prof. UPP dr hab. Lucyna Przezbórska-Skobiej

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, profesor UPP. Autorka i współautorka ponad 70 publikacji. Kierownik lub wykonawca projektów badawczych. Za działalność naukową i organizacyjną kilkakrotnie wyróżniona nagrodami Rektora UPP oraz nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za współautorstwo książki pt. „Agroturystyka” (współautorstwo z prof. M. Sznajderem). Odbyła staże i szkolenia w zagranicznych ośrodkach naukowych m.in. w Nowej Zelandii, w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Habilitated doctor in the field of economic sciences, in the discipline of economics, professor at the PULS. Author and co-author of over 70 publications, manager or contractor of research projects. For her scientific and organizational activity, she has been awarded several times by the Rector of the UPP and the award of the Minister of Science and Higher Education for the co-author of the book "Agritourism" (co-authored with prof. M. Sznajder). She completed internships and training in foreign research centers, including New Zealand, Germany and the UK.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: ekonomika turystyki, turystyka wiejska, rozwój obszarów wiejskich, rozwój regionalny, ekonomia rolna.

Prowadzone przedmioty: 

• Światowa gospodarka żywnościowa
• Global Food Economics
• Geografia ekonomiczna
• Geografia rolnictwa
• Przestrzenne zróżnicowanie rolnictwa

Wybrane publikacje: 

• Przezbórska-Skobiej L., Siemiński P. (2020): GMOs and Global Food Security, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists (PAAAE) 2020, Vol. XXII, s. 173-182, No. (2): DOI: 10.5604/01.3001.0013.8980.
• Przezbórska-Skobiej L., Kudla N. (2017): Regional Aspects of the Development of Rural Tourism in the Carpathian Region of Ukraine (the example of Lviv Province), [w:] European Journal of Services Management, Vol. 24, 4/2017, s. 51–57.
• Przezbórska-Skobiej L., Sobotka S. (2016): Propozycja delimitacji regionów agroturystycznych w Polsce, Wieś i Rolnictwo, nr 2(171), IRWiR, PAN, Warszawa, s. 173-197.
• Przezbórska-Skobiej L. (2015): Uwarunkowania rozwoju rynku turystyki wiejskiej w Polsce [w:] I. Kowalska red., Turystyka i Rozwój Regionalny, z. 3: Ekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s.101-115.
• Przezbórska-Skobiej L. (2015): Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce. Analiza regionalna, subregionalna i lokalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, s. 274.
• Przezbórska-Skobiej L. (2015): Polityka rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej a rozwój turystyki wiejskiej, [w:] W. Kamińska red. „Turystyka wiejska i agroturystyka - nowe paradygmaty dla XXI wieku”, Studia KPZK PAN, t. CLXII(162), KPZK PAN, Warszawa s. 101-115.
• Przezbórska-Skobiej L. (2015): Wiejska przestrzeń rekreacyjna Polski – ocena atrakcyjności i uwarunkowania rozwoju, [w:] (red.) A. Czyżewski, B. Klepacki Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w UE, Wyd. PWE, Warszawa, s. 486-504.
• Przezbórska-Skobiej L. (2014): Atrakcyjność turystyczna obszarów wiejskich a rozwój turystyki i agroturystyki, [w:] A. Niezgoda, G. Gołembski red. Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Strategie, marketing, programowanie (IV Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki Państwowych Szkół Wyższych, Turystyka wobec zmian współczesnego świata, 3-4.04.2014 r., UE w Poznaniu), Wyd. UEP, Poznań, s. 118-131.
• Przezbórska-Skobiej L. (2014): Diversification of Rural Tourism and Agritourism Space in Poland, [w:] Tourism Research In A Changing World, Dias F., Kosmaczewska J., Dziedzic E., Magliulo A. eds. (monografia), Wyd. Rys, Poznań, Chapter 1.4., s. 85-102.
• Przezbórska-Skobiej L. (2014): Obszary wiejskie i rolnictwo jako źródło dóbr publicznych dla rozwoju agroturystyki, Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14 (XXIX), z. 2, s. 194-202.
• Przezbórska-Skobiej L., Lira J. (2012): Przestrzeń agroturystyczna Polski i ocena jej atrakcyjności, [w:] Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 242, seria Taksonomia nr 19 „Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”, Jajuga K., Walesiak M. red. nauk., Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 637-645.
• Przezbórska L., Lira J. (2011): Walory środowiska przyrodniczego jako czynnik rozwoju turystyki  wiejskiej w Polsce, [w:] Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 166, Polityka ekonomiczna, Sokołowski J., Sosnowski M. red. nauk., Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 568–579.
• Przezbórska L. (2011): Regionalne zróżnicowanie rozwoju funkcji turystycznej obszarów wiejskich w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem funkcji agroturystycznej), [w:] Roczniki Naukowe SERiA t. XIII, z. 3, Warszawa – Poznań – Wrocław, s. 254 – 259.
• Przezbórska L. (2011): Bariery rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej w Polsce, [w:] monografia Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej, Dziedzic E. red., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 509- 532.
• Przezbórska L. (2010): Waloryzacja obszarów wiejskich dla rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce (na przykładzie woj. wielkopolskiego), [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, red. Młynarczyk Z., Potocka I., Zajadacz A., seria: Turystyka i rekreacja – Studia i prace, tom VI – Turystyka zrównoważona, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, s. 69 – 82.
• Sznajder M., Przezbórska L., Scrimgeour F. (2009): Agritourism, CAB International, Wallinford, UK, s. 301.
• Przezbórska L. (2009): Rola polityk wspólnotowych w rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, Nr 2(51-T.I)/2009, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 191-207.
• Przezbórska L. (2007): Determinanty rozwoju agroturystyki w Polsce (na przykładzie wybranych regionów), [w:] Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, nr 6(2)/2007, s.113-121.
• Przezbórska L. (2007): Problemy rozwoju agroturystyki w Polsce, [w:] Proceedings of International Scientific Conference „Geography and Tourism: European Experience”, Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of Geography, Departament of Tourism, Institute of Post-Diploma Education, Agency for Regional Developmnet and European Integration, Lviv –Vorokhta, Chornohora Geographical Research Station, September 27-30, 2007, s. 115-118.
• Przezbórska L. (2007): Agroturystyka i turystyka wiejska w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich Wielkopolski, [w:] monografia naukowa pod red. Sikorskiej-Wolak I., pt. „Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich", Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 77-92.
• Sznajder M., Przezbórska L. (2006): Agroturystyka, PWE, Warszawa, s. 257.
• Przezbórska L. (2006): Finansowanie agroturystyki i turystyki wiejskiej w okresie przed i po akcesji Polski do UE, [w:] Wsparcie finansowe sektora rolno-żywnościowego w Polsce i Wielkopolsce z krajowych i unijnych środków budżetowych, Zeszyty Naukowe nr 74, red. W. Czternasty, A. Sapa, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, s. 152-164.
• Przezbórska L. (2006): Waloryzacja turystyczna obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego, [w:] Prace Naukowe Akademii Rolniczej im. Oskara Lanego we Wrocławiu: Agrobiznes 2006: Konkurencja w agrobiznesie – jej uwarunkowania i następstwa, S. Urban. red., tom 2, Wyd. AE im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław, s. 254-260.
• Przezbórska L., Hegarty C. (2005): Rural and Agri-tourism as a Tool for Reorganising Rural Areas in Old and New Member States – a Comparison Study of Ireland and Poland, [w:] Int. J. Tourism Res. 7, 63-77, published online in Wiley InterScience. DOI: 10.1002/jtr513.
• Przezbórska L. (2005): Classification of Agri-Tourism / Rural Tourism SMEs in Poland (on the Example of the Wielkopolska Region), [w:] XIth International Congress of EAAE, The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System, Papers (EAAE Contributed papers), CD – Research – Analysis – Education – Statistics, Copenhagen, Denmark, August 24-27, Wyd.: KVL University of Science, Food and Resource Economic Institute, pp. 1-15.

Projekty badawcze: 

• Projekt badawczy własny MNiSW pt. Regionalne i lokalne uwarunkowania rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej w Polsce, projekt nr NN114 265235, kierownik projektu.
• Projekt badawczy własny NCN pt. Regionalizacja agroturystyczna Polski a przestrzeń agroturystyczna - ocena atrakcyjności i potencjału turystycznego regionów agroturystycznych, projekt nr NN114 210040, kierownik projektu.

Funkcje i stanowiska: 

• Przewodnicząca Rady Programowej kierunku studiów Agri-Food Economics and Trade
• Członek Rady Dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
• Członek Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu