Prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska

Jestem ekonomistą o nastawieniu społecznym, pedagogiem, badaczem i praktykiem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w rozwoju kapitału ludzkiego, przedsiębiorczości i innowacji społecznych. Obecnie pracują jako profesor na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na Wydziale Ekonomicznym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu oraz Międzynarodowego Instytutu Nauk Społeczno-Ekonomicznych (IISES). Jako nauczyciel prowadzę zajęcia z podstaw zarządzania i gospodarowania zasobami ludzkimi. Moje obecne badania dotyczą pomiaru i zarządzania wpływem społecznym i środowiskowym na styku  biznesu, zrównoważonego rozwoju i potencjału ludzkiego na obszarach wiejskich. Jestem recenzentem w kilku czasopismach naukowych (polskich i zagranicznych) oraz autorem korespondencyjnym czasopism poświęconych rolnictwu i rozwojowi społecznemu obszarów wiejskich. Jako ekspert pracuję dla wielu organizacji pozarządowych i firm w działaniach związanych z wykorzystywaniem kapitału ludzkiego i innowacji społecznych. Od lat jestem popularyzatorem nauki, biorę m.in. udział w Programie Rzecznicy Nauki Centrum Nauki Kopernik. Pełnię funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, reprezentuję jednocześnie Uniwersytet w grupie ekspertów ds. SOU przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. 

I’m a socio-economist, educator, researcher and practitioner with over twenty years of experience in development of human capital, entrepreneurship and social innovation. Currently Assoc. Professor DSc PhD at Poznań University of Life Sciences, Faculty of Economics. I’m a member of the Polish Economic Society, the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists and International Institute of Social and Economic Sciences. As a teacher I run courses on the basics of management and human resource management. My current research is on measuring and managing social and environmental impact at the intersection of business, sustainable development and human capabilities and a role of gender in a social innovation on rural areas. I’m a reviewer of few scientific journals (polish and international), and corresponding author for two magazines focused on farming and social development of rural areas. As an acknowledged expert, I work for many NGOs and companies on putting into use a human capital and a social innovation. For years I have been a popularizer of science, I participated in the Science Advocates Program of the Copernicus Science Center. I am the Rector's Plenipotentiary for Social Responsibility of the University, and at the same time I represent the University in the group of experts on SOU at the Ministry of Funds and Regional Policy.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 
  • Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
  • Specjalności naukowe: kapitał ludzki i intelektualny, przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, społeczna odpowiedzialność biznesu, społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich.
Prowadzone przedmioty: 
  • Podstawy zarządzania (Basic of management).
  • Gospodarowanie kapitałem ludzkim (Human cautal management).
  • Społeczna odpowiedzialność w agrobiznesie (Social responsibility in agribusiness).
Wybrane publikacje: 
Projekty badawcze: 
  • Projekt badawczy NCN "Wartość dodana kapitału intelektualnego polskich przedsiębiorstw rolniczych (DEC-2011/03/B/HS4/02032 - kierownik projektu)
  • Projekt badawczy NCN "Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych - 4th International Forum on Agri-Food Logistics - The business determinants in agrifood sector (DNK/SP/464168/2020 - kierownik projektu)
Funkcje i stanowiska: 
  • Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni
  • Redaktor Naczelna Kwartalnika Naukowego Intercathedra
  • Członek Rady Programowej Kierunku Studiów Agri-food Economics and Trade