dr inż. Katarzyna Mydlarz

Pok. 821, VIII piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618487427
E-mail: katarzyna.mydlarz@up.poznan.pl
ORCID:https://orcid.org/0000-0003-0469-5252
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Mydlarz/experience

Magister inżynier technologii drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 2008 r. na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uzyskała stopień doktora nauk leśnych w zakresie drzewnictwa. Do 2017r. pracownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa Wydziału Technologii Drewna UPP. Specjalizuje się w ekonomii sektora leśno-drzewnego, ekonomice i organizacji drzewnictwa, ekonomii zrównoważonego rozwoju oraz zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłu drzewnego. Jest autorką ponad 70 publikacji (głównie artykułów w recenzowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych). Członek stowarzyszenia SITLiD (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa), Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomii, Zarządzania, Marketingu, Jakości i Zasobów Ludzkich w Leśnictwie i Przemyśle związanym z leśnictwem (WoodEMA) oraz  Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (PSEŚiZN). Redaktor tematyczny kwartalnika naukowego „Intercathedra”.

Master's degree in wood technology at the Agricultural Academy in Poznań. In 2008, at the Faculty of Wood Technology of the Poznań University of Life Sciences, she obtained a PhD degree in the field of forestry. Until 2017, an employee of the Department of Economics and Organization of Wood Engineering at the Faculty of Wood Technology of the UPP. She specialises in the economics of the forest-wood sector, economics and organisation of wood industry, economics of sustainable development and management of wood industry enterprises. She is the author of more than 70 publications (mainly articles in peer-reviewed national and international journals). She is a member of SiTLiD (Association of Forestry and Timber Engineers and Technicians), the International Association for Economics, Management, Marketing, Quality and Human Resources in Forestry and Forest Based Industry (WoodEMA) and Polish Association of Enviromental and Resource Economists. Thematic editor of the scientific quarterly "Intercathedra".

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: ekonomia sektora leśno-drzewnego, ekonomia zrównoważonego rozwoju, ekonomika i organizacja drzewnictwa, zarządzanie.

Prowadzone przedmioty: 

• Ekonomika drzewnictwa (kierownik przedmiotu; ćwiczenia, wykłady)
• Logistyka (kierownik przedmiotu; ćwiczenia, wykłady)
• Moduł Marketing: Marketing w meblarstwie/Strategie marketingowe (kierownik przedmiotu; wykłady)
• Moduł ekonomiczno–drzewny (kierownik przedmiotu; ćwiczenia, wykłady)
• Marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem (kierownik przedmiotu; ćwiczenia, wykłady)
• Moduł Ekonomiczny: Organizacja i zarządzanie/Programowanie ekonomiczne (kierownik przedmiotu; ćwiczenia, wykłady)
• Podstawy przedsiębiorczości w drzewnictwie - (kierownik przedmiotu; ćwiczenia, wykłady)

Wybrane publikacje: 

• Stanula Z., Wieruszewski M., Mydlarz K., Adamowicz K. (2023): Fuel Use Reduction and Economic Savings from Optimization of Road Transportation of Coniferous Roundwood. Energies 2023, 16(14), 5334; https://doi.org/10.3390/en16145334
• Wieruszewski M., Turbański W., Mydlarz K., Sydor M. (2023): Economic Efficiency of Pine Wood Processing in Furniture Production. Forests 14,688; https://doi.org/10.3390/f14040688 
• Wieruszewski M., Mydlarz K. (2022): The Potential of the Bioenergy Market in the European Union - an Overview of energy Biomass Resources. Energies 2022, 15(24), 9601; https://doi.org/10.3390/en15249601 
• Wieruszewski M., Górna A., Mydlarz K., Adamowicz K. (2022): Wood Biomass Resources in Poland Depending on Forest Strukture and Industrial Processing of Wood Raw Material. Energies 2022, 15(13), 4897; https://doi.org/10.3390/en15134897 
• Mydlarz K., Wieruszewski M. (2022): Economic, Technological as Well as Environmental and Social Aspects of Local Use of Wood By-Products Generated in Sawmills for Energy Purposes.; Energies 2022, 15(4), 1337; https://doi.org/10.3390/en15041337
• Wieruszewski M., Mydlarz K. (2021): The influence of habitat conditions on the properties of pinewood. Forests, vol. 12 (iss. 10), art no. 1311;  This article belongs to the Special Issue Wood as Biomechanical Structure. https://www.mdpi.com/1999-4907/12/10/1311/pdf; p-ISSN: 1999-4907; DOI: 10.3390/f12101311
• Mydlarz K., Mydlarz S., Wieruszewski M. (2021): Economic and environmental aspects of technologies for surface treatment of selected wood-based composites. BioResources, 16 (2), s. 2696-2713;  http://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2021/02/BioRes_16_2_2696_Mydlarz_MW_Econ_Environ_Aspects_Surface_Wood_Compos_18365.pdf; e-ISSN: 1930-2126; DOI: 10.15376/biores.16.2.2696-2713
• Wieruszewski M., Trociński A., Kawalerczyk J., Mydlarz K. (2020): Logistyka dostaw surowca sosnowego. Sylwan 164 (8):637-642, 2020. DOI: https://doi.org/10.26202/sylwan.2020042
• Mydlarz K., Wieruszewski M. (2020): Problems of sustainable transport of large-sized roundwood. Sustainability 2020, 12(5), 2038; https://doi.org/10.3390/su12052038.
• Mydlarz K. (2019) - Corporate social responsibility in woodworking enterprises; Annals of WULS, Forestry and Wood Technology No 107. ISSN 1898-5912. Warszawa 2018: s. 37-44.
• Wieruszewski M., Mydlarz K. (2019): Sustainable supply chain of softwood raw material. Implementation of wood science in woodworking sector: 30th International Conference on Wood Science and Technology (ICWST), 70th Anniversary of Drvna industrija Journal, Zagreb 12th - 13th December 2019, Proceedings / Ed.: Ružica Beljo Lučić, Vjekoslav Živković, Andreja Pirc Barčić, Zoran Vlaović. ISBN: 978-953-292-062-8; s.235-243. Zagreb 2019.
• Mydlarz K. (2018): Timber construction in Poland as an example of sustainable construction. Annals of WULS, Forestry and Wood Technology No 104. ISSN 1898-5912. Warszawa 2018: s. 261- 266.
• Wanat, L.; Potkański, T.; Chudobiecki, J.; Mikołajczak, E.; Mydlarz, K. (2018). Intersectoral and Intermunicipal Cooperation as a Tool for Supporting Local Economic Development: Prospects for the Forest and Wood-Based Sector in Poland. Forests 2018, 9, 531. DOI: 10.3390/f9090531.
• Mydlarz K., Wieruszewski M., Malinowski Z. (2018): Selected economic and material aspects behind the use of wood by the timber industry in Poland and in selected European Union countries: INCREASING THE USE OF WOOD IN THE GLOBAL BIO-ECONOMY. Scientific book/ Ed. by Branko Glavonjić. Zagreb: WoodEMA. ISBN: 978-86-7299-277-9.
• Lis W., Drabek J., Mydlarz K. (2017): The sales of round wood by the 'Stae Forests' National Forest Holding in 2017 and consecutive years. Intercathedra Scientific Quarterly of the Economics Departments of European Universities. No 33/1. ISSN1640-3622 . Poznań 2017: s. 77-82, tab. 5, poz. bibl. 4.
• Wieruszewski M., Mydlarz K. (2017): Possibilities of rational utilization of medium-size timber. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 100. ISSN 1898-5912. Warszawa 2017: s. 38-43, rys. 4, tab. 2, poz. bibl. 15.
• Mydlarz K. (2017): Directions in development of wood industry enterprises in Poland. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 100. ISSN 1898-5912. Warszawa 2017: s. 169-175, rys. 5, tab. 1, poz. bibl. 15.
• Mydlarz K.,  Wieruszewski M., (2016): Increased significance of lower quality wood in domestic wood trade. Intercathedra No 32/4.  Quartelly Scientific Bulletin of Plant - Economic Departments of the European Wood Technology University Studies. ISSN 1640-3622.  Poznań 2016: s. 58 – 63, tab. 3, poz. bibl. 17.
• Mydlarz K. (2016): Sustainable development a current trend for timber sector large companies. Intercathedra No 32/4. Quartelly Scientific Bulletin of Plant - Economic Departments of the European Wood Technology University Studies. ISSN 1640-3622.  Poznań 2016: s. 53-57, ryc. 1, tab. 1, poz. bibl. 8.
• Mydlarz K. (2016): Elements of sustainable development in the wood sector. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 95. ISSN 1898-5912. Warszawa 2016: s. 264-269, ryc.1, tab. 1, poz. bibl. 21.
• Mydlarz K. (2016): Environmental aspects and their significance for businesses in the lumber industry. Intercathedra No 32/2. Quartelly Scientific Bulletin of Plant - Economic Departments of the European Wood Technology University Studies. ISSN 1640-3622.  Poznań 2016: s. 73 - 77, tab. 1, poz. bibl. 7.
• Wieruszewski M., Mydlarz K., (2015): The Significance of technical and economic aspects of wood for the effectiveness of manufacturing sawmill products used in the building industry. INTERCATHEDRA. Scientific Quarterly of the Economics Departments of the European Universities. No 31/2, ISSN 1640-3622, Poznań, s. 117-122.
• Mydlarz K., Mikołajczak E., Popyk W. (2013): Wood supply and its implications for the wood industry. Annals of WULS, Forestry and Wood Technology No 79. ISSN 1898-5912. Warszawa 2013: s. 52-56.
• Mydlarz K., Wieruszewski M.,  Gołuński G.: Timber industry at the time of emerging from economic crisis on the example of a producer of wooden houses. Intercathedra No 27/3, Annual Scientific Bulletin of Plant - Economic Departments of the European Wood Technology University Studies. Poznań 2011, s. 48- 52.
• Lis W., Tabert M., Mydlarz K., Chudobiecki J., Wanat L.: Primary energy consumption and energy saving in poland and the European Union. Intercathedra No 27/1, Annual Scientific Bulletin of Plant - Economic Departments of the European Wood Technology University Studies. Poznań 2011, s. 37 - 41.
• Mydlarz K.: Barrier of foreign direct investment in Poland. Internetový časopis o inováciách v priemysle. Transfer inovácií No 19. ISSN 1337-7094. Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Košicie 2011: s. 30 – 32.
• Wieruszewski M., Mydlarz K.: Management of the supply chain in an enterprise manufacturing prefabricated wooden houses. Intercathedra No 26, Annual Scientific Bulletin of Plant - Economic Departments of the European Wood Technology University Studies. Poznań 2010, s. 177-180.
• Mydlarz K., Wieruszewski M. - Utilisation of renewable energy sources in wood-industry enterprises. „Intercathedra” No 24, Annual Scientific Bulletin of Plant - Economic Departments of the European Wood Technology University Studies. ISSN 1640-3622. Poznań 2009, s. 103 – 107.

Projekty badawcze: 

• „Ekonomiczne, społeczne i prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie i drzewnictwie” – temat badań nr 506.098.08.00; 2019 r.
• „Ekonomiczno-prawne determinanty zarządzania rozwojem przedsiębiorstw w agrobiznesie i drzewnictwie”  - temat badań nr 08.098.01; 2018 r.
• „Sytuacja gospodarcza i możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw do 2020” - Realizacja 2016 – 2020. Nr 508.025.00. Wykonawcy: dr hab. Wojciech Lis, prof. nadzw., dr inż. Jan Chudobiecki, dr inż. Elżbieta Mikołajczak, dr inż. Katarzyna Mydlarz, dr inż. Włodzimierz Popyk, dr inż. Marek Tabert.
• „Badanie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw” - 25-4/WES/25/S - Realizacja 2012 – 2015. Wykonawcy: dr hab. Wojciech Lis, prof. nadzw., dr inż. Jan Chudobiecki, dr inż. Elżbieta Mikołajczak, dr inż. Katarzyna Mydlarz, dr inż. Włodzimierz Popyk, dr inż. Marek Tabert.
• „Ekonomiczne i finansowe podstawy funkcjonowania przemysłu drzewnego w warunkach wychodzenia z recesji gospodarczej” – nr 25-4/WES/25/S. Realizacja 01.01.2011 – 31.12.2011. Wykonawcy: dr hab. Wojciech Lis, prof. nadzw., dr inż. Jan Chudobiecki, dr inż. Katarzyna Mydlarz, dr inż. Włodzimierz Popyk, dr inż. Marek Tabert, dr inż. Elżbieta Mikołajczak.
• PREFERWOOD "Survey of consumer attitudes towards wood products". MNiSW-DSM-WWM-183-1341-8/MS/10. Realizacja 2010 – 2011 (data zawarcia umowy 18.03. 2010) Kierownik tematu dr hab. Wojciech Lis, prof. nadzw.; Wykonawcy projektu ze strony polskiej - dr inż. Jan Chudobiecki,  dr inż. Elżbieta Mikołajczak, dr inż. Katarzyna Mydlarz,  dr inż. Włodzimierz Popyk, dr inż. Marek Tabert.
• „Problemy ekonomiczne łańcucha dostaw drewnianych domów prefabrykowanych” – temat realizowany w ramach badań własnych 16/WS/25/W. Realizacja 1.01.- 31.12.2010. Kierownik tematu -  dr inż. Katarzyna Mydlarz.
• „Efektywność nowych metod zarządzania przedsiębiorstwami przemysłu drzewnego” - temat badań statutowych nr 25 – 3/TD/S. Realizacja 2006 – 2010. Kierownik tematu - dr hab. inż. Wojciech Lis, prof. nadzw., wykonawcy - dr inż. Marek Tabert, dr inż. Włodzimierz Popyk, dr inż. Katarzyna Mydlarz, dr inż. Jan Chudobiecki, dr inż. Elżbieta Mikołajczak, dr inż. Wojciech Meixner.

Funkcje i stanowiska: 

• Redaktor tematyczny i członek Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika Naukowego „Intercathedra”.
• Członek Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse
• Członek Wydziałowej Komisji ds. Nagród Ministra i Odznaczeń Państwowych