economist.

Projekty badawcze: 

Prof. M.A. Jerzak uczestniczył w 11 projektach badawczych zastosowanych w praktyce. Kierował dwoma grantami KBN. Pełnił funkcję kierownika obszaru badawczego w dwóch Programach Wieloletnich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2011-2020. Jest członkiem gremiów naukowych i gospodarczych. Jest autorem ekspertyz dla Komisji Integracji Europejskiej oraz dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. 

Funkcje i stanowiska: 

• Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości
• Członek Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse
• Członek Uczelnianek Komisji Organizacji i Rozwoju
• Członek Komitetu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Wydziale nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk w Kadencji 2011-2014
• Członek Rady Programowej "Roczników Naukowych Stowarzyszwenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu"
• Członek Rady Naukowej  czasopisma "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego"
• Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu