Małgorzata Węgrzyńska

Małgorzata Węgrzyńska ukończyła jednolite dzienne studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w zakresie zarządzania i inżynierii ochrony środowiska (1997-2003), gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera. W 2008 roku ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów w zakresie ekonomii. Na podstawie przedstawionej pracy doktorskiej zatytułowanej „Rachunkowość ekologii” uzyskała tytuł naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii nadany uchwałą Rady Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15.01.2009 roku. W roku akademickim 2010/2011 ukończyła studia podyplomowe organizowane na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w zakresie Podatków – specjalizacja: Doradztwo Podatkowe. Natomiast w roku akademickim 2016/2017 ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe pt.: Działalność rolnicza w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej UE organizowane na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W 2017 ukończyła dzienne studia magisterskie na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i uzyskała tytuł magistra w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała na polskich i międzynarodowych uczelniach. W Polsce w okresie od 2008-2015 roku była pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz współpracowała z wieloma szkołami prywatnymi, gdzie prowadziła zajęcia z przedmiotów: rachunkowość, sprawozdawczość finansowa. W latach 2008-2015 była powiązana z praktyką gospodarczą, gdzie była pracownikiem Departamentu Rewizji Finansowej BDO Numerica S.A. oraz Deloitte. Od 2015 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Ekonomicznym w Katedrze Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała także na uniwersytetach zagranicznych: 2008 rok – Uniwersytet Bourgogne (Francja), 2009 Uniwersytet Carlos III w Madrycie  (Hiszpania), 2015 – Uniwersytet w A Coruna (Hiszpania), 2018- aktualnie Uniwersytet w Santiago de Compostela (Hiszpania), 2019 - aktualnie – Universytet Bio Bio w Concepcion (Chile). W trakcie pobytów naukowych i/lub pobytu w ramach pełnienia funkcji profesora wizytującego współpracowała z zagranicznymi zespołami badawczymi. W wyniku tej współpracy powstały liczne publikacje naukowe: 9 artykułów naukowych w tym monografia naukowa w języku angielskim oraz prezentacje na międzynarodowych seminariach naukowych. Małgorzata Węgrzyńska jest autorką ponad 60 artykułów naukowych, w tym 3 monografii naukowych. 

Małgorzata Węgrzyńska completed a Management and Production Engineering in Management and Environmental Engineering (1997-2003) uniform full-time master's degree course at the Faculty of Engineering and Economics of the Wrocław University of Economics and Business and received her Master of Science degree upon doing so. In 2008 she graduated from the Wrocław University of Economics with a doctoral degree in economics at the Faculty of Management, Computer Science and Finance. She received a doctoral degree in economics, granted by the resolution of the Council of the Faculty of Management, Computer Science and Finance of the Wrocław University of Economics of 15 January 2009, for her doctoral thesis called "Ecological accounting". She completed her post-graduate studies in Taxes, specialising in Tax Advice, at the WSB University in Poznan in the 2010/2011 academic year. Additionally, she completed a two-semester postgraduate study called "Agricultural activity under the conditions of EU's Common Agricultural Policy", organised at the Faculty of Economic and Social Sciences at the Poznań University of Life Sciences in the 2016/2017 academic year. In 2017 she graduated from the Faculty of Agriculture and Bioengineering of the Poznań University of Life Sciences with a master's degree in agricultural, forestry and veterinary sciences. She gained her professional experience at both Polish and foreign universities. She was as a researcher at the WSB University in Poznań between 2008 and 2015 while also working with many private schools, where she conducted classes in accounting and financial reporting. Between 2008 and 2012 she was an employee of the Financial Audit Department at BDO Numerica S.A. Since 2015 she has been a scientific and educational employee at the Department of Finance and Accounting of the Poznań University of Life Sciences' Faculty of Economics. She also gained professional experience at foreign universities: 2008 – University of Burgundy (France), 2009 – University Carlos III of Madrid (Spain), 2015 – University of A Coruña (Spain), 2018 -2020 – University of Santiago de Compostela (Spain), 2019 – University of Bío-Bío in Concepcion (Chile). During her work as an academic and/or a visiting scholar, she worked with numerous foreign research teams. This work resulted in many scientific publications: 9 scientific articles, including a scientific monograph in English, and presentations at international scientific seminars. Małgorzata Węgrzyńska wrote more than 60 scientific articles, including 3 scientific monographs. Additionally, in 2018 she was the project manager of the MINIATURA 1 competition. 

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: rachunkowość, sprawozdawczość finansowa, rewizja finansowa.

Prowadzone przedmioty: 

• Podstawy rachunkowości
• Rachunkowość finansowa
• Rachunkowość rolna
• Rachunek kosztów
• Sprawozdawczość finansowa
• Cost accounting
• Managment and cost accounting
• Wiedza prawno-ekonomiczna
• Seminaria

Wybrane publikacje: 

• Xesús Pereira López, Veiga Manuel, Węgrzyńska Małgorzata, (2018): Agro-technical documentation as a supporting tool in presenting informacion in farm financial statments, Humanities and Social  Scencies, HSS, Vol. XXIII, 25 (4/2018) October-December  2018. DOI: 10.7862/RZ.2018.HSS.91, s. 379-387.
• Xesús Pereira López, Veiga Manuel, Węgrzyńska Małgorzata, (2018): Zakres prezentacji informacji niefinansowych w rocznym sprawozdaniu gospodarstwa rolnego na przykładzie produkcji roślinnej. ZTR Tom 100 (156). DOI: 10.5604/01.3001.0012.7318.

W druku (najważniejsze): 

•  Xesús Pereira López, Małgorzata Węgrzyńska, Melchior Fernández Fernández: Methodological contribution to the detection of key backward linkages between sectors of economy. Argumenta Oeconomica.

Projekty badawcze: 

• Metody pomiaru i wyceny aktywów biologicznych w działalności rolniczej. Nr rejestracyjny: 2017/01/X/HS4/01742. Źródło(a) finansowania: NCN.

Funkcje i stanowiska: 

•  Opiekun Studenckiego Koła Naukowego "Młodzi Księgowi i Finansiści" Wydziału Ekonomicznego UPP.