prof. UPP dr hab. Małgorzata Kołodziejczak

Pok. 520, V piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618466377
E-mail: malgorzata.kolodziejczak@up.poznan.pl
ORCID: 0000-0001-5615-5560
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata_Kolodziejczak2
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=jifU930AAAAJ&hl=pl

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesor UPP. Autorka lub współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu ekonomii rolnej, handlu międzynarodowego oraz sektora usług. W swojej pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach związanych z sektorem rolnym i znaczeniem usług w gospodarce. Stażystka na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Stypendystka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Wiedniu, Uniwersytecie Przyrodniczym w Nitrze, Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie i Uniwersytecie Technicznym w Ilmenau. Uczestniczka krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, recenzent licznych publikacji naukowych krajowych i zagranicznych. Wyróżniona przez JM Rektora UPP i JM Rektora UE w Poznaniu nagrodami za osiągnięcia naukowe oraz przez JM Rektora UPP za osiągnięcia organizacyjne. Kierownik lub wykonawca projektów badawczych. Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu oraz International Institute of Social and Economic Sciences. 

Holder of a postdoctoral degree in the field of social sciences, discipline: economics and finance, associate professor at the Poznań University of Life Sciences. Author or co-author of several dozen scientific publications in the field of agricultural economics, international trade and the services sector. In her research work, she focuses on issues related to the agricultural sector and the importance of services to the economy. Intern at the Humboldt University in Berlin. Academic trainee at the University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (Austria), Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovakia), Goethe University Frankfurt (Germany), Ilmenau University of Technology (Germany). Participant of domestic and foreign scientific conferences, reviewer of numerous domestic and foreign scientific publications. Awarded by the Rector of the PULS for scientific and organizational achievements. Principal investigator or contractor in research projects. Member of the Polish Statistical Association, the Association of Agricultural and Agribusiness Economists and the International Institute of Social and Economic Sciences.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: ekonomia rolna, ekonomika gospodarki żywnościowej, ekonomia międzynarodowa, integracja europejska, rynek usług, usługi w rolnictwie.

Prowadzone przedmioty: 

• Ekonomika i organizacja usług w agrobiznesie
• Ekonomika gospodarki żywnościowej
• Podstawy handlu zagranicznego
• Ekonomia międzynarodowa
• Biznes międzynarodowy
• Korporacje finansowe​
• Seminaria dyplomowe na studiach I i II stopnia 

Wybrane publikacje: 

Artykuły
• Pawlak K., Kołodziejczak M. (2020): The Role of Agriculture in Ensuring Food Security in Developing Countries: Considerations in the Context of the Problem of Sustainable Food Production, Sustainability 12, 5488; DOI:10.3390/su12135488
• Pawlak K., Kołodziejczak M., Xie Y. (2019): Horizontal Integration in the Agricultural Sector as a Factor Increasing Its Competitiveness – Experience from Poland, Eastern European Countryside, EEC NO 25/2019, DOI: 10.12775/EEC.2019.008, IF (2018): 0,391, 5-year IMPACT FACTOR: 0.560, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISSN: 1232-8855 pp. 195-232
• Kołodziejczak M. (2018): Food self-sufficiency in EU countries: an attempted projection to 2080, Proceedings of the 27th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXVII. Food Safety – Food Security. September 19-20, 2018, Prague, Czech Republic, pp. 134-143
• Kołodziejczak M., Poczta W. (2018): Changes in the use of production services in agriculture in the context of meeting the targets of sustainable agricultural development, Proceedings of the 2018 VII International Scientific Conference Determinants of Regional Development, No 1, Piła 12-13 April 2018, red. J. Polcyn, Stanisław Staszic University of Applied Sciences in Piła, DOI: 10.14595/CP/01/009, ISBN 978-83-62617-89-0, pp. 121-139 
• Kołodziejczak M. (2018): Use of agricultural services in European Union countries, Proceedings of the 2018 International Scientific Conference –Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, No 1, 2018, red. J. Gołębiewski, ISBN 978-83-7583-802-2, DOI: 10.22630/ESARE.2018.1.51, pp. 364-369 
• Kołodziejczak M. (2018): The cost of services use in horticulture on farms in the European Union countries in 2004-2016, Preliminary Proceedings of the 10th Economics & Finance Conference, Rome, IISES, ISBN 978-80-87927-78-6, DOI 10.20472/EFC.2018.010.017, pp. 220-228
• Kołodziejczak M. (2018): Assessment of the use of services in agriculture of the EU countries based on input-output tables, Proceedings of the 2018 International Conference “Economic Science for Rural Development” No 47, Jelgava, LLU ESAF, 9-11 May 2018, DOI 10.22616/ESRD.2018.017, pp. 149-155 
• Pawlak K., Kołodziejczak M., Xie Y. (2016): Changes in Foreign trade in agri-food products between the EU and China, J. Agribus. Rural Dev. 4 (42), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ISSN 1899-5241, 1899-5772, DOI: 10.17306/JARD.2016.87, s. 607-618
• Kołodziejczak M., Andrzejewska A. (2016): Typologia krajów ze względu na sytuację żywnościową ludności, J. Agribus. Rural Dev. 2 (40), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ISSN 1899-5241, 1899-5772, DOI: 10.17306/JARD.2016.35, s. 315-324
• Kołodziejczak M. (2015): Korzystanie z usług w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w: Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (red. A. Czyżewski, B. Klepacki), IX Kongres Ekonomistów Polskich Wyd. PTE Warszawa, s. 459-470
• Kołodziejczak M. (2015): Efektywność wykorzystania czynników produkcji w rolnictwie polskim na tle Unii Europejskiej, Wieś i Rolnictwo, z. 2 (167), ISSN 0137-1673, s. 169-192
• Kołodziejczak M. (2015): Zróżnicowanie regionalne cen ziemi rolniczej w Polsce i w Niemczech, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego Tom 15 (XXX), Zeszyt 3, SGGW Warszawa, ISSN 2081-6960, s. 70-82
• Kołodziejczak M. (2014): Die Rolle der Dienstleistungen in der polnischen und deutschen Landwirtschaft vor dem Hintergrund der EU-27, (w:) Wie viel Markt und wie viel Regulierung braucht eine nachhaltige Agrarentwicklung? (red. D. Kirschke, W. Bokelmann, K. Hagedorn, S. Hüttel) Schriften der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues e.V., Landwirtschaftsverlag GmbH, Bd. 49, Berlin, ISBN 978-3-7843-5349-4, p. 349-351
• Kołodziejczak M., Pawlak K. (2013): Konkurencyjność krajów Unii Europejskiej w międzynarodowym handlu usługami. Wiadomości Statystyczne Czasopismo GUS i PTE, nr 9 (628), ISSN 0043-518X, s. 46-55
• Kołodziejczak M. (2013): Struktura wydatków i poziom konsumpcji wybranych produktów spożywczych w gospodarstwach domowych w Polsce i w Niemczech, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3 (336), ISSN 0044-1600, s. 112-123

Monografie
• Krysztofiak J., Pawlak K., Kołodziejczak M. (2020): Regionalne zróżnicowanie problemu niedożywienia na świecie. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, ISBN 978-83-7160-983-1, ss. 221;
• Kołodziejczak M. (2019): Zmieniająca się natura usług. Studium usług produkcyjnych w rolnictwie krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, ISBN 978-83-7160-924-4, ss. 200
• Pawlak K., Standar A., Kołodziejczak M., Kołodziejczak W. (2015): Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie wielkopolskim, Raport z badania 2015 zrealizowanego w ramach projektu „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski – analiza porównawcza”, ISBN978-83-7160-840-7, ss. 55
• Poczta W., Kołodziejczak M. (2004): Potencjał produkcyjny rolnictwa polskiego i efektywność gospodarowania w aspekcie integracji z Unią Europejską. Wyd. AR Poznań, ISBN 83-7160-345-2, ss. 120

Projekty badawcze: 

• “Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski – analiza porównawcza”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, projekt badawczy (kierownik projektu prof. dr hab. Włodzimierz Karaszewski), tytuł realizowanego zadania: „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie wielkopolskim”, wykonawca projektu (2015-2016).
• “Rola usług w sektorze rolnym w krajach Unii Europejskiej”,  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, projekt badawczy własny NCN (nr N N112 388740), kierownik projektu (2011-2014).
• „Zróżnicowanie regionalne i prognozy przemian gospodarki żywnościowej w  Polsce w aspekcie  integracji  z  Unią Europejską”, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), projekt badawczy własny KBN 5 P06J01118 (kierownik projektu prof. dr hab. Walenty Poczta), wykonawca projektu (2001-2002).

Funkcje i stanowiska: 

• Członek Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (od 2020 roku).
• Członek Rady Programowej Kierunku Studiów Ekonomia, Wydział Ekonomiczny UPP (od 2020 roku).
• Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2008, 2010-2012).
• Członek Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z języka obcego w postępowaniach rekrutacyjnych na studia III stopnia (2010-2018).
• Sekretarz naukowy komitetu redakcyjnego kwartalnika Journal of Agribusiness and Rural Development (od 2015 roku).